JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . จป.วิชาชีพ
-วางแผนจัดทำและดำเนินการตรวจสอบด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยตามข้อกฎหมายบังคับ -ดำเนินการแนะนำ อบรมให้ความรู้ และประชาสัมพันธ์งานด้านความปลอดภัยในการทำงาน -วิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในก...

บริษัท เคมีโก้ อินเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
18 เม.ย. 62
2 . พนักงานประจำห้องทดลอง (Cosmetic)
-ปฏิบัติการในห้อง Lab ให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพ -จัดเตรียมวัตถุดิบ อุปกรณ์ สารเคมี และตัวอย่างในการทดสอบผลิตภัณฑ์ -ดูแลรักษาและจัดเก็บอุปกรณ์เครื่องมือในห้องปฏิบัติการ -จัดเอกสาร และตรวจสอบเอกสารที...

บริษัท เคมีโก้ อินเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน 11,000 - 12,000
18 เม.ย. 62
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ