JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 90,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 14 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า (ต่างประเทศ)รับสมัครด่วน !
- จัดทำเอกสารส่งออก, ใบขนขาออก, ใบผ่านท่า และแบบฟอร์มต่างๆ - จัดทำเอกสาร Invoice & Packing List

VS Group
เงินเดือน 18,000
21 ก.พ. 62
2 . Process Engineer (บริษัท ไนโตรเคมีอุตสาหกรรม จำกัด)รับสมัครด่วน !
1.ตรวจสอบกระบวนการผลิตประจำวันและจัดทำรายงานเสนอผู้บังคับบัญชารับทราบ 2.เสนอแนะวิธีการแก้ปัญหาตามที่ตรวจพบจากการตรวจสอบประจำวันต่อผู้บังคับบัญชาก่อนแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบ 3.ออ...

VS Group
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
21 ก.พ. 62
3 . Production Engineer
1. ประสานงานกับทีมงานการผลิตและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนและผลักดันให้การผลิตเป็นไปตามแผนการผลิต รวมถึงสร้างความร่วมมือของทีมงานฝ่ายผลิตให้มีการทำงานรวมถึงแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นได้อย่างเป...

VS Group
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 ก.พ. 62
4 . พนักงานผลิต (บริษัทไนโตรเคมีอุตสาหกรรม จำกัด)
รับผิดชอบควบคุมและดูแลการเดินเครื่องจักรภายในหน่วยงาน เพื่อให้การผลิตเป็นไปตามแผนที่ได้กำหนดไว้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ ได้ปริมาณทันเวลาที่กำหนด และจะต้องปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย

VS Group
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
21 ก.พ. 62
5 . Corporate Lawyer
• Review new contracts both in Thai and English of the company and its affiliates being bound as the contractual party with third party or other business partners, in the purposes of preventing the c...

VS Group
เงินเดือน negotiate
21 ก.พ. 62
6 . Marketing Officer / Creative
1. ดำเนินงานบริหาร Website ในเรื่องของ ผลิตภัณฑ์ข่าวสารประชาสัมพันธ์ และ Design ให้ Website น่าสนใจ 2. ศึกษาข้อมูลสถานการณ์แนวโน้มเทคโนโลยี และสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่จะมีผลต่อการพัฒนาการสื่อสารให้...

VS Group
เงินเดือน 15,000
21 ก.พ. 62
7 . พนักงานผลิต (บริษัท อาร์ซีไอ แล็บสแกน จำกัด)
1. ดำเนินการ ดูแลขบวนการผลิต ปฏิบัติตามขั้นตอนการทำงาน และบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการปฎิบัติงาน โดยคำนึงถึงเรื่องความปลอดภัยและข้อบังดับสิ่งแวดล้อม เพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ตามคู่มือการทำงานที...

VS Group
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 ก.พ. 62
8 . Utility Supervisor
1 ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายในด้านยูทิลิตี้ 2 กำกับพนักงานฝ่ายยูทิลิตี้ให้ปฏิบัติงานตามวิธีการทำงานที่ถูกต้องตามมาตรฐาน 3 กำกับพนักงานฝ่ายยูทิลิตี้ให้ปฏิบัติตามมาตรก...

VS Group
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง,ประสบการณ์
21 ก.พ. 62
9 . Planning Engineer
1. ตรวจติดตาม การแจ้งงาน การตรวจรับงาน การปิดงานซ่อมบำรุง บนระบบ CMMS รวมถึงงานซ่อมบำรุงป้องกัน (Preventive Maintenance) ด้วย และนำงานซ่อมบำรุงในระบบทั้ง PM, CM, Modify มาวางแผนการทำงา...

VS Group
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง,ประสบการณ์
21 ก.พ. 62
10 . นักเคมี (ประจำโรงงานสมุทรสาคร)รับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบเตรียมตัวอย่างสินค้าตามใบแจ้งขอตัวอย่างและติดตามผล - ตรวจสอบคุณภาพสารตัวทำละลายและสารเคมีที่ใช้ในแล็บและควบคุมคุณภาพให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน - ทบทวนคุณภาพวัตถุดิบ เคมีภัณฑ์ สารตัวทำละลาย และสา...

VS Group
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
21 ก.พ. 62
11 . วิศวกรเครื่องกล (Nobel NC ชัยนาท)
1. ประสานงานและร่วมมือทำงานร่วมกับแผนกอื่นภายในฝ่ายวิศวกรรมและฝ่ายต่างๆเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของฝ่ายวิศวกรรม และประสานงานร่วมมือกับฝ่ายต่างๆทั้งที่อยู่ภายในและภายนอกโรงงานเพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายข...

VS Group
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท ฯ
21 ก.พ. 62
12 . พนักงานขับรถ/พนักงานติดรถขนส่งสินค้า
ขับรถส่งสินค้า/เป็นพนักงานประจำรถเพื่อขนส่งสินค้า ตามใบนำส่งสินค้าของบริษัท โนโตรเคมีอุตสาหกรรม จำกัด จ.สมุทรสาคร

VS Group
1 อัตรา
เงินเดือน N/A - ตามประสบการณ์
21 ก.พ. 62
13 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (บริษัท อาร์ซีไอ แล็บสแกน จำกัดรับสมัครด่วน !
- ดูแลพื้นที่การปฏิบัติงานของพนักงานให้ปฏิงานตามกฏระเบียบ ด้านสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย - ตรวจติดตามให้มีการตรวจสอบสภาพของถังดับเพลิงและอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพที่ - รายงานปัญหา อุปสรรค ...

VS Group
1 อัตรา
เงินเดือน โครงสร้างและตามประสบการณ์
21 ก.พ. 62
14 . ช่างซ่อมบำรุง (บริษัท อาร์ซีไอ แล็บสแกน จำกัด) รับสมัครด่วน !
- ซ่อมบำรุงเครื่องจักร และอุปกรณ์ภายในโรงงาน - ดูแลและจัดการงานซ่อมบำรุงทั้งหมดของบริษัท (ประจำโรงงานสมุทรสาคร หยุด 2 วันต่อสัปดาห์)

VS Group
1 อัตรา
21 ก.พ. 62
 พบ 14 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ