JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Sale Representatives / เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
- วางแผนการขายเพื่อให้ได้ตามเป้าหมายของบริษัทฯ - ติดต่อนำเสนอขายสินค้าต่างๆของบริษัทฯให้แก่ลูกค้าปัจจุบันและลูกค้ารายใหม่ - สร้างยอดขายใหม่ๆ และเพิ่มยอดขายให้แก่บริษัทฯและขยายตลาดให้แก่บริษัทฯ - ดู...

บริษัท เกิร์ลลี่เชฟ จำกัด
25 มิ.ย. 62
2 . HR & Administrative Officer / เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ
- การสรรหา/คัดเลือก/ว่าจ้าง วางแผนอัตรากำลัง บริหารค่าตอบแทน กำกับดูแลให้บุคลากรมีศักยภาพ - ดูแลงาน HR ทั่วไป จัดทำแผนฝึกอบรม และดำเนินการตามแผนการพัฒนาและฝึกอบรม - ติดตาม ควบคุม ประสานงานและแก้ไขปั...

บริษัท เกิร์ลลี่เชฟ จำกัด
25 มิ.ย. 62
3 . Accounting & Financial Officer / เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน
- ทำหน้าที่บันทึกข้อมูลทางการเงินตามระบบของการบัญชี - ทำบัญชีรายรับ บัญชีรายจ่าย ให้กับองค์กร - ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทางบัญชี - บันทึกการจ่ายเงิน การรับเงิน และธุรกรรมทางการเงิน - ทำงบดุล แล...

บริษัท เกิร์ลลี่เชฟ จำกัด
25 มิ.ย. 62
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ