JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 9 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Medical Sourcing Officer
1.ดูแลเรื่องการจัดประมูลยาและเวชภัณฑ์ประจำปีของโรงพยาบาล 2.คัดเลือก สรรหา และประเมินผู้ขายด้านยาและเวชภัณฑ์ 3.ปรับปรุง พัฒนาช่องทางในการหาแหล่งผู้ขายด้านยาและเวชภัณฑ์ใหม่ 4.Update ข้อมูลผู้ขายและข้...

บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์และความสามารถ
18 มิ.ย. 62
2 . Senior Sales, Sales, Marketing International
Senior Sales, Sales - เสนอขายผลิตภัณฑ์ของศูนย์ความงามในโรงพยาบาลให้กับลูกค้า - รักษากลุ่มลูกค้าเก่า และเพิ่มช่องทางการสร้างฐานลูกค้าใหม่ - บริหารยอดขายให้เป็นไปตามนโยบายของโรงพยาบาล Marketing...

บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
18 มิ.ย. 62
3 . เลขาแพทย์
- จัดทำตารางนัดหมาย การประชุมต่างๆ - เรียบเรียงตรวจสอบเอกสารเพื่อเสนอผู้บริหารพิจารณาลงนาม - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่น ทั้งภายในและภายนอกองค์กร

บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
18 มิ.ย. 62
4 . พยาบาลศูนย์คุณภาพ
งานบริหารความเสี่ยง ติดตามกำกับดูแล ประเมินผลการปฏิบัติด้านการป้องกันการติดเชื้อ และประสานงานด้านงานคุณภาพให้เป็นไปตามนโยบาย และแผนงานของโรงพยาบาล

บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
18 มิ.ย. 62
5 . เจ้าหน้าที่บุคคล
1.รับผิดชอบงานสวัสดิการพนักงาน และ งานพนักงานสัมพันธ์ -งานประกันสังคม -งานประกันชีวิตและประกันสุขภาพ -งานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ -เงินช่วยเหลือพนักงานทุกกรณี -เครื่องแบบพนักงาน 2.รับผิดชอบฐานข้อมูล...

บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน สามารถต่อรองได้
18 มิ.ย. 62
6 . Software Consultant
-ศึกษา,รวบรวม, ออกแบบ และร่วมพัฒนาโปรแกรมกับทีมโปรแกรมเมอร์เพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า -Implement โปรแกรมและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับใช้งานแก่ลูกค้า -จัดทำเอกสารคู่มือการใช้งานให้แก่ลูกค้า

บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน สามารถต่อรองได้
18 มิ.ย. 62
7 . เจ้าหน้าที่ต้อนรับ
-ต้อนรับและให้ข้อมูลพื้นฐานด้านต่างๆของโรงพยาบาลให้แก่ผู้มาติดต่อ -ประสานงาน อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้รับบริการ -รับโทรศัพท์และตอบข้อสงสัยเบื้องต้นให้กับผู้มาติดต่อโรงพยาบาล

บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด
เงินเดือน สามารถเจรจาต่อรองได้
18 มิ.ย. 62
8 . เภสัชกร
1.งานเภสัชกรรมการบริบาล -จ่ายยาผู้ป่วย ตรวจสอบความถูกต้องของยาตามคำสั่งแพทย์ -ให้คำแนะนำการใช้ยา รวมทั้งติดตาม เฝ้าระวัง ป้องกันการแพ้ยาและความคลาดเคลื่อนทางยา ให้ถูกต้องตามมาตรฐานวิชาชีพ 2.ส่ง...

บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน สามารถต่อรองได้
18 มิ.ย. 62
9 . พนักงานขับรถ
ดูแลงานขับรถส่วนกลางของโรงพยาบาล ได้แก่ รถตู้ รถยนต์

บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
18 มิ.ย. 62
 พบ 9 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ