JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 8 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร
รายละเอียดของงาน 1. รับผิดชอบควบคุม-จัดทำเอกสารที่เกี่ยวกับระบบคุณภาพของบริษัท ISO 22000, HACCP, GMP 2. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด้านเอกสารในระบบ, ข้อมูลการประชุม เป็นต้น 3. จัดเตรียม บัน...

บริษัท จิมสกรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
13 ก.ย. 62
2 . เจ้าหน้าที่ดูแลบรรจุภัณฑ์ (Product Designer)
-จัดทำเอกสารกรณีที่ลูกค้าต้องการเช่น sticker รายละเอียดที่ติดบนบรรจุภัณฑ์,shipping Mark -ติดต่อประสานงานกับลูกค้า หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง และโรงพิมพ์ หรือออกแบบ Packaging ใหม่ - ประสานงาน Designer ในกา...

บริษัท จิมสกรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
13 ก.ย. 62
3 . เจ้าหน้าที่สารสนเทศ(IT.support)
ดูแล Hardware,Sofeware,Network,Security,support งานคอมพิวเตอร์,ดูแลอุปกรณ์สำนักงาน

บริษัท จิมสกรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
13 ก.ย. 62
4 . เจ้าหน้าที่แผนกประกันคุณภาพ
1.ควบคุมดูแลการตรวจรับวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์และผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป 2.ควบคุมดูแลการตรวจสอบกระบวนการผลิตทุกขั้นตอน 3.ควบคุมดูแลการสุ่มตัวอย่างตรวจสอบของวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ กระบวนการผลิต และสินค้าสำเร็จรู...

บริษัท จิมสกรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
13 ก.ย. 62
5 . หัวหน้าแผนกพัฒนาทรัพยากรบุคคล(HRD)
1.วางแผนการฝึกอบรมและพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม 2.ประเมินผลและติดตามการฝึกอบรม 3.ติดต่อประสานงานกับวิทยากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 4.ดูแลการจัดเตรียมความพร้อมในการจัดอบรม ควบคุมดูแลค่าใช้จ่ายในการฝึกอ...

บริษัท จิมสกรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
13 ก.ย. 62
6 . หัวหน้าแผนกผลิต หรือ เจ้าหน้าที่แผนกผลิต รับสมัครด่วน !
1. ควบคุมและบังคับบัญชาพนักงานในสายงานให้ปฏิบัติหน้าที่และดำเนินการตามกฎระเบียบบริษัท 2. ควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามแผนการผลิตและถูกต้องตามคุณภาพของสินค้า 3. จัดทำรายงานประสิทธิภาพการผลิต KPI ของแผ...

บริษัท จิมสกรุ๊ป จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
13 ก.ย. 62
7 . RD Supervisor/senier/Product Development
1. ทำการคิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามที่ฝ่ายขาย , ฝ่ายการตลาด หรือลูกค้าขอพร้อมทั้งทบทวนสูตรของสินค้าเดิม เพื่อปรับปรุงคุณภาพ หรือลดต้นทุน 2.จัดเตรียมและทำการทดสอบทางด้านประสาทสัมผัส (Sensory Test) ของต...

บริษัท จิมสกรุ๊ป จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
13 ก.ย. 62
8 . เจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้า/เจ้าหน้าที่ลูกค้าต่างประเทศ
ติดต่อประสานงานลูกค้าต่างประเทศและดูแลยอดขายลูกค้าต่างประเทศ

บริษัท จิมสกรุ๊ป จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
13 ก.ย. 62
 พบ 8 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ