JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 12 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . หัวหน้าแผนกทรัพยากรบุคคลและธุรการ (บ. วี เอส เคม(1970))
- สรรหาบุคลากรในระดับปฏิบัติการและเจ้าหน้าที่ รับสมัคร ร่วมสัมภาษณ์และคัดเลือกพนักงานเข้าทำงานตามแผนกำลังคนขององค์กรให้มีคุณภาพและทันตามกำหนดเวลา - ประสานงานและสนับสนุนฝ่ายทรัพยากรบุคคลส่วนกลางในกระบ...

VS Group
เงินเดือน ตามตกลง
25 มิ.ย. 62
2 . เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า – ในประเทศ (บ. อาร์ซีไอ แล็บสแกน จก.)รับสมัครด่วน !
1. การจัดการคำสั่งซื้อสินค้าของลูกค้าในประเทศ 2. จัดทำใบเสนอราคา 3. ติดต่อสื่อสารกับลูกค้าในเรื่อง สินค้า และอื่น ๆ 4. ติดต่อประสานงานกับฝ่ายอื่น ๆ ในองค์กร 5. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

VS Group
เงินเดือน ตามตกลง
25 มิ.ย. 62
3 . เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า – ต่างประเทศ (บ. อาร์ซีไอ แล็บสแกน จก.)รับสมัครด่วน !
1. จัดการคำสั่งซื้อสินค้าของลูกค้าต่างประเทศ 2. ติดต่อสื่อสารกับลูกค้าในเรื่อง สินค้า และอื่น ๆ 3. ติดต่อประสานงานกับฝ่ายอื่น ๆ ในองค์กร 4. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

VS Group
เงินเดือน ตามตกลง
25 มิ.ย. 62
4 . Process Engineer (บ. ไนโตรเคมีอุตสาหกรรม จก.)รับสมัครด่วน !
1.ตรวจสอบกระบวนการผลิตประจำวันและจัดทำรายงานเสนอผู้บังคับบัญชารับทราบ 2.เสนอแนะวิธีการแก้ปัญหาตามที่ตรวจพบจากการตรวจสอบประจำวันต่อผู้บังคับบัญชาก่อนแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบ 3.ออ...

VS Group
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 มิ.ย. 62
5 . Production Engineer (บ.โนเบล เอ็นซี จก.)
1. ติดตามประสานงานกับทีมงานการผลิตและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง และผลักดันให้การผลิตเป็นไปตามแผนการผลิต รวมถึงสร้างความร่วมมือของทีมงานฝ่ายผลิตให้มีการทำงานและแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นอย่างเป็นระบบแล...

VS Group
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 มิ.ย. 62
6 . พนักงานผลิต (บ.ไนโตรเคมีอุตสาหกรรม จก.)รับสมัครด่วน !
1. ควบคุมและดูแลการเดินเครื่องจักรภายในหน่วยงาน 2. บันทึกข้อมูลการผลิตประจำวัน 3. ตรวจเช็คเครื่องจักรประจำวัน 4. รายงานปัญหาอุปสรรค์ในการทำงานแก่ผู้บังคับบัญชาในสายงาน

VS Group
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 มิ.ย. 62
7 . พนักงานผลิต (บ.อาร์ซีไอ แล็บสแกน จก.)
ควบคุมดูแลเครื่องจักร เพื่อให้การผลิต ผลิตภัณฑ์เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ ทันตามกำหนดเวลา โดยคำนึงถึงเรื่องความปลอดภัย

VS Group
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 มิ.ย. 62
8 . Process Engineer (บ.โนเบล เอ็นซี จก.)
- รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ ความสามารถของกระบวนการผลิต แก้ไขและปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพ - คิดค้นพัฒนาหาแนวทางแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และเชิงป้องกัน เพื่อให้การผลิตสามารถดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง -...

VS Group
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง,ประสบการณ์
25 มิ.ย. 62
9 . นักเคมี (บ.ไนโตรเคมีอุตสาหกรรม จก.)รับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบคุณภาพสารเคมีที่ใช้ในแล็บและควบคุมคุณภาพให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน - ตรวจสอบและวิเคราะห์คุณภาพวัตถุดิบ เคมีภัณฑ์ จากผู้ขาย และ Product หลังการผลิตก่อนจำหน่ายให้ลูกค้า - ทำ Project ทดลอง NEW P...

VS Group
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
25 มิ.ย. 62
10 . หัวหน้าแผนกบรรจุภัณฑ์ (บ.อาร์ซีไอ แล็บสแกน จก.)รับสมัครด่วน !
1.ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ วางแผน ปรับปรุง พัฒนา และผลักดัน งานบรรจุภัณฑ์ และฉลากสินค้าให้เป็นไปตามแผนการผลิต 2. ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ การปฏิบัติงานของพนักงาน ให้เป็นไปตามขั้นตอนและเป้าหมายการทำงานที่กำหนด ...

VS Group
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
25 มิ.ย. 62
11 . วิศวกรเครื่องกล (บ.โนเบล เอ็นซี จก.)
1. ดูแลงานซ่อมบำรุง จัดทำและติดตามแผนงาน PM, CM (Total Productive Maintenance) ของเครื่องจักรอุปกรณ์ในโรงงาน 2. ศึกษา ออกแบบ กำหนด Specification ในส่วนโครงการ ซ่อม สร้าง ดัดแปลงแก้ไข เครื่องจักรอุปก...

VS Group
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท ฯ
25 มิ.ย. 62
12 . ช่างซ่อมบำรุง (บ.อาร์ซีไอ แล็บสแกน จก.) รับสมัครด่วน !
- ซ่อมบำรุงเครื่องจักร และอุปกรณ์ภายในโรงงาน - ดูแลและจัดการงานซ่อมบำรุงทั้งหมดของบริษัท (ประจำโรงงานสมุทรสาคร หยุด 2 วันต่อสัปดาห์)

VS Group
1 อัตรา
25 มิ.ย. 62
 พบ 12 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ