JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Legal Officerรับสมัครด่วน !
1. Revise or draft contracts. 2. Claim insurance. 3. Investigate and follow up the compliance cases. 4. Support other legal job.

บริษัท สห ลอว์สัน จำกัด Saha Lawson Co., Ltd.
เงินเดือน 17,000 -23,000
23 เม.ย. 62
2 . เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
Job Description 1. นำหลักกำรไปปฏิบัติตำมขั้นตอนกำรฝึกอบรม ให้เป็นไปตำมแผน 2. คัดสรรบุคลำกรในองค์กรให้เหมำะสมกับหลักสูตร 3. ดำเนินกำรจัดฝึกอกอบรมภำยในองค์กร และOJT สำหรับพนักงำนประจำร้ำน 4. ติดต่อป...

บริษัท สห ลอว์สัน จำกัด Saha Lawson Co., Ltd.
เงินเดือน 16,000-20,000 ขึ้นไป
23 เม.ย. 62
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ