เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ช่างเทคนิคงานโครงสร้าง-สถาปัตย์ / งานระบบ
1. ควบคุมงานก่อสร้างให้มีคุณภาพ เป็นไปตามแบบและแผนงาน 2. ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกบริษัท 3. แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นหน้างาน

บริษัท แมคเคลเลอร์ จำกัด
เงินเดือน ตามความสามารถและประสบการณ์
19 ม.ค. 62
2 . วิศวกรงานระบบ (M&E)
1. ควบคุม ตรวจสอบ และทดสอบงานให้มีคุณภาพ เป็นไปตามแบบและแผนงาน 2. ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกบริษัท 3. แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นหน้างาน 4. รายงานความก้าวหน้าของโครงการ จัดทำบันทึกประจำวัน

บริษัท แมคเคลเลอร์ จำกัด
เงินเดือน ตามความสามารถและประสบการณ์
19 ม.ค. 62
3 . วิศวกรโยธา (Site Engineer)
1. ควบคุม ตรวจสอบ และทดสอบงานก่อสร้างให้มีคุณภาพ เป็นไปตามแบบและแผนงาน 2. ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกบริษัท 3. แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นหน้างาน 4. รายงานความก้าวหน้าของโครงการ จัดทำบันทึกป...

บริษัท แมคเคลเลอร์ จำกัด
เงินเดือน ตามความสามารถและประสบการณ์
19 ม.ค. 62
4 . ผู้จัดการโครงการ (Project Manager)
1. กำหนดนโยบาย วางแผนงาน และบริหารจัดการงานก่อสร้างโครงการ 2. ตรวจสอบรายงาน เอกสารต่างๆ และความก้าวหน้าของโครงการ 3. แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ประสานงานกับเจ้าของโครงการและผู้ที่เกี่ยวข้อง

บริษัท แมคเคลเลอร์ จำกัด
เงินเดือน ตามความสามารถและประสบการณ์
19 ม.ค. 62
5 . วิศวกรโครงการ (Project Engineer)
1.ตรวจสอบและควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบ แผนงาน ข้อกำหนด และหลักวิชาการ 2.ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ 3.แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นหน้างาน 4.รายงานความก้าวหน้าของโครงการ 5.ตรวจสอ...

บริษัท แมคเคลเลอร์ จำกัด
เงินเดือน ตามความสามารถและประสบการณ์
19 ม.ค. 62
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ