JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ธุรการสโตร์ (Store Officer)รับสมัครด่วน !
1.รับผิดชอบการตรวจรับวัตถุดิบ สินค้า วัสดุ อุปกรณ์ 2.ดูแลเรื่องการรับ-เบิก-จ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ 3. บันทึกการรับ-จ่ายวัตถุดิบ สินค้า วัสดุ อุปกรณ์ 4.ควบคุม ดูแล บันทึก Stock Card ให้ถูกต้องครบ...

INTENSIVE MOULD Co., Ltd. บริษัท อินเท็นซิฟ โมลด์ จำกัด
เงินเดือน 10,000-14,000
26 มิ.ย. 62
2 . เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้รับสมัครด่วน !
1. รับเงินสดและลงบัญชีด้านรับที่เกี่ยวข้อง 2. จัดทำใบแจ้งหนี้(Invoice)/ใบเสร็จรับเงิน 3. รายงาน Invoice คงค้างเปิดและรายงานP/Oคงค้างรับ 4. วางบิล รับเช็ค ฝากเช็คลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นๆ 5. กระ...

INTENSIVE MOULD Co., Ltd. บริษัท อินเท็นซิฟ โมลด์ จำกัด
เงินเดือน ตามข้อตกลง
26 มิ.ย. 62
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ