JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 15 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานผลิต (บริษัทไนโตรเคมีอุตสาหกรรม จำกัด)รับสมัครด่วน !
1. ควบคุมและดูแลการเดินเครื่องจักรภายในหน่วยงาน 2. บันทึกข้อมูลการผลิตประจำวัน 3. ตรวจเช็คเครื่องจักรประจำวัน 4. รายงานปัญหาอุปสรรค์ในการทำงานแก่ผู้บังคับบัญชาในสายงาน

VS Group
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 เม.ย. 62
2 . นักเคมี (บริษัท ไนโตรเคมีอุตสาหกรรม จำกัด ประจำโรงสมุทรสาคร)รับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบคุณภาพสารเคมีที่ใช้ในแล็บและควบคุมคุณภาพให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน - ตรวจสอบและวิเคราะห์คุณภาพวัตถุดิบ เคมีภัณฑ์ จากผู้ขาย และ Product หลังการผลิตก่อนจำหน่ายให้ลูกค้า - ทำ Project ทดลอง NEW P...

VS Group
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
24 เม.ย. 62
3 . Process Engineer (บริษัท ไนโตรเคมีอุตสาหกรรม จำกัด)รับสมัครด่วน !
1.ตรวจสอบกระบวนการผลิตประจำวันและจัดทำรายงานเสนอผู้บังคับบัญชารับทราบ 2.เสนอแนะวิธีการแก้ปัญหาตามที่ตรวจพบจากการตรวจสอบประจำวันต่อผู้บังคับบัญชาก่อนแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบ 3.ออ...

VS Group
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 เม.ย. 62
4 . หัวหน้าแผนกทรัพยากรบุคคลและธุรการ (HR&Admin Supervisor)
- งานด้านสรรหาและว่าจ้าง - งานด้านฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร - งานด้านแรงงานสัมพันธ์และงานสวัสดิการ - งานด้านเงินเดือนและรายงานประกอบเงินเดือน - งานด้านแรงงานต่างด้าวและเอกสารของส่วนราชการ - งานด้านธ...

VS Group
เงินเดือน ตามตกลง
24 เม.ย. 62
5 . เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า – ในประเทศ รับสมัครด่วน !
1. การจัดการคำสั่งซื้อสินค้าของลูกค้าในประเทศ 2. จัดทำใบเสนอราคา 3. ติดต่อสื่อสารกับลูกค้าในเรื่อง สินค้า และอื่น ๆ 4. ติดต่อประสานงานกับฝ่ายอื่น ๆ ในองค์กร 5. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

VS Group
เงินเดือน ตามตกลง
24 เม.ย. 62
6 . เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า – ต่างประเทศ รับสมัครด่วน !
1. จัดการคำสั่งซื้อสินค้าของลูกค้าต่างประเทศ 2. ติดต่อสื่อสารกับลูกค้าในเรื่อง สินค้า และอื่น ๆ 3. ติดต่อประสานงานกับฝ่ายอื่น ๆ ในองค์กร 4. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

VS Group
เงินเดือน ตามตกลง
24 เม.ย. 62
7 . ช่างเทคนิครับสมัครด่วน !
1. วิเคราะห์และแก้ปัญหางานในขณะปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดี 2. สามารถบริหาร ควบคุมและติดตามงานให้เป็นไปตามแผนงานและเป็นไปตามงบประมาณได้ 3. สามารถประสานงานกับทีมงานเทคนิคของบริษัทลูกค้าได้ เพื่อให้กา...

VS Group
เงินเดือน ตามตกลง
24 เม.ย. 62
8 . Production Engineer
1. ติดตามประสานงานกับทีมงานการผลิตและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง และผลักดันให้การผลิตเป็นไปตามแผนการผลิต รวมถึงสร้างความร่วมมือของทีมงานฝ่ายผลิตให้มีการทำงานและแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นอย่างเป็นระบบแล...

VS Group
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 เม.ย. 62
9 . พนักงานผลิต (บริษัท อาร์ซีไอ แล็บสแกน จำกัด)
ควบคุมดูแลเครื่องจักร เพื่อให้การผลิต ผลิตภัณฑ์เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ ทันตามกำหนดเวลา โดยคำนึงถึงเรื่องความปลอดภัย **** หยุด 2 วัน ต่อ สัปดาห์ มีค่ากะพิเศษ****

VS Group
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 เม.ย. 62
10 . Planning Engineer
1. ตรวจติดตาม การแจ้งงาน การตรวจรับงาน การปิดงานซ่อมบำรุง บนระบบ CMMS รวมถึงการทำ Preventive Maintenance 2. ตรวจติดตามงานตามใบสั่งงานที่ออกจากระบบ CMMS ให้มีการปิดงาน และมีความถูกต้อง 3. รวบ...

VS Group
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง,ประสบการณ์
24 เม.ย. 62
11 . Process engineer ( Chainat)
- รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ ความสามารถของกระบวนการผลิต แก้ไขและปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพ - คิดค้นพัฒนาหาแนวทางแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และเชิงป้องกัน เพื่อให้การผลิตสามารถดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง -...

VS Group
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง,ประสบการณ์
24 เม.ย. 62
12 . วิศวกรเครื่องกล (Nobel NC ชัยนาท)
1. ดูแลงานซ่อมบำรุง จัดทำและติดตามแผนงาน PM, CM (Total Productive Maintenance) ของเครื่องจักรอุปกรณ์ในโรงงาน 2. ศึกษา ออกแบบ กำหนด Specification ในส่วนโครงการ ซ่อม สร้าง ดัดแปลงแก้ไข เครื่องจักรอุ...

VS Group
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท ฯ
24 เม.ย. 62
13 . หัวหน้าแผนกสิ่งแวดล้อม ( Nobel NC ชัยนาท)
- ประเมินความเสี่ยงทางด้านสิ่งแวดล้อม และผลักดันให้ลดหรือกำจัดความเสี่ยงดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องและยังยืน - ตรวจสอบผลคุณภาพน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสีย แนวโน้ม และสมดุลของ...

VS Group
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
24 เม.ย. 62
14 . ช่างซ่อมบำรุง (บริษัท อาร์ซีไอ แล็บสแกน จำกัด) รับสมัครด่วน !
- ซ่อมบำรุงเครื่องจักร และอุปกรณ์ภายในโรงงาน - ดูแลและจัดการงานซ่อมบำรุงทั้งหมดของบริษัท (ประจำโรงงานสมุทรสาคร หยุด 2 วันต่อสัปดาห์)

VS Group
1 อัตรา
24 เม.ย. 62
15 . นักเคมี (บริษัท อาร์ซีไอ แล็บสแกน จำกัด)
- ตรวจสอบคุณภาพสารเคมีที่ใช้ในแล็บและควบคุมคุณภาพให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน - ตรวจสอบและวิเคราะห์คุณภาพวัตถุดิบ เคมีภัณฑ์ จากผู้ขาย และ Product หลังการผลิตก่อนจำหน่ายให้ลูกค้า - ทำ Project ทดลอง NEW P...

VS Group
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 เม.ย. 62
 พบ 15 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ