เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Graphic Design / กราฟฟิกดีไซน์
- ออกแบบสื่อโฆษณาประเภทสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อประชาสัมพันธ์ โปรโมชั่น รูปภาพ POP, Display ต่างๆ - สามารถออกแบบ Branding , Coperate Identity, Packaging, CI, Printing, Booth และอื่นๆ ให้อยู่ในรูปแบบพร้อมผลิ...

บริษัท เกิร์ลลี่เชฟ จำกัด
19 ม.ค. 62
2 . R&D Supervisor / หัวหน้างานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
- วิเคราะห์ทดลอง ทดสอบผลิตภัณฑ์ เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์ปัจจุบัน - วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าและสอดคล้องตามกฎหมาย - มีส่วนช่วยในการสนับสนุนและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ปัจจุบันหร...

บริษัท เกิร์ลลี่เชฟ จำกัด
19 ม.ค. 62
3 . Sale Representatives / เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
- วางแผนการขายเพื่อให้ได้ตามเป้าหมายของบริษัทฯ - ติดต่อนำเสนอขายสินค้าต่างๆของบริษัทฯให้แก่ลูกค้าปัจจุบันและลูกค้ารายใหม่ - สร้างยอดขายใหม่ๆ และเพิ่มยอดขายให้แก่บริษัทฯและขยายตลาดให้แก่บริษัทฯ - ดู...

บริษัท เกิร์ลลี่เชฟ จำกัด
19 ม.ค. 62
4 . HR & Administrative Officer / เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ
- การสรรหา/คัดเลือก/ว่าจ้าง วางแผนอัตรากำลัง บริหารค่าตอบแทน กำกับดูแลให้บุคลากรมีศักยภาพ - ดูแลงาน HR ทั่วไป จัดทำแผนฝึกอบรม และดำเนินการตามแผนการพัฒนาและฝึกอบรม - ติดตาม ควบคุม ประสานงานและแก้ไขปั...

บริษัท เกิร์ลลี่เชฟ จำกัด
19 ม.ค. 62
5 . Accounting & Financial Officer / เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน
- ทำหน้าที่บันทึกข้อมูลทางการเงินตามระบบของการบัญชี - ทำบัญชีรายรับ บัญชีรายจ่าย ให้กับองค์กร - ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทางบัญชี - บันทึกการจ่ายเงิน การรับเงิน และธุรกรรมทางการเงิน - ทำงบดุล แล...

บริษัท เกิร์ลลี่เชฟ จำกัด
19 ม.ค. 62
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ