เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผช.ผู้จัดการบริการลูกค้า (Assist.Customer Service)
1.วางแผนและบริหารจัดการงานซ่อมบำรุง(ระบบท่อน้ำมัน,ท่อแก๊สรวมถึงงานที่เกี่ยวข้อง) ให้เป็นไปตามแผนงาน 2.แก้ไขปัญหา,ตัดสินใจและให้คำแนะนำเกี่ยวกับงานซ่อมให้กับทีมซ่อมได้ 3.บริหารยอดขายงานซ่อมนอกประกัน ...

บริษัท ซุปเปอร์เซ็นทรัลแก๊ส จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 ต.ค. 61
2 . ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
1. วางแผนงานและกำหนดกลยุทธ์ด้านการตลาด, กลุ่มเป้าหมาย, แนวคิดโครงการ, การประชาสัมพันธ์, แนวคิดผลิตภัณฑ์ รวมไปถึงแผนงานด้านงบประมาณต่างๆของแผนกการตลาดให้สอดคล้องกับนโยบายบริษัท ฯ 2. ควบคุม, กำกับ, ดูแ...

บริษัท ซุปเปอร์เซ็นทรัลแก๊ส จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 ต.ค. 61
3 . ผช.ผู้จัดการจัดซื้อในประเทศ
1. สนับสนุนผู้จัดการแผนกในเรื่องของความรู้เชิงวิศวกรรมที่ต้องการในงานจัดซื้อ 2.ควบคุมและตรวจสอบงานด้านเอกสารต่างๆในงานจัดซื้อ,จัดทำ VA/VE เพื่อลดต้นทุน 3.ตรวจทาน Spec สินค้ารวมถึงเจรจาต่อรองราคาสิน...

บริษัท ซุปเปอร์เซ็นทรัลแก๊ส จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 ต.ค. 61
4 . ช่างติดตั้งระบบท่อน้ำมัน (ด่วน)
 จัดเตรียมอุปกรณ์และเครื่องมือเพื่อทำการติดตั้งระบบท่อแก๊สและน้ำมัน 1. ทำการติดตั้งระบบท่อแก๊สและน้ำมันตาม Job ที่ได้รับมอบหมายให้ได้ตามมาตราฐาน 2. ทำการเชื่อมและประกอบระบบท่อแก๊สและน้ำมัน. 3. ทำก...

บริษัท ซุปเปอร์เซ็นทรัลแก๊ส จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 ต.ค. 61
5 . ผู้จัดการฝ่ายบัญชี ( Accounting Manager)
1.รวบรวมข้อมูลต่างๆทางด้านบัญชีเพื่อจัดการงบการเงินประจำปี 2.ปิดงบประจำเดือนของบริษัทฯ ที่ดูแลรับผิดชอบทุกเดือน 3.จัดทำและดูแลทะเบียนทรัพย์สินของบริษัทฯ 4.ตรวจแบบที่นำส่งสรรพากร ภงด. 3,53,54 5.ตรว...

บริษัท ซุปเปอร์เซ็นทรัลแก๊ส จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 ต.ค. 61
6 . เจ้าหน้าที่ธุรการสนาม (Site Administrator)
-เปิด-อนุมัติใบขอซื้อ -เบิกเงินและเคลียร์เงินในระบบ -จัดเก็บและรวบรวมเอกสาร จัดส่งเอกสารใบสั่งซื้อให้งานจัดซื้อ -จัดการเอกสารการเงิน-เคลียร์เงินหน้างาน -เดินเอกสารให้ผู้บริหาร,ใบแจ้งหนี้,บิล,ใบส่ง...

บริษัท ซุปเปอร์เซ็นทรัลแก๊ส จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+OT+เบี้ยเลี้ยงพิเศษ
22 ต.ค. 61
7 . วิศวกรจัดซื้อ รับสมัครด่วน !
1.จัดซื้อและจัดหา สินค้าและวัสดุก่อสร้างได้ตามที่ต้องการ ตามแผนงานก่อสร้างแต่ละโครงการ 2.ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในโครงการ ทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ ในการวางแผนสั่งซื้อวัสดุก่อสร้างให้...

บริษัท ซุปเปอร์เซ็นทรัลแก๊ส จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 ต.ค. 61
8 . เจ้าหน้าที่รับรถ (Service Advisor) รับสมัครด่วน !
1. ต้อนรับและสอบถามอาการต่างๆในการรับบริการที่ศูนย์บริการ 2. วิเคราะห์อาการเบื้องต้นและประสานงานเกี่ยวกับงานซ่อมกับทีมช่างบริการ 3. เปิด JOB ซ่อมและอธิืบายงานซ่อมฟร้อมทั้งประมาณราคาการเข้าซ่อมแจ้งให...

บริษัท ซุปเปอร์เซ็นทรัลแก๊ส จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+คอมมิชั่น
22 ต.ค. 61
9 . เจ้าหน้าที่บัญชี (ต้นทุน) รับสมัครด่วน !
1.จัดทำรายงานและวิเคราะห์บัญชีต้นทุนและตรวจสอบความถูกต้อง 2.ตรวจสอบระบบ Stok วัตถุดิบ,อะไหล่ 3.จัดทำต้นทุนจริงและต้นทุนมาตรฐาน 4.ควบคุมและตรวจสอบระบบสินค้าคงคลัง 5.จัดทำรายงานต้นทุนประจำเดือนและรา...

บริษัท ซุปเปอร์เซ็นทรัลแก๊ส จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 ต.ค. 61
10 . ช่างยนต์ ( ประจำสำนักงานใหญ่วิภาวดี 36) รับสมัครด่วน !
1.ทำการเช็คระยะรถตามรอบที่นัดหมาย 2.ซ่อมบำรุงก๊าซรถยนต์ตาม Job ที่หัวหน้าช่างมอบหมาย 3.ทำการตรวจเช็คงานซ่อมก่อนส่งมอบให้กับทีม QC. 4.ดูแลและจัดเก็บอุปกรณ์ทั้งก่อนและหลังซ่อมให้พร้อมใช้งาน 5.อื่นๆต...

บริษัท ซุปเปอร์เซ็นทรัลแก๊ส จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 ต.ค. 61
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ