JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้จัดการฝ่ายผลิต
-วางแผนกระบวนการการผลิตในโรงงานให้มีประสิทธิภาพ -สามารถดูแลระบบการผลิตอย่างเป็นระบบ -ดูแลการผลิต ในขั้นตอนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ -ดูแลและประสานงานกับแผนกต่างๆให้มีความเข้าใจตรงกัน -สามารถทำอาหารไ...

Seefah Restaurant Group
เงินเดือน 50,000 - 80,000
25 เม.ย. 62
2 . เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ
-จัดทำระบบคุณภาพของโรงงานผลิตอาหารให้ได้ตามมาตรฐานตามที่กำหนด -วิเคราะห์และแก้ไขข้อร้องเรียนของลูกค้า เพื่อหาแนวทางป้องกัน -ดำเนินการตรวจสอบ ติดตามผลการดำเนินงาน ให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพ อาทิ GMP...

Seefah Restaurant Group
เงินเดือน ตามตกลง
25 เม.ย. 62
3 . หัวหน้าแผนกสโตร์วัตถุดิบ
-วางแผนการเบิกสินค้ากับทางต้นสังกัดและฝ่ายผลิต -กำหนดแผนการสั่งซื้อวัตถุดิบและอุปกรณ์ในการใช้ผลิต -ดูแลการสั่งซื้อตามขั้นตอนอย่างมีระบบ -ควบคุมและดูแลการเบิกจ่ายสินค้า -ควบคุมและดูแลการตรวจรับและจ...

Seefah Restaurant Group
เงินเดือน ตามตกลง
25 เม.ย. 62
4 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ) ประจำโรงงานบางเสาธง
- จัดทำแผนโครงการและมาตรการด้านความปลอดภัยในการทำงาน - ดูแลความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน - ประเมินความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุต่างๆ - ให้ความรู้เรื่องความปลอดภัยในการทำงานแก่พนักงาน - ดำเนิ...

Seefah Restaurant Group
เงินเดือน ตามตกลง
25 เม.ย. 62
5 . เจ้าหน้าที่แผนก Production
- ควบคุมและดูแลการทำงานของพนักงานฝ่ายผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐาน - จัดทำ Production Plan - ดูแล ควบคุม ต้นทุนการผลิต และของเสียที่เกิดจากการทำงาน - จัดตารางการทำงานของพนักงานให้ผลิตสินค้าได้ทันตามกำหน...

Seefah Restaurant Group
เงินเดือน ตามประสบการณ์
25 เม.ย. 62
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ