เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้จัดการฝ่ายผลิต/ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิต
- วางแผนการผลิต , กำหนดเป้าหมายการผลิต - ตรวจสอบและปรับปรุงกระบวนการผลิต - แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต - กำกับดูแลการทำงานของพนักงานให้เป็นไปตามแผน - วางแผนพัฒนาพนักงาน

บริษัท วี.ซี.มีท โปรเซสซิ่ง จำกัด
1 อ้ตรา
19 ม.ค. 62
2 . หัวหน้าแผนก/ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้า
-ดูแลการจัดเก็บสินค้าคลังให้มีในระดับที่เหมาะสม และถูกต้อง -ดูแลการรับและจ่ายสินค้าให้ถูกต้องและตรงตามมาตรฐานการทำงาน -กำหนดระเบียบในการรักษาคุณภาพ และความปลอดภัยในการทำงาน -รายงานผลการปฎิบัติงาน พ...

บริษัท วี.ซี.มีท โปรเซสซิ่ง จำกัด
1 ตำแหน่ง
19 ม.ค. 62
3 . หัวหน้าแผนก/ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายจัดส่ง
- วางแผน,ควบคุม,ประสานงาน เพื่อให้ผลการดำเนินการบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ - ศึกษาปรับปรุงและพัฒนาระบบปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง - รายงานผลสรุปประจำวัน,ประจำเดือน พร้อมชี้แงแนว...

บริษัท วี.ซี.มีท โปรเซสซิ่ง จำกัด
1 อัตรา
19 ม.ค. 62
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ