เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 15 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Corporate Lawyer
• Review new contracts both in Thai and English of the company and its affiliates being bound as the contractual party with third party or other business partners, in the purposes of preventing the c...

VS Group
เงินเดือน negotiate
19 ต.ค. 61
2 . ผู้จัดการแผนกไฟฟ้าและอินสทรูเม้นท์ ( ประจำโรงงานสมุทรสาคร )
1 จัดให้มีการตรวจสอบบำรุงรักษาและซ่อมบำรุงเครื่องจักรให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอทั้งในโรงงานและสำนักงาน 2 ประสานงานกับฝ่ายผลิตหรือที่เกี่ยวข้องในการกำหนดแผนงานซ่อมบำรุง 3 วิเคราะห์สาเหต...

VS Group
1 อัตรา
เงินเดือน ์ตามตกลง
19 ต.ค. 61
3 . Marketing Officer / Creative
1. ดูแลหน้าเว็บไซด์ในเรื่อง content ให้มีความเป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ 2. พัฒนาและปรับปรุงระบบให้ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน

VS Group
เงินเดือน 15,000
19 ต.ค. 61
4 . พนักงานผลิต
1. ดำเนินการ ดูแลขบวนการผลิต ปฏิบัติตามขั้นตอนการทำงาน และบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการปฎิบัติงาน โดยคำนึงถึงเรื่องความปลอดภัยและข้อบังดับสิ่งแวดล้อม เพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ตามคู่มือการทำงานที...

VS Group
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ต.ค. 61
5 . Utility Supervisor
1 ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายในด้านยูทิลิตี้ 2 กำกับพนักงานฝ่ายยูทิลิตี้ให้ปฏิบัติงานตามวิธีการทำงานที่ถูกต้องตามมาตรฐาน 3 กำกับพนักงานฝ่ายยูทิลิตี้ให้ปฏิบัติตามมาตรก...

VS Group
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง,ประสบการณ์
19 ต.ค. 61
6 . Planning Engineer
1. ตรวจติดตาม การแจ้งงาน การตรวจรับงาน การปิดงานซ่อมบำรุง บนระบบ CMMS รวมถึงงานซ่อมบำรุงป้องกัน (Preventive Maintenance) ด้วย และนำงานซ่อมบำรุงในระบบทั้ง PM, CM, Modify มาวางแผนการทำงา...

VS Group
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง,ประสบการณ์
19 ต.ค. 61
7 . วิศวกรวางแผนงานซ่อมบำรุง(ประจำโรงงานสมุทรสาคร)
1.ควบคุมและประสานงานในการดำเนินการซ่อมแซม/บำรุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์ตามใบแจ้งงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 2.ติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามใบแจ้งงานโดยผู้รับเหมา(ประจำ) 3.วิเคราะห์สาเหตุของ...

VS Group
1 อัตรา
เงินเดือน N/A ตามประสบการณ์
19 ต.ค. 61
8 . Customer Service Officer
-Handle order processing, fulfillment and timely delivery to customer -Interacts with customers to gain an understanding of their requirements and to receive feedback -Process the shipment in ERP LN...

VS Group
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
19 ต.ค. 61
9 . ช่างซ่อมบำรุง (ประจำโรงงานสมุทรสาคร)รับสมัครด่วน !
1. ดำเนินการซ่อมแซม ตามที่ได้รับใบแจ้งงานจากระบบของบริษัทฯ 2. ตรวจสอบดูแล เครื่องจักร เพื่อให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 3. เมื่อพบปัญาที่ต้องแก้ไข ปรับปรุง ดำเนินการแจ้งต่อผู้บังคับบัญชาให้รับทราบ ...

VS Group
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
19 ต.ค. 61
10 . วิศวกรเครื่องกล (Nobel NC ชัยนาท)
1. ประสานงานและร่วมมือทำงานร่วมกับแผนกอื่นภายในฝ่ายวิศวกรรมและฝ่ายต่างๆเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของฝ่ายวิศวกรรม และประสานงานร่วมมือกับฝ่ายต่างๆทั้งที่อยู่ภายในและภายนอกโรงงานเพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายข...

VS Group
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท ฯ
19 ต.ค. 61
11 . พนักงานขับรถ/พนักงานติดรถขนส่งสินค้า
ขับรถส่งสินค้า/เป็นพนักงานประจำรถเพื่อขนส่งสินค้า ตามใบนำส่งสินค้าของบริษัท โนโตรเคมีอุตสาหกรรม จำกัด จ.สมุทรสาคร

VS Group
1 อัตรา
เงินเดือน N/A - ตามประสบการณ์
19 ต.ค. 61
12 . เจ้าหน้าที่บัญชี - เจ้าหนี้ / ฝึกงาน / Tempรับสมัครด่วน !
ความรับผิดชอบ • บันทึกการตั้งหนี้ เกี่ยวกับค่าใช้จ่าย และสินทรัพย์ • Post PV ( รายจ่ายชำระหนี้) ในประเทศ และต่างประเทศ • Post รายการชำระหนี้ในระบบให้ เป็นปัจจุบันตลอดเวลา เพื่อส่งผลให้รายงานเป็นปัจ...

VS Group
เงินเดือน ตามตกลง
19 ต.ค. 61
13 . Human Resource Officer ( Chainat Plant)
- To perform HR Management including Payroll & Compensation & Benefits & Welfare (Including handle and perform Social Security & Workmen Fund process, Medical Service), Remuneration, Staffing, Reten...

VS Group
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
19 ต.ค. 61
14 . ช่างซ่อมบำรุง (บริษัท อาร์ซีไอ แล็บสแกน จำกัด) รับสมัครด่วน !
- ซ่อมบำรุงเครื่องจักร และอุปกรณ์ภายในโรงงาน - ดูแลและจัดการงานซ่อมบำรุงทั้งหมดของบริษัท (ประจำโรงงานสมุทรสาคร หยุด 2 วันต่อสัปดาห์)

VS Group
1 อัตรา
19 ต.ค. 61
15 . Production Boardman (DCS Control)
1.ควบคุมกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามค่าควบคุมมาตรฐาน 2.ตรวจสอบหาค่าเบี่ยงเบนของกระบวนการผลิต วิเคราะห์และแก้ปัญหาการผลิต 3.ควบคุม สั่งการพนักงานให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างสุดความสามารถ 4.ประสานงานภายในและภ...

VS Group
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ/ตามตกลง
19 ต.ค. 61
 พบ 15 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ