JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กรรับสมัครด่วน !
1.วางแผนกำหนดกลยุทธ์ และยุทธวิธีในแผนสื่อโฆษณา 2.รวบรมวิเคราะห์ข้อมูล จัดทำแผนงาน ให้มีประสิทธิภาพ และเข้าถึงผู้บริโภค 3.มีบทบาทและหน้าที่ในการนำข้อมูลข่าวสารให้ลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย 4.นำเสนอข้อมูลข่...

บริษัท ราชาอูชิโน จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
17 ก.ย. 62
2 . เจ้าหน้าที่ขายและประสานงานขายรับสมัครด่วน !
1.จัดเรียงสินค้าและเติมสินค้า 2.จัดทำเอกสารและยอดขายที่รับผิดชอบ 3.บริหารจัดการงานขายที่รับผิดชอบ 4.ประสานงานกับร้านค้าและบริษัท 5.รายงานผลการติดตามเรื่องสินค้าและยอดขาย 6.ดูาแลและคุมสต็อคสอนค้าห...

บริษัท ราชาอูชิโน จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
17 ก.ย. 62
3 . พนักงานข้อมูลเอกสารผลิตรับสมัครด่วน !
- ทำเอกสารในส่วนของงานผลิต - คีย์ข้อมูลลงระบบ M3 ของบริษัท - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ราชาอูชิโน จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 ก.ย. 62
4 . เจ้าหน้าที่นำเข้าสิทธิประโยชน์รับสมัครด่วน !
ประสานงานระหว่างฝ่ายธุรกิจ โรงงาน Shipping และธนาคาร ในการเดินพิธีการศุลกากรเพื่อนำเข้าสินค้า รวบรวมเอกสารต้นทุนสินค้า ค่าใช้จ่าย จัดเตรียมเอกสารใบขนสินค้าขาเข้า-ขาออก ในการทำสิทธิประโยชน์ของบริษัท ฯ ...

บริษัท ราชาอูชิโน จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
17 ก.ย. 62
5 . เจ้าหน้าที่ Patternรับสมัครด่วน !
- รับงานผลิตสินค้าตัวอย่าง และจัดทำใบ SIZE SPEC และคำนวณ MARK - เตรียมวัตถุดิบสำหรับผลิตสินค้าตัวอย่าง - ทำ PATTERN อ่อนเพื่อผลิตสินค้าตัวอย่าง - ตรวจสอบขั้นตอนการเย็บสินค้าตัวอย่าง - นำเสนอรูปแบบ...

บริษัท ราชาอูชิโน จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 ก.ย. 62
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ