JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . IT Support
- แก้ไขปัญหา Hardware,Software,Network - ลงโปรแกรม Windows Office และโปรแกรมอื่น ๆ ได้ - ช่วย support งานด้านคอมพิวเตอร์ให้กับองค์กร - ดูแลระบบ Server Network - Support Users

บริษัท อัลฟ่า อิเล็คทริค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 ส.ค. 62
2 . IT Programmer
- เขียนโปรแกรมด้านงานเอกสารภายในตามที่ผู้บริหารมอบหมาย - พัฒนาเว็บไซต์ PHP,html,Java - มีความคิดสร้างสรรค์ ค้นคว้าหาข้อมูลใหม่ๆ นำมาใช้กับองค์กร - support program

บริษัท อัลฟ่า อิเล็คทริค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
20 ส.ค. 62
3 . ธุรการ วิศวกรรม
- รับผิดชอบงานทางด้านเอกสารต่างๆ ของแผนกวิศวกรรม - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ - ดูแลงานด้านเอกสารให้แก่ผู้บังคับบัญชาและผู้ที่เกี่ย...

บริษัท อัลฟ่า อิเล็คทริค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ และประสบการณ์
20 ส.ค. 62
4 . Site Engineer (EE)
•ควบคุมงานติดตั้งให้ได้ตามมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพและก้าวหน้าตามแผนงาน •ควบคุมดูแลผู้รับเหมาย่อย •ควบคุมดูแลวัสดุอุปกรณ์ให้เข้าหน่วยงานตามแผนงานและเก็บรักษาอย่างดี •ร่วมประชุมกับเจ้าของงาน ผู้ควบ...

บริษัท อัลฟ่า อิเล็คทริค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
20 ส.ค. 62
5 . Foreman
- ถอดแบบสั่งของ - จัดทำรายงานและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - สรุปตรวจสอบรายการสั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์ส่งให้ผู้จัดการโครงการ - ดูแลการประกอบและติดตั้งชิ้นงานให้เป็นไปตาม specification และเป็นไปต...

บริษัท อัลฟ่า อิเล็คทริค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
20 ส.ค. 62
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ