JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่และผู้ช่วยฝ่ายผลิต
1.กำกับดูแลการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมาย 2.กวดขันระเบียบวินัยของพนักงาน 3.พัฒนาศักยภาพในการทำงานของพนักงานฝ่ายผลิต 4.วางแผนและควบคุมการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตรวมทั้งประสานงานกับหน่วยงานอื่น...

บริษัท ที.ที. คาร์ทัน จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 ก.ย. 62
2 . Customer Service
1.ติดต่อประสานงานกับลูกค้าทาง E-mail และทางโทรศัพท์ 2.จัดทำเอกสารการรับ Order 3.ออกเอกสารให้ฝ่ายวางแผนผลิต 4.จัดทำเอกสารใบเที่ยว เพื่อจัดรถส่งงานประจำวันให้ทางฝ่ายคลังสินค้า 5.ออกเอกสาร Invoic...

บริษัท ที.ที. คาร์ทัน จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 ก.ย. 62
3 . Saleรับสมัครด่วน !
1.นำเสนอบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ด้านบรรจุภัณฑ์ 2.ขยายฐานลูกค้าใหม่ รักษาและเพิ่มยอดขายลูกค้าเดิม 3.จัดทำแผน,เป้าหมายการขาย,แผนพบลูกค้า และประเมินผล 4.รายงานผลการปฏิบัติงานประจำวัน,ประจ...

บริษัท ที.ที. คาร์ทัน จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 ก.ย. 62
4 . Planning
1.วางแผนการสั่งซื้อวัตถุดิบให้ตรงกับความต้องการ 2.ติดต่อประสานงานกับ Supplier ให้วัตถุดิบเข้าตรงตามกำหนดตามแผนการผลิต 3.ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ฝ่ายผลิต/ฝ่ายคลังสินค้า และฝ่ายขาย ...

บริษัท ที.ที. คาร์ทัน จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
17 ก.ย. 62
5 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
1.จัดทำเงินเดือนพนักงานรายเดือน พนักงานรายวัน คีย์รายได้-รายการหัก ของพนักงานแต่ละเดือน คีย์โอนย้ายพนักงาน/ปรับเงินเดือน 2.สรรหาว่าจ้างและคัดเลือกพนักงานใหม่ 3.อบรม วางแผนปฐมนิเทศพนักงานเข้าใหม่ ...

บริษัท ที.ที. คาร์ทัน จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
17 ก.ย. 62
6 . เจ้าหน้าที่/ผู้ช่วยฝ่ายเทคนิค
1.ออกแบบและจัดทำกล่องตัวอย่างให้กับลูกค้า ตามความต้องการของลูกค้า 2.มีความสนใจเรื่องการออกแบบบรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษลูกฟูกสำหรับอะไหล่รถยนต์ ออกแบบไดคัท 3.ติดต่อประสานกับทีมงานของลูกค้า เช่น ทีมออกแ...

บริษัท ที.ที. คาร์ทัน จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
17 ก.ย. 62
7 . ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกการเงินและบัญชี
1.หน้าที่รับผิดชอบด้านบัญชีเจ้าหนี้การค้า,ตั้งเจ้าหนี้การค้าในระบบบัญชีและวางบิล 2.จัดทำใบสำคัญจ่ายเจ้าหนี้และใบสำคัญรับลูกหนี้ ออกใบหัก ณ ที่จ่าย ภงด. 3,53 พร้อมส่งสรรพากร 3.จัดทำบัญชีต้นทุน ตรว...

บริษัท ที.ที. คาร์ทัน จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
17 ก.ย. 62
8 . พนักงานขับรถขนส่ง
1.เป็นพนักงานขับรถส่งของ 2.จัดเตรียมล่วงหน้า นับจำนวนสินค้าให้ถูกต้อง ที่จะส่งของให้ตรงกับใบขนสินค้า (Invoice) และแบะใบขนสินค้าจากทางฝ่ายขาย 3.จัดสินค้าขึ้นรถขนส่งตามรายละเอียดในเอกสารใบขนสินค้า (...

บริษัท ที.ที. คาร์ทัน จำกัด
เงินเดือน รายได้รวม 18,000++ (ค่าเที่ยว+ค่าใบขับขี่ประเภท2)
17 ก.ย. 62
9 . พนักงานซ่อมบำรุง
1.วางแผนดูแลรับผิดชอบ ซ่อมบำรุงรักษา เครื่องมือ และอุปกรณ์ของระบบเครื่องจักรกลที่ใช้ในกระบวนการซ่อมบำรุงรักษาวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในบริษัทฯให้มีความปลอดภัย และมีประสิทธิภาพสูงสุด 2.ควบคุม และตรวจ...

บริษัท ที.ที. คาร์ทัน จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 ก.ย. 62
10 . ธุรการประสานงานรับสมัครด่วน !
1.ดูแลและจัดการงานเอกสารต่าง ๆ เช่น ข้อมูล, บิลซื้อ-ขาย, Supplier, Customer, Stock 2.ประสานงานกับแผนกอื่น ๆ ของบริษัทฯ 3.รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ที.ที. คาร์ทัน จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
17 ก.ย. 62
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ