JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 13 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Digital Platform R&D Section Chief
1.สามารถดำเนินการเพื่อตอบสนองนโยบายขององค์กร และส่วนงานได้ 2.มีความรู้ ความสามารถ ความสนใน ในเรื่องเทคโนโลยี และสามารถนำเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่องค์กรได้ 3.ดูแลเรื่อง loT Robot CRM

บริษัท พนัส แอสเซมบลีย์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
22 มิ.ย. 62
2 . QA Engineer หัวหน้าส่วน QA Engineer
1. ปฏิบัติการตรวจสอบ หรือทดสอบคุณภาพให้ได้ตามมาตรฐานการตรวจสอบ-ทดสอบคุณภาพ 2. จัดทำรายงานการตรวจสอบประจำวัน และบันทึกผลสถิติเชิงคุณภาพนำเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับ 3. ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ เพื...

บริษัท พนัส แอสเซมบลีย์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
22 มิ.ย. 62
3 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
1. หาผู้ซื้อรายใหม่ 2. เจรจาต่อรองในเงื่อนไขต่างๆ 3. ติดต่อประสานงานเกี่ยวกับการซื้อกับผู้ขายรายใหม่และรายปัจจุบัน รวมทั้งประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ภายในองค์กร 4.จัดทำเอกสารระบบคุณภาพของฝ่าย 5. ง...

บริษัท พนัส แอสเซมบลีย์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
22 มิ.ย. 62
4 . เจ้าหน้าที่จัดหา (Sourcing Staff) /เพศชาย
1. สรรหาแหล่งผู้ขายรายใหม่ วิเคราะห์ เปรียบเทียบ และคัดเลือกซื้อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง และประเมินที่มีประสิทธิภาพต้นทุนที่ดีที่สุดทั้งรายใหม่และรายเดิมทั้งในประเทศและต่างประเทศพร้อมตัดสิ้นใจแก้ปัญหาเบื้...

บริษัท พนัส แอสเซมบลีย์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
22 มิ.ย. 62
5 . Finance Manager
กำหนดนโยบาย วางแผน พยากรณ์ บริหาร และ ควบคุมทางด้านการเงินให้มีประสิทธิภาพ ตามงบประมาณ และ แผนธุรกิจขององค์กรตามที่ได้กำหนดไว้ , จัดหาเงินทุนหมุนเวียนทั้งระยะสั้นและระยะยาว เพื่อรองรับการดำเนินงานแล...

บริษัท พนัส แอสเซมบลีย์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
22 มิ.ย. 62
6 . หัวหน้าส่วนบัญชีต้นทุน
1.ออกแบบ ควบคุม ติดตาม และตรวจสอบการคำนวณต้นทุนทุก SBU 2.ร่วมมือ ประสานงาน กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดทำต้นทุนมาตรฐาน 3.วิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อนำเสนอข้อมูลต้นทุน 4.วางแผนควบคุม และตรวจสอบกา...

บริษัท พนัส แอสเซมบลีย์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
22 มิ.ย. 62
7 . หัวหน้าแผนกฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์รับสมัครด่วน !
- มีภาวะผู้นำ ออกแบบการฝึกอบรมได้ - วางแผนควบคุมกำกับการพัฒนาบุคลากร - รับผิดชอบเรื่องการจัดฝึกอบรมทั้งภายใน-ภายนอก - ให้ความรู้,คำแนะนำในการฝึกอบรมแก่พนักงาน - ติดต่อ,จัดทำ,ติดตามและขั้นตอนๆในแผ...

บริษัท พนัส แอสเซมบลีย์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 20,000 UP
22 มิ.ย. 62
8 . เจ้าหน้าที่บัญชี GLรับสมัครด่วน !
หน้าที่รับผิดชอบ 1.วิเคราะห์และบันทึกรายการค้าที่เกิดขึ้น 2.จัดทำงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร ค่าใช้จ่ายล่วงหน้าเงินทดลอง ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 3.ควบคุมการบันทึกบัญชีค่าใช้จ่ายโครงการ ให้เป็นไปตามนโยบายบร...

บริษัท พนัส แอสเซมบลีย์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
22 มิ.ย. 62
9 . Design Engineer
- รับผิดชอบงานการตรวจสอบแบบ ทบทวนแบบ การออกแบบ - การเตรียมแบบสร้าง การทำ BOM การคำนวณต้นทุน - รวมไปถึงการเลือกใช้ จัดหา จัดเตรียมวัตถุดิบ และชิ้นส่วนสำเร็จรูป

บริษัท พนัส แอสเซมบลีย์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 มิ.ย. 62
10 . Process Engineer / Production Engineer
- วางแผน ควบคุม และตรวจสอบกระบวนการผลิต - การผลิตส่งมอบให้ตรงเวลา - ตรวจเช็คความพร้อมวัตถุดิบ - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยงข้อง เพื่อให้แผนการผลิตดำเนินงานตรง สอดคล้องกับแผนการผลิต

บริษัท พนัส แอสเซมบลีย์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 มิ.ย. 62
11 . HR. Manager
- Designs, develops and leads the implementation of the career development strategy. - Connects the career development strategy with the business strategy and HR Strategy. - Leads and manages the ...

บริษัท พนัส แอสเซมบลีย์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน Negotiable
22 มิ.ย. 62
12 . หัวหน้าส่วนตรวจสอบคุณภาพ
ตรวจสอบคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดตามแบบสร้าง และทันเวลา ตามแผนการผลิต วางแผนให้สอดคล้องกับนโยบายผู้บริหาร

บริษัท พนัส แอสเซมบลีย์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 มิ.ย. 62
13 . นิติกร (ส่วนงานกฏหมาย)
1) ดำเนินการจัดทำพัฒนา ปรับปรุง สัญญาต่างๆหรือข้อตกลงความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารที่เกี่ยวข้องต่างๆ 2) พิจารณา ปรับปรุง แก้ไข ตรวจสอบ ยกร่างกฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง ...

บริษัท พนัส แอสเซมบลีย์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 มิ.ย. 62
 พบ 13 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ