JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 4 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Recruitment
- ดูแลงานสรรหาว่าจ้างบุคลากรทั้งระบบ - จัดทำแผนปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับแผนอัตรากำลังคนและงบประมาณ - ติดต่อสื่อโฆษณา - คัดเลือกใบสมัคร - ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ในการดำเนินงานสัมภาษณ์ - ต้องสามา...

บริษัท อีท แอม อา กรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน 18,000 - 25,000 บาท
23 เม.ย. 62
2 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
- ดูแลงานจัดซื้อ และเอกสารด้านงานจัดซื้อทั้งหมด - ติดต่อประสานงานกับ Supplier ในไทย - ประสานงานกับโรงงาน เพื่อให้ทราบระยะเวลาการผลิต และเจรจาให้ได้รับของตามเวลาที่กำหนด - ประสานงานกับสาขา เพื่อ...

บริษัท อีท แอม อา กรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน 20,000 - 25,000 บาท
23 เม.ย. 62
3 . ผู้ช่วยผู้จัดการร้านอาหาร รับสมัครด่วน !
- บริหารจัดการงานด้านบริการในร้านอาหาร - ควบคุม ดูแล การจัดสถานที่ภายในร้าน การอำนวยความสะดวก และความสะอาดของพื้นที่ - ควบคุม ดูแล เครื่องมือเครื่องใช้ให้พอเพียงในการให้บริการ - ควบคุม ดูแล ติดตามก...

บริษัท อีท แอม อา กรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน 18,000-25,000 บาท (ตามประสบการณ์)
23 เม.ย. 62
4 . เจ้าหน้าที่บัญชีทรัพย์สินรับสมัครด่วน !
- มีความรู้ด้านภาษีอากรเป็นอย่างดี - จัดทำ และตรวจสอบกระทบยอดบัญชีต่างๆ - สรุปภาษี กระทบยอดภาษี กรอกแบบ และยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.30), ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.3, 53) - รับผิดชอบงานบัญชีอื่นๆ ...

บริษัท อีท แอม อา กรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน 15,000-30,000(ตามประสบการณ์)
23 เม.ย. 62
 พบ 4 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ