เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมรับสมัครด่วน !
1 ดูแลจัดอบรมของ Training Center ตามแผนประจำปี 2017 1.1 เตรียมหลักสูตร และวิทยากร 1.2 เตรียมเอกสารและอุปกรณ์ประกอบการอบรม 1.3 จัดเตรียมสถานที่ KL5,KL12 และ FAB 1.4 เตรียมกิจกรรมนันทนาการก่อนก...

บริษัท ฤทธา จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ม.ค. 61
2 . BIM Engineerรับสมัครด่วน !
1.ทำแบบจำลอง 3 มิติด้วย Computer

บริษัท ฤทธา จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างเงินเดือนของบริษัท
19 ม.ค. 61
3 . เจ้าหน้าที่ ISO (เพศชายเท่านั้น)รับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบระบบ บริหารงานคุณภาพของหน่วยงานต่างๆของบริษัท - จัดทำรายงานผลการตรวจติดตาม - ติดตามและตรวจสอบผลการแก้ไข ป้องกันข้อบกพร่อง - ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง - จัดเก็บและวิเคราะห์ข้...

บริษัท ฤทธา จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ม.ค. 61
4 . Site Officer Engineer(สามารถเดินทางไปทำงานที่ Site งานได้ทุกจังหวัด)
- ศึกษาแบบก่อสร้าง เพื่อวางแผนและเตรียมการสำหรับงานก่อสร้างในสนาม - ตรวจสอบ วัดผลงาน และปริมาณงานของผู้รับจ้าง - ปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

บริษัท ฤทธา จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างเงินเดือนบริษัทฯ
19 ม.ค. 61

บริษัท ฤทธา จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างเงินเดือนบริษัทฯ
19 ม.ค. 61
6 . เจ้าหน้าที่การเงิน
1.แจ้งยอดการโอนเงินให้กับร้านค้าต่างๆ 2.ตรวจสอบความถูกต้อง ของสำเนาใบนำฝากธนาคารที่รับคืนจากธนาคาร 3.ติดตามและทวงถาม ใบเสร็จรับเงิน /ใบกำกับภาษี/ใบแจ้งหนี้ 4.จัดทำรายงานสรุปร้านค้า ที่ยังไม่ได้รับเ...

บริษัท ฤทธา จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
19 ม.ค. 61
7 . Site Engineer (Civil) (ต้องสามารถไปประจำที่ต่างจังหวัดได้)รับสมัครด่วน !
1.ศึกษาแบบก่อสร้าง เพื่อวางแผนและเตรียมการสำหรับงานก่อสร้างในสนาม 2.ตรวจสอบ วัดผลงาน และปริมาณงานของผู้รับจ้าง 3.ปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

บริษัท ฤทธา จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างเงินเดือนของบริษัท
19 ม.ค. 61
8 . โฟร์แมน โครงสร้าง(สามารถไปปฏิบัติงานที่ Siteงานต่างจังหวัดได้)รับสมัครด่วน !
ควบคุมงานให้ถูกต้องตามวิธีการก่อสร้าง และเป็นไปตาม Schedule

บริษัท ฤทธา จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างเงินเดือนของบริษัท
19 ม.ค. 61
9 . Site Engineer(ME)(สามารถไปต่างจังหวัดได้)รับสมัครด่วน !
1.วางแผน และควบคุมงานให้เป็นไปตาม Suhedule 2.ควบคุมงานติดตั้ง EE และ ME

บริษัท ฤทธา จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างเงินเดือนของบริษัท
19 ม.ค. 61

บริษัท ฤทธา จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ม.ค. 61
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ