เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 8 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . HRD.Supervisor รับสมัครด่วน !
1.วางแผนงานด้านการฝึกอบรม,การพัฒนาบุคลากร รวมทั้งโครงการพัฒนาบุคลากรในรูปแบบต่างๆทั้งในระยะสั้น,ระยะกลางและระยะยาวอย่างต่อเนื่อง 2.วิเคราะห์และจัดทำ Competency Model เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของบุคลา...

บริษัท ซุปเปอร์เซ็นทรัลแก๊ส จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 ม.ค. 61
2 . ช่างก่อสร้าง (ช่างไม้,ช่างปูนหรือช่างที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง) ด่วนมากรับสมัครด่วน !
1.สร้าง,ซ่อม,ดัดแปลง,แก้ไข,ประกอบ,ติดตั้ง,รื้อถอนและโยกย้ายเกี่ยวกับงานช่างปูน,งานช่างไฟฟ้า,งานไม้ 2.ตรวจและทดสอบงานช่างปูน,ช่างไฟฟ้า,ช่างไม้ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด 3.ออกแบบ,วางแผนงานและประมาณกา...

บริษัท ซุปเปอร์เซ็นทรัลแก๊ส จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+OT+เบี้ยเลี้ยงพิเศษ
18 ม.ค. 61
3 . เจ้าหน้าที่ธุรการ (Site Administrator)
-เปิด-อนุมัติใบขอซื้อ -เบิกเงินและเคลียร์เงินในระบบ -จัดเก็บและรวบรวมเอกสาร จัดส่งเอกสารใบสั่งซื้อให้งานจัดซื้อ -จัดการเอกสารการเงิน-เคลียร์เงินหน้างาน -เดินเอกสารให้ผู้บริหาร,ใบแจ้งหนี้,บิล,ใบส่ง...

บริษัท ซุปเปอร์เซ็นทรัลแก๊ส จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+OT+เบี้ยเลี้ยงพิเศษ
18 ม.ค. 61
4 . พนักงานคลังสินค้ารับสมัครด่วน !
1.ขับรถรับ-ส่งสินค้าตาม Job ที่ได้รับมอบหมายให้ปลอดภัยและทันเวลาที่กำหนด 2.ตรวจสอบเอกสารและตัวสินค้าที่จัดส่งให้ถูกต้อง ก่อนทาการจัดส่ง 3.รับ-จัดเก็บ-เบิกจ่ายสินค้าและดูแลสินค้าโซนที่กำหนด 4.จัดท...

บริษัท ซุปเปอร์เซ็นทรัลแก๊ส จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 ม.ค. 61
5 . พนักงานขายโครงการงานติดตั้งระบบท่อน้ำมัน (Sales Project) ด่วนมาก
1.นำเสนอขายโครงการก่อสร้างหและงานติดตั้งระบบน้ำของสถานีบริการน้ำมัน ให้กับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายในเขตพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย 2. ดูแลฐานลูกค้าเก่า และสร้างฐานลูกค้าใหม่ 3. ประสานงานขายระหว่างลูกค้...

บริษัท ซุปเปอร์เซ็นทรัลแก๊ส จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+ค่าคอมมิชั่น+ค่าเบี้ยเลี้ยงพิเศ๋ษ
18 ม.ค. 61
6 . วิศวกรประจำสำนักงาน (Office Engineer)
1.จัดทำแผนงานและวิเคราะห์แผนงานหลักและงานเร่งด่วนให้มีประสิทธิภาพ (งานก่อสร้างสถานีน้ำมัน) 2.บริหารงบประมาณโครงการ จัดทำงบประมาณในแต่ละกิจกรรมหลัก ของ Project งานก่อสร้างสถานีบริการน้ำมัน พร้อมติดตาม...

บริษัท ซุปเปอร์เซ็นทรัลแก๊ส จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 ม.ค. 61
7 . พนักงานประจำร้าน (เบอร์เกอร์โบล์) ด่วนมาก
1.จัดเตรียมร้านเปิด – ปิดร้านให้พร้อมบริการอยู่เสมอ 2.ขายสินค้าและบริการให้ข้อมูลสินค้ากับลูกค้า และคิดเงิน-ทอนเงินแก่ลูกค้าให้ถูกต้อง 3.ดูแลและทำความสะอาดร้านภายในบริเวณร้านและบริเวณโดยรอบร้าน 4.จ...

บริษัท ซุปเปอร์เซ็นทรัลแก๊ส จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+คอมมิชั่น
18 ม.ค. 61
8 . เจ้าหน้าที่ธุรการ รับสมัครด่วน !
1.จัดทำ , ดูแลและจัดเก็บบันทึกเอกสารต่างๆของแผนก 2.เบิกเงิน,เคลียร์เงิน , ประสานงาน , รวมไปถึงจัดทำเอกสารต่างๆ 3.ปฎิบัติตามขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานต่างๆที่ระบุไว้ในเอกสารคุณภาพของบริษัท ( ISO ) ...

บริษัท ซุปเปอร์เซ็นทรัลแก๊ส จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 ม.ค. 61
 พบ 8 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ