JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 15 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 

POWERLINE ENGINEERING PUBLIC Co., Ltd.
หลายอัตรา
20 ก.ค. 62
2 . Project Cost Management (ประจำสำนักงานใหญ่)
-ตรวจสอบปริมาณงาน เพื่อนำไปใช้จัดทำ Budget และควบคุมต้นทุนที่หน่วยงาน และจัดทำ Project Cost Plan เพื่อกำหนดแผนต้นทุนของโครงการ -กำหนดเป้าหมายด้านต้นทุน,กำไรของโครงการ ติดตามความเปลี่ยนแปลงด้านต้นทุน ...

POWERLINE ENGINEERING PUBLIC Co., Ltd.
20 ก.ค. 62
3 . Contract Engineer (ประจำสำนักงานใหญ่)
- ตรวจสอบเอกสารประกวดราคา และสนับสนุนการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านสัญญาในชั้นประมูลงาน - ตรวจสอบสัญญา และสนับสนุน ด้านบริหารสัญญาของโครงการที่ได้รับมอบหมาย - ติดต่อประสานงานกับผู้จัดการโครงการ ที่เก...

POWERLINE ENGINEERING PUBLIC Co., Ltd.
เงินเดือน ไม่ระบุ
20 ก.ค. 62
4 . วิศวกรควบคุมต้นทุนงานระบบ (Cost Control Engineer)
- วางแผนงบประมาณและควบคุมการใช้ต้นทุน ของทุกโครงการส่วนงานระบบ - ตรวจสอบข้อมูล ใบขอซื้อ (PR) ให้ตรงตามโครงสร้าง Cost Code ของบริษัท และตาม WBS รวมทั้งอยู่ภายใต้ Budget - ตรวจสอบและอัพเดตการเบิกผลงาน...

POWERLINE ENGINEERING PUBLIC Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
20 ก.ค. 62
5 . วิศวกรสิ่งแวดล้อม (หน่วยงาน คลอง10 จังหวัดปทุมธานี)
-เป็นผู้ควบคุม และประสานงานโครงการที่เกี่ยวข้องกับส่วนวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เช่น ก่อสร้างด้านระบบบำบัดน้ำเสีย ฯลฯ -วิเคราะห์คุณภาพน้ำ จัดทำรายงานผลวิเคราะห์ และดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมาย -ให้คำปรึกษา...

POWERLINE ENGINEERING PUBLIC Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุ
20 ก.ค. 62
6 . วิศวกรโครงการโยธา (Project Engineer)
- ควบคุมงานก่อสร้างอาคาร, โรงงาน, สำนักงาน - จัดการ / ควบคุม / ตรวจสอบ / วางแผนงานหน้างานให้เป็นไปตามแบบ, Spec - ควบคุมต้นทุนวัสดุ แรงงาน และเสร็จทันตามกำหนดของแผนงานโครงการ

POWERLINE ENGINEERING PUBLIC Co., Ltd.
เงินเดือน ไม่ระบุ
20 ก.ค. 62
7 . วิศวกรสำนักงานโยธา (Office Engineer)
1.ประสานงานกับหน้างาน QA/QC และฝ่ายแบบเพื่อ Tracking Progress ตามแผนงานก่อสร้าง 2.ควบคุมแผนงานก่อสร้าง Master Schedule, Three month Schedule, Weekly Schedule 3.ติดตามความคืบหน้าโครงการ Actual Progre...

POWERLINE ENGINEERING PUBLIC Co., Ltd.
เงินเดือน ไม่ระบุ
20 ก.ค. 62
8 . โฟร์แมนก่อสร้าง (โครงสร้าง/สถาปัตย์)
- ควบคุม/ตรวจสอบ/จัดเตรียมงาน งานผู้รับเหมาย่อย แรงงานรายวัน ให้เป็นไปตามแบบ Spec. และทันตามแผนงานย่อยรายวัน/รายสัปดาห์

POWERLINE ENGINEERING PUBLIC Co., Ltd.
เงินเดือน ไม่ระบุ
20 ก.ค. 62
9 . ผู้จัดการโครงการ - สามัญวิศวกร (Project Manager)
- บริหารจัดการโครงการ ให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายของบริษัทฯ โดยการควบคุมต้นทุน, คุณภาพงาน และกำหนดเสร็จทันตามแผนงานหลักโครงการ

POWERLINE ENGINEERING PUBLIC Co., Ltd.
เงินเดือน ไม่ระบุ
20 ก.ค. 62
10 . วิศวกรโครงการงานระบบปรับอากาศ (Project Engineer)
- ติดตั้งงานระบบสุขาภิบาล, ปรับอากาศ (อาคารสูง) - ควบคุม/ตรวจสอบ/จัดเตรียมงาน งานผู้รับเหมาย่อย แรงงานรายวัน ให้เป็นไปตามแบบ Spec. และทันตามแผนงานย่อยรายวัน/รายสัปดาห์ และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

POWERLINE ENGINEERING PUBLIC Co., Ltd.
เงินเดือน ไม่ระบุ
20 ก.ค. 62

POWERLINE ENGINEERING PUBLIC Co., Ltd.
เงินเดือน ไม่ระบุ
20 ก.ค. 62
12 . วิศวกรตรวจสอบปริมาณงานก่อสร้าง (Quantity Surveyor Civil)
-คิดปริมาณงานโครงสร้าง, งานสถาปัตย์ ได้ถูกต้อง -คำนวณต้นทุนต่อหน่วยได้ และเข้าใจขั้นตอนการทำงาน -ประสานงานกับทาง Estimate, หน่วยงานอื่นๆ และนำเสนอข้อมูลสรุปปริมาณงานเพื่อจัดทำ Budget -ตรวจสอบราคาต่...

POWERLINE ENGINEERING PUBLIC Co., Ltd.
เงินเดือน ไม่ระบุ
20 ก.ค. 62
13 . สถาปนิกโครงการ (มีใบประกอบวิชาชีพ สามัญสถาปนิก)รับสมัครด่วน !
-ตรวจสอบ/จัดทำ แบบ Shop Drawing, แบบแก้ไขเปลี่ยนแปลง -จัดเตรียมวัสดุเพื่อการอนุมัติให้เป็นไปตามรูปแบบ และทันตามกำหนดแผนงานโครงการ

POWERLINE ENGINEERING PUBLIC Co., Ltd.
เงินเดือน ไม่ระบุ
20 ก.ค. 62
14 . โฟร์แมนงานระบบ (สุขาภิบาล/ปรับอากาศ)
ควบคุมติดตั้งระบบ ไฟฟ้า/สุขาภิบาล/ปรับอากาศ (อาคารสูง) - โฟร์แมนระบบปรับอากาศ 2 อัตรา - โฟร์แมนระบบสุขาภิบาล 2 อัตรา -ทำงานวันจันทร์ - เสาร์ (เวลา 08.00 น. - 17.00 น.)

POWERLINE ENGINEERING PUBLIC Co., Ltd.
เงินเดือน ไม่ระบุ
20 ก.ค. 62
15 . พนักงานเขียนแบบก่อสร้าง (Autodesk Revit)
- จัดทำให้ถูกต้องตามที่ได้รับมอบหมายและให้เสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด - จัดทำ Shop Drawing Asbuilt Drawing ให้ถูกต้องตามที่ได้รับมอบหมาย และให้เสร็จภายในเวลาที่กำหนด

POWERLINE ENGINEERING PUBLIC Co., Ltd.
เงินเดือน ไม่ระบุ
20 ก.ค. 62
 พบ 15 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ