JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เลขานุการ (กรรมการผู้จัดการ)รับสมัครด่วน !
ตำแหน่งที่ 1 (เลขานุการภายในสำนักงาน) รับผิดชอบ:ดูแลตารางนัดหมาย,ประสานงานทั้งภายในและภายนอกบริษัท,จัดทำเอกสารและรายงานต่างๆ ตำแหน่งที่ 2 (เลขานุการภายนอกบริษัท) รับผิดชอบ:ปฏิบัติงานได้ตามตารางนัดห...

บริษัท นีโอ เอสเค. จำกัด
3 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
15 มิ.ย. 62
2 . Civil Engineerรับสมัครด่วน !
- คำนวณวิเคราะห็โครงสร้างโดยใช้โปรแกรม STAAD Pro - design โครงสร้างอาคาร

บริษัท นีโอ เอสเค. จำกัด
1 อัตรา ประจำสำนักงานใหญ่ (สมุทรสาคร)
เงินเดือน ตามตกลง
15 มิ.ย. 62
3 . ช่างสำรวจ (Survey) รับสมัครด่วน !
1) วางแผน ตรวจสอบ วิเคราะห์ สำรวจพื้นที่ในไซต์งานก่อสร้าง เพื่อหาความเหมาะสมเบื้องต้น ตามมาตรฐานการสำรวจ 2) วางแผน สำรวจ วางหมุดหลักฐาน ไว้ใช้เป็นหมุดอ้างอิงในการจัดทำแผนที่งานสำรวจให้มีค่าพิกัด ค่...

บริษัท นีโอ เอสเค. จำกัด
เงินเดือน n/a
15 มิ.ย. 62
4 . วิศวกรสนาม (Site Engineer)รับสมัครด่วน !
- ควบคุมงานและวางแผนงานตามที่ Project Engineer มอบหมาย - ถอดปริมาณงานได้ เขียนแบบได้เบื้องต้น - ควบคุมงานผู้รับเหมาช่วงให้ทำงานได้ตามระยะเวลาและถูกต้องตามแบบ

บริษัท นีโอ เอสเค. จำกัด
2 อัตรา (ประจำไซท์งานระยอง / สระบุรี)
เงินเดือน ตามประสบการณ์และความสามารถ
15 มิ.ย. 62
5 . วิศวกรควบคุมต้นทุน และประมาณราคา (Cost Engineer & Quantity Surveyor)รับสมัครด่วน !
- สามารถถอดแบบตรวจเช็คปริมาณงานและประมาณราคางานก่อก่อสร้าง - จัดทำเอกสารประมาณราคา และเสนอราคาอย่างถูกต้อง - ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทั้งภายในและภายนอกบริษัท - ตรวจสอบงานก่อสร้างเพิ่ม/ลด ระ...

บริษัท นีโอ เอสเค. จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลงและประสบการณ์
15 มิ.ย. 62
6 . ประเมินราคา/โยธา(ผู้ช่วยผู้บริหาร)รับสมัครด่วน !
1.ดูแลตารางงานของผู้บริหาร 2.ประมาณราคาและสามารถถอดแบบโครงสร้างอาคาร 3.จัดทำเอกสารประกอบการประชุมโครงการ และรายงานความคืบหน้าต่างๆของโครงการ 4.ติดตามดูงานงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกบริษัท รวมถึงดู...

บริษัท นีโอ เอสเค. จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลงและประสบการณ์
15 มิ.ย. 62
7 . โฟร์แมน (งานก่อสร้างไซด์งานสระบุรี)รับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบในการปฏิบัติงานก่อสร้าง ควบคุมการปฏิบัติงานของผู้รับเหมาในการก่อสร้าง ร่วมในการวางแผนในภาพรวมของโครงการและนำมาจัดทำเป็นขั้นตอนในรายละเอียดแผนงานที่ตนเองรับผิดชอบ - ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็น...

บริษัท นีโอ เอสเค. จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลงและประสบการณ์
15 มิ.ย. 62
8 . วิศวกรโครงการ จังหวัดระยอง (Project Engineer)รับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบการวางแผนและบริหารโครงการ เพื่อให้โครงการที่รับผิดชอบเป็นไปตามแผนมีคุณภาพตามหลักวิศวกรรมและเป็นไปตามงบประมาณ - วางแผนโครงการก่อสร้าง ทั้งแผนงาน งบประมาณ อุปกรณ์ ทีมงานและผู้รับเหมา - ควบค...

บริษัท นีโอ เอสเค. จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามแต่ประสบการณ์และความสามารถ
15 มิ.ย. 62
9 . เจ้าหน้าที่เขียนแบบ (Draftman)รับสมัครด่วน !
เขียนแบบก่อสร้างอาคารโรงงาน ด้วย Auto Cad ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท นีโอ เอสเค. จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
15 มิ.ย. 62
10 . เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ (Project Coordinator)รับสมัครด่วน !
- จัดทำเอกสารโครงการก่อสร้างทุกชนิด - ติดต่อประสานงานระหว่างลูกค้าและทีมงาน เพื่อให้การดำเนินการแต่ละโครงการเป็นไปอย่างลุล่วง - เก็บรวบรวมข้อมูลของแต่ละโครงการก่อสร้าง - ดำเนินการเรื่องการเบิกเงิน...

บริษัท นีโอ เอสเค. จำกัด
2 อัตรา (ประจำไซท์งาน ระยอง 1 อัตรา , ประจำไซท์งานสระบุรี 1 อัตรา)
เงินเดือน ตามตกลงและประสบการณ์
15 มิ.ย. 62
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ