เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 16 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่บัญชี (ประจำสำนักงานสายสีส้ม มีนบุรี)
- เบิก-จ่ายเงินสดย่อย (Petty Cash) - เก็บข้อมูลการเบิก-จ่าย วัสดุ/ทรัพย์สิน แต่ละเดือนเพื่อแยกประเภทงาน / ลงรายการต้นทุน - จัดเก็บและสรุปค่าแรงรายวันเพื่อลงรายการแยกต้นทุนตามประเภทงาน - ควบคุมค่าใช...

บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่งแอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามประสบการณ์และโครงสร้างบริษัทฯ
19 ม.ค. 62
2 . Senior QS Engineer / QS Manager
- work with proposal teams in the planning and execution of new business price proposals, cost narratives and pricing strategies. - perform and Coordinate price proposal reviews before submittal to t...

บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่งแอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์และโครงสร้างบริษัทฯ
19 ม.ค. 62
3 . วิศวกรจัดซื้อจัดจ้าง (Procurement Engineer) ประจำสำนักงานใหญ่ แจ้งวัฒนะ
- ควบคุม ดูแลงานจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง - ถอดแบบและประมาณราคา - อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่งแอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
5 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์และโครงสร้างบริษัทฯ
19 ม.ค. 62
4 . ช่างเขียนแบบ (งานระบบไฟฟ้า/เครื่องกล)
1. จัดทำแบบงานติดตั้งงานระบบไฟฟ้าและเครื่องกล เพื่อใช้ในงานก่อสร้าง ในทุกขั้นตอนของการก่อสร้าง 2. ประสานงานเรื่องข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3. ดูแล ควบคุมขั้นตอนการผลิตแบบให้ถูกต้องครบถ้วน และตร...

บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่งแอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์และโครงสร้างบริษัทฯ
19 ม.ค. 62
5 . เจ้าหน้าที่บัญชีภาษี (ประจำสำนักงานใหญ่ ถ.แจ้งวัฒนะ)
-ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของใบกำกับภาษีซื้อตามกฏหมายใหม่ -ตรวจสอบความถูกต้องของแบบภาษ๊หัก ณ ที่จ่าย (3,35) -กระทบยอดบัญชีภาษีมูลค่าเพิ่ม -กระทบยอดบัญชีภาษีหัก ณ ที่จ่าย (3,35) -ยื่นแบบภาษีประจำเด...

บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่งแอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์และโครงสร้างบริษัทฯ
19 ม.ค. 62
6 . เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน (ประจำสำนักงานใหญ่)
1. ทำ Profit Center, Cost Center 2. ทำ Reconcile ได้คล่องระหว่างเม็ดเงิน กับ ต้นทุน 3. วางระบบบัญชีต้นทุน วิเคราะห์ต้นทุน สามารถสร้างโมเดลการดูแลควบคุมค่าใช้จ่ายได้

บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่งแอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์และโครงสร้างบริษัทฯ
19 ม.ค. 62
7 . Senior Architecture / Architect Manager
- Review approved projects to determine specific needs such as space, ventilation, machinery or equipment modification, location of same and renovations specifications. - Coordinate design personnel ...

บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่งแอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์และโครงสร้างบริษัทฯ
19 ม.ค. 62
8 . วิศวกรเขียนแบบ (งานโยธา,ก่อสร้าง) ประจำ จ.นนทบุรี
- เขียนแบบก่อสร้างโยธา/งานสถานี/งานโครงสร้างเหล็ก ด้วย Auto Cad - ตรวจแบบ,จัดทำแบบ,ถอดปริมาณงานก่อสร้าง โยธา - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่งแอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์และโครงสร้างบริษัทฯ
19 ม.ค. 62
9 . Architect
1. เคลียร์แบบงานสถาปัตยกรรม และจัดทำแบบรายละเอียดของงานสถาปัตยกรรม 2. ตรวจสอบและจัดเตรียมแบบให้ฝ่ายจัดซื้อเพื่อสั่งวัสดุสำหรับงานก่อสร้าง 3. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่งแอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
5 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์และโครงสร้างบริษัทฯ
19 ม.ค. 62
10 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี (Assistant Accounting Manager)รับสมัครด่วน !
- กำหนดแผนงานในส่วนที่รับผิดชอบของฝ่ายบัญชีให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนงานรวมของบริษัทฯ - กำหนดวิธีการและขั้นตอนการปฎิบัติงานในส่วนที่รับผิดชอบของฝ่ายบัญชี - จัดทำแผนงบประมาณการใช้จ่ายของฝ่ายบัญชีและค...

บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่งแอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน เงินเดือนตามโครงสร้างและสามารถต่อรองได้
19 ม.ค. 62
11 . เจ้าหน้าที่การเงิน ( ประจำสำนักงานใหญ่ )
- ติดตามเรื่องสัญญา , Bank guarantee ทั้งหมดของบริษัทที่ได้ทำกับผู้รับจ้างช่วง, Supplier - ติดตามเรื่องการเงิน ตามการจ่ายผู้รับเหมาในระบบ - ดูแลเรื่องกฏหมายของงานระบบทั้งแผนก

บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่งแอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์และโครงสร้างบริษัท
19 ม.ค. 62
12 . Senior Civil Engineer / Civil Engineer Manager
- Site control Management, preparing reports designs and drawings. - Sub contractors control. - Make and control Master schedule Site plan. - Time control management. - Communications with owners ...

บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่งแอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์และโครงสร้างบริษัท
19 ม.ค. 62
13 . HR Supervisor (ประจำโครงการก่อสร้าง มีนบุรี และ ปทุมธานี)
- ตรวจสอบรายงานการบันทึกเวลาการทำงานของพนักงาน - ตรวจสอบรายงานเช็คการเข้า-การออกของพนักงาน - ตรวจสอบงานเอกสารอื่นๆเกี่ยวกับงานบุคคล - รับผิดชอบงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่งแอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามประสบการณ์และโครงสร้างบริษัท
19 ม.ค. 62
14 . วิศวกรควบคุมปริมาณอาวุโส (Senior Quantities Surveyor) ประจำโรงหล่อ จ.สระบุรีรับสมัครด่วน !
1 จัดเตรียม /วางแผนประสานงาน 2 สอบราคาวัสดุ และถอดปริมาณงานเป็นชิ้น เพื่อควบคุม budget ในการ คผลิตในโรงหล่อทั้งหมดแยกตามผลิตภัณฑ์ 3. ตรวจสอบการเบิกจ่ายค่าผลงาน

บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่งแอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์ และโครงสร้างบริษัท
19 ม.ค. 62
15 . ช่างซ่อมบำรุง (ประจำศูนย์ซ่อมฯ จ.ปทุมธานี)
- ดูแล ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรกลหนักที่ใช้ในงานก่อสร้าง - ซ่อมบำรุงรถเครื่องจักรกลหนัก ประเภท เครน, แบ็คโฮ, เฮี๊ยบ, เทรลเลอร์ และรถอื่นๆที่ใช้ในงานก่อสร้าง - อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่งแอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์และโครงสร้างบริษัทฯ
19 ม.ค. 62
16 . ช่างเขียนแบบ (งานโยธา/ก่อสร้าง) ประจำ จ.นนทบุรี
- เขียนแบบก่อสร้างโยธา/งานสถานี/งานโครงสร้างเหล็ก/งานทาง ด้วย Auto Cad

บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่งแอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์และโครงสร้างบริษัทฯ
19 ม.ค. 62
 พบ 16 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ