JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 90,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
- งานด้านวิชาการ หลักสูตร และอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับงานวิชาการของโรงเรียนฯ ทั้งหมด -งานอื่นๆ ตามได้รับมอบหมาย

โรงเรียนประภามนตรี 2
23 ม.ค. 62
2 . ครูสอนวิชาภาษาไทย รับสมัครด่วน !
- สอนวิชาภาษาไทยระดับ ป.ปลาย และม.ต้น - จัดเตรียมแผนการเรียนการสอน , ประจำชั้นห้องเรียนประถม - งานอื่น ๆ ตามได้รับมอบหมาย

โรงเรียนประภามนตรี 2
เงินเดือน ตามวุฒิการศึกษา
23 ม.ค. 62
3 . ครูสอนวิชาสังคม (ด่วน!)รับสมัครด่วน !
- สอนวิชาสังคมศึกษา ประถมปลาย และ มัธยมต้น - ครูประจำชั้น - งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ครู - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

โรงเรียนประภามนตรี 2
เงินเดือน ตามวุฒิการศึกษา
23 ม.ค. 62
4 . ครูศิลปะรับสมัครด่วน !
- สอนศิลปะให้แก่นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา-มัธยมศึกษา - วางแผนการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับหลักสูตรของโรงเรียน และกระทรวงศึกษาธิการ - วัดประเมินผลนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ - จัดทำป้าย สื่อต่าง...

โรงเรียนประภามนตรี 2
เงินเดือน ตามวุฒิการศึกษา
23 ม.ค. 62
5 . พี่เลี้ยงรับสมัครด่วน !
- ประจำรถโรงเรียนทั้งขาไปและขากลับ - ช่วยครูประจำชั้น/รายวิชาดูแลเด็กนักเรียนในห้องเรียน - อื่น ๆ ตามได้รับมอบหมาย

โรงเรียนประภามนตรี 2
เงินเดือน 9,750
23 ม.ค. 62
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ