JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 15 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ BOI
• สั่งปล่อยวัตถุดิบในระบบ • จัดทำและจัดเตรียมเอกสารยื่นทางสำนักงานบีโอไอ • ติดต่อประสานงานกับบริษัทชิปปิ้งเพื่อนำเข้าสินค้าและจัดเวลาส่ง • จัดเตรียมข้อมูลหรือเอกสารเพิ่มเติมเพื่อการนำเข้าในกรณี...

บริษัท ชิโคนี่ อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมอมตะซิตี้ (ชลบุรี) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน NA
13 ก.ย. 62
2 . Production Supervisor
•ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายผลิตให้เป็นไปตามแผน •กำหนดเป้าหมายการทำงานของฝายผลิต •กำหนดวิธีและขั้นตอนการปฏิบัติงานของพนักงานเพื่อการบรรลุเป้าหมาย •ควบคุมการทำงานและกระตุ้นพนักงานให้ปฏิบัติตามขั้...

บริษัท ชิโคนี่ อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมอมตะซิตี้ (ชลบุรี) ชลบุรี
หลายอัตรา
เงินเดือน NA
13 ก.ย. 62
3 . เจ้าหน้าที่ MIS (IT)
- ดูแลงานด้าน IT Support ขององค์กร - ดูแลระบบ LAN, Network , คอมพิวเตอร์ และ Hardware ต่าง ๆ ด้าน IT ภายในองค์กร - ดูแลและบริหารจัดการระบบโทรศัพท์ขององค์กร ตลอดจนค่าใช้จ่ายของระบบโทรศัพท์ทั้งหมด - ...

บริษัท ชิโคนี่ อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมอมตะซิตี้ (ชลบุรี) ชลบุรี
หลายอัตรา
เงินเดือน NA
13 ก.ย. 62
4 . นิติกร
1. ทำหน้าที่ด้านกฎหมายของบริษัท ดำเนินการเกี่ยวกับคดีแพ่ง/คดีอาญา/คดีแรงงานของบริษัท 2. หาข้อกฎหมายที่เป็นประโยชน์ในด้านต่างๆต่อผู้บริหาร หาข้อมูล/คำพิพากษาฎีกา เพื่อสนับสนุนการระบบการจัดการของบริษัท...

บริษัท ชิโคนี่ อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมอมตะซิตี้ (ชลบุรี) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน NA
13 ก.ย. 62
5 . ผู้จัดการแผนกบัญชี
งานด้านบัญชี - วางแผน ควบคุมและตรวจสอบ การจัดทำบัญชี - วางแผนภาษี - บริหารการปิดบัญชีและวิเคราะห์งบฯ - วางแผนและควบคุมการบริหารทรัพย์สิน - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - ระบบบัญชีถูกต้อ...

บริษัท ชิโคนี่ อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน NA
12 ก.ย. 62
6 . Engineering
•ประเมิน วิเคราะห์ และวางแผนปัจจัยการผลิตให้พร้อมต่อกระบวนการผลิต •ออกแบบ Layout, Production Line, Production Process, Work Study ให้เกิดประสิทธิภาพ กำลังการผลิตสูงสุดผลิตภัณฑ์มีคุณภาพและมีต้นทุนที่เ...

บริษัท ชิโคนี่ อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
หลายอัตรา
เงินเดือน NA
12 ก.ย. 62
7 . Material Control
- Material planning - MPS meeting, Material fulfillment update - CTB updated and CTB issue parts follow up - Exposure update (analysis, suggest build)& Question follow up - Inventory level managem...

บริษัท ชิโคนี่ อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
หลายอัตรา
เงินเดือน NA
12 ก.ย. 62
8 . พนักงานจัดซื้อ
 จัดหา/จัดซื้อ สินค้า บริการ  ติดต่อผู้ขาย เจรจา ต่อรอง เปรียบเทียบราคา  จัดทําเอกสารสั่งซื้อ  คอยเพิ่มจํานวนผู้ขายใน supplier list  ตรวจรับของและติดต่อผู้ขายเพื่อเคลมสินค้า  ดูแลงานพิมพ์คง...

บริษัท ชิโคนี่ อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน NA
12 ก.ย. 62
9 . พนักงานบัญชี
1. ดำเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในสำนักงาน 2. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและเบิกจ่าย 3. ดำเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการประชุม 4. จัดทำบัญชีรายรับรายจ่าย จัดเก็บเอกสารหลักฐานการเงินและบัญชี 5. จัดทำบัญช...

บริษัท ชิโคนี่ อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
หลายอัตรา
เงินเดือน NA
12 ก.ย. 62
10 . Technician
•ซ่อม สร้างผลิต ประกอบ ดัดแปลง เขียนหรือออกแบบ ติดตั้ง เครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆรวมทั้งการทดลองใช้เครื่องจักร เครื่องกลและสิ่งก่อสร้าง •ดูแลควบคุม ตรวจซ่อมและบำรุงรักษา ระบบสาธา...

บริษัท ชิโคนี่ อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
หลายอัตรา
เงินเดือน NA
12 ก.ย. 62
11 . พนักงาน QA
•ประสานงานกับหน่วยงานผลิต •ตรวจสอบงานโดยใช้เครื่องมือวัด •ดูแลรักษาเครื่องมือ/อุปกรณ์ภายในหน่วยงาน •ควบคุมเอกสารต่าง ๆ ให้เป็นไปตามระบบมาตรฐาน •งานอื่น ๆ ที่ได้รับหมอบหมาย

บริษัท ชิโคนี่ อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
หลายอัตรา
เงินเดือน NA
12 ก.ย. 62
12 . Production Control
•Cost control for all system product •Management and checking production cost ,schedule and process •Control machine in production line •Making documents like quotation (SWGR,PCS,M/L-UPS) ...

บริษัท ชิโคนี่ อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
หลายอัตรา
เงินเดือน NA
12 ก.ย. 62
13 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
•กำกับดูแล ให้ลูกจ้างในหน่วยงานที่รับผิดชอบปฏิบัติตามข้อบังคับและคู่มือตามข้อ ๓ (ข้อ 3 นี้ คือ ข้อที่ระบุว่า สถานประกอบการจะต้องจัดให้มีข้อบังคับ และคู่มือว่าด้วยความปลอดภัยไว้ในสถานประกอบการ) •วิเคร...

บริษัท ชิโคนี่ อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
หลายอัตรา
เงินเดือน NA
12 ก.ย. 62
14 . หัวหน้าแผนก QA
•ควบคุมคุณภาพ และวางแผนการตรวจสอบคุณภาพสินค้าและวัตถุดิบ ใน 3 ขั้นตอนคือ In-Coming, In-Process และ Finished Goods •ประสานงานกับผู้ผลิตและฝ่ายจัดซื้อเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาคุณภาพของวัตถุดิบ •กำหนดทบ...

บริษัท ชิโคนี่ อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
หลายอัตรา
เงินเดือน NA
12 ก.ย. 62
15 . Chinese Translator
•บริหารและบริหารงานด้านเลขานุการ ตารางนัดหมายการประชุมผู้บริหาร บริหารเวลานัดหมายของ MD และวาง ระบบเอกสารเข้า-ออก ภายในสำนักงาน และรายงานโดยตรงกับกรรมการผู้จัดการ •ประสานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภา...

บริษัท ชิโคนี่ อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
หลายอัตรา
เงินเดือน NA
12 ก.ย. 62
 พบ 15 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ