JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานบุคคลและธุรการ/พนักงานธุรการคลังสินค้า
ตำแหน่ง พนักงานบุคคลและธุรการ - จัดซื้ออุปกรณ์สำนักงาน - ดูแลแจ้งซ่อมภายในองค์กร - ตรวจสอบและจัดทำทะเบียนทรัพย์สิน และการเบิกจ่ายทรัพย์สิน - ประสานงานหน่วยงานต่างๆภายใน และ ภายนอก องค์กร - ดูแลสว...

บริษัท มาสเตอร์ เกษตรไบโอ-เทค จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 มิ.ย. 62
2 . ผู้จัดการฝ่ายธุรการและฝ่ายบรรจุภัณฑ์/จัดส่ง
- จัดจ้างบุคคลภายนอกเพื่อมาดำเนินงานต่างๆกับบริษัท - บริหาร ควบคุม ดูแล งานบุคคลและธุรการ - บริหาร ควบคุม ดูแล ค่าใช้จ่ายขององค์กร - บริหาร ควบคุม ดูแล งานจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ปุ๋ย ยา เคมีภัณฑ์ -...

บริษัท มาสเตอร์ เกษตรไบโอ-เทค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร
25 มิ.ย. 62
3 . ผู้ช่วยหัวหน้าส่วนการเกษตร
1.ดูแลจัดหาอุปกรณ์ในการทำเกษตรให้เหมาะสมกับงาน 2.ดูแลการใส่ปุ๋ย สารเคมี และจดบันทึก 3.จัดทำบันทึกการเพาะปลูก บันทึกการเก็บเกี่ยว 4.ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 5.ลงแปลงปลูกและปฏิบัติงานในแปลง...

บริษัท มาสเตอร์ เกษตรไบโอ-เทค จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 10,000-12,000
25 มิ.ย. 62
4 . QC Supervisor (ปฏิบัติงานที่ จ.กาญจนบุรี)
-รับผิดชอบงานเอกสาร GMP/HACCP -ควบคุมจุดวิเคราะห์อันตราย (CCP) -ควบคุมการปฏิบัติงานในถูกระเบียบและมาตรฐานการทำงาน -ทำรายงานเชิงวิเคราะห์ปัญหา และเสนอแนวทางแก้ไข -ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง -งา...

บริษัท มาสเตอร์ เกษตรไบโอ-เทค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000.- + ประสบการณ์
25 มิ.ย. 62
5 . พนักงานขับรถส่งสินค้า (ปฏิบัติงานที่ จ.กาญจนบุรี อ.บ่อพลอย )
1.ขับรถขนส่งสินค้า ประเภทผักและผลไม้ 2.ดูแล ตรวจสภาพรถเบื้องต้นก่อนเพื่อให้พร้อมในการใช้งาน 3.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บัังคับบัญชา

บริษัท มาสเตอร์ เกษตรไบโอ-เทค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 9,100 + (ค่าล่วงเวลา+ค่าเที่ยว)
25 มิ.ย. 62
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ