JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . หัวหน้าแผนกเตรียมพิมพ์ (Prepress+Graphic)
1.ควบคุมการบันทึกรับ-จ่ายฟิล์ม และควบคุมการจัดทำทะเบียนฟิล์ม 2. ควบคุมการเตรียมโมล์ด ทำเพลท ตัดเพลท ก่อนเข้าสู่ขั้นตอนการพิมพ์ 3. ดูแลการจัดเก็บสี และการผสมสี สำหรับการเตรียมพิมพ์ให้เป็นไปตามมา...

บริษัท เหรียญทองลามิทิวบ์ จำกัด
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 มิ.ย. 62
2 . ช่างซ่อมบำรุง (ไฟฟ้า)
1.ร่วมกับแผนกงานที่เกี่ยวข้องในการวางแผนและปรับปรุงแผนงานซ่อมบำรุงเชิงป้องกันเครื่องจักร เครื่องปรับอากาศ ระบบไฟฟ้า น้ำประปา สุขภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องมือและอาคารสถานที่ทุกประเภทยกเว้นเครื่องหลอด ทั...

บริษัท เหรียญทองลามิทิวบ์ จำกัด
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 มิ.ย. 62
3 . วิศวกรไฟฟ้า(อิเล็คทรอนิกส์) รับสมัครด่วน !
1.ทำแผนซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าประจำวัน ประจำสัปดาห์ และประจำเดือน เพื่อให้การซ่อมเป็นลักษณะการซ่อมเชิงป้องกัน 2.ให้ข้อมูลประกอบการจัดหาอุปกรณ์อะไหล่ไฟฟ้า ในกรณีที่จำเป็นต้องสั่งซื้อ 3.ซ่อม – สร้าง ระบบไ...

บริษัท เหรียญทองลามิทิวบ์ จำกัด
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 มิ.ย. 62
4 . หัวหน้าแผนกสิ่งพิมพ์รับสมัครด่วน !
1. นำแผนงานการผลิตวัตถุดิบที่ได้รับมาจัดทำภาระงาน โดยกำหนดเป้าหมายการผลิต ระยะเวลาภาพงานที่ต้องการ วัตถุดิบอุปกรณ์ที่ต้องใช้ให้ครบถ้วนถูกต้อง 2. มอบหมายสั่งการให้ผู้ใต้บังคับบัญชา ปฏิบัติงา...

บริษัท เหรียญทองลามิทิวบ์ จำกัด
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 มิ.ย. 62
5 . ผู้จัดการฝ่ายวางแผนการผลิต
1. จัดทำแผนงานและแผนงบประมาณ 1-2 ปี เกี่ยวกับงานด้านการวางแผนงานด้านการผลิตสินค้าและวัตถุดิบของบริษัทฯและบริษัทฯในเครือ ให้สามารถสนองตอบกับนโยบายของบริษัทฯ 2. จัดวางระบบโครงสร้างของฝ่ายและแผนกงานในคว...

บริษัท เหรียญทองลามิทิวบ์ จำกัด
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 มิ.ย. 62
6 . ผู้จัดการแผนกวิศวกรรมและซ่อมบำรุงรับสมัครด่วน !
1. ควบคุมและบริหารจัดการงานซ่อมบำรุงและงานโครงสร้างของโรงงานทั้งหมด 2. พัฒนาและปรับปรุงเครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอย่างต่อเนื่อง 3. จัดทำและควบคุมงาน PM เครื่องจักรต่างๆในโรงงาน 4. งานร...

บริษัท เหรียญทองลามิทิวบ์ จำกัด
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
26 มิ.ย. 62
7 . ผู้ช่วย QMRรับสมัครด่วน !
1. วางแผนการขอ/ต่ออายุการรับรองระบบ 2. ทบทวนนโยบายคุณภาพ กระบวนการและขั้นตอนการบริหารงานที่เกี่ยวข้อง 3. วางแผนการตรวจติดตามภายในและจัดทำตาราง การตรวจ จัดทีมตรวจติตาม 4. ควบคุมและรวบรวมสรุปผลกา...

บริษัท เหรียญทองลามิทิวบ์ จำกัด
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 มิ.ย. 62
8 . ผู้จัดการแผนก/ฝ่ายผลิตรับสมัครด่วน !
1. ร่วมกับผู้จัดการโรงงานในการจัดทำแผนงานและแผนงบประมาณ 1-2 ปี เกี่ยวกับงานด้านสนับสนุน การผลิต และกระบวนการลดของเสียจากการผลิต ให้สามารถสนองตอบกับนโยบายของบริษัทฯ 2. ร่วมกับผู้จัดการโรงงานในการจัด...

บริษัท เหรียญทองลามิทิวบ์ จำกัด
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 มิ.ย. 62
9 . หัวหน้าบัญชีต้นทุน
1. ปิดงบการเงินประจำเดือน, ประจำปี เข้าใจงบการเงิน BOI บ้าง 2. ตรวจงานเอกสารด้านจ่าย, ด้านรับ, ด้านเจ้าหนี้-ลูกหนี้, ด้านการเงิน โอนเงินต่างประเทศ, สั่งซื้อสินค้าต่างประเทศ, ภาษีซื้อ-ภาษีขาย, ภาษีหัก...

บริษัท เหรียญทองลามิทิวบ์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท/สามารถต่อรองได้
26 มิ.ย. 62
10 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ (ประจำนิคมลาดกระบัง 1 อัตรา)รับสมัครด่วน !
1. ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมาย เกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน 2. วิเคราะห์งานเพื่อบ่งชี้อันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกันการทำงานอย่างปลอดภัยเสนอผู้บังคับบ...

บริษัท เหรียญทองลามิทิวบ์ จำกัด
นิคมลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 มิ.ย. 62
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ