รับสมัครด่วน
Oct 27, 2020

เจ้าหน้าที่บุคคล / เจ้าหน้าที่บุคคลอาวุโส (HR Officer / Senior HR Officer)

pin locationLocation
pin location

Ratchathewi, Bangkok

salary iconSalary
salary iconสามารถต่อรองได้
number of positions iconVacancies
number of positions icon1
Apply
Job Descriptions
Payroll Process •ดำเนินการทำจ่ายเงินเดือน ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด เงินพิเศษอื่นๆ และ รายละเอียดการหักและนำส่งภาษี / ประกันสังคม / กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ •ประสานงานและดำเนินการต่างๆ กับสำนักงานประกันสังคม และกรมสรรพากร •จัดทำข้อมูลและตรวจสอบสถิติการทำงานของพนักงาน (ขาด, ลา, มาสาย) แต่ละเดือน •จัดทำตารางเวลาการทำงานของพนักงานประจำจุดต่างๆ Welfare Benefits •ให้บริการด้านสวัสดิการต่างๆ แก่พนักงาน อาทิ เตรียมเครื่องแบบพนักงาน บัตรพนักงาน การเบิกค่ารักษาพยาบาล แจ้งเข้า-ออกประกันกลุ่มฯ เบิกสิทธิ์ประกันสังคม สวัสดิการเยี่ยมไข้ ฯลฯ ให้พนักงาน •จัดกิจกรรมในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ และความผูกพันกับมูลนิธิฯ ให้กับพนักงาน เช่น กิจกรรมวันเกิด กิจกรรมวันปีใหม่ เป็นต้น •จัดทำประกาศ ข้อมูลข่าวสารต่างๆ เพื่อสื่อสารกับพนักงานผ่านช่องทางต่างๆ ของมูลนิธิฯ Recruitment •จัดเตรียมข้อมูลตำแหน่งงานเพื่อการสรรหา อาทิ ตำแหน่งงาน ลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบ คุณสมบัติของตำแหน่งงานที่ต้องการ เป็นต้น •ดำเนินการลงประกาศรับสมัครงานในช่องทางต่างๆ อาทิ Jobsdb, Jobthai •สรรหาและคัดเลือกใบสมัคร เพื่อส่งให้ผู้บริหารพิจารณา ติดต่อนัดหมายผู้สมัครและจัดสัมภาษณ์ •ดำเนินการจัดรับพนักงานใหม่ จัดทำสัญญาจ้าง แนะนำพนักงานใหม่ให้รู้จักกับมูลนิธิฯ •จัดทำเอกสารการประเมินทดลองงาน ติดตามผลการประเมินทดลองงาน และจัดทำหนังสือแจ้งบรรจุให้กับพนักงาน Manpower Planning/Organization Development •บริหารอัตรากำลังพนักงาน จัดทำ JD ผังโครงสร้าง •ติดตามข้อมูล KPI ของแต่ละหน่วยงานได้พร้อมใช้ประเมิน ให้ข้อมูลและคำปรึกษาหัวหน้างานเกี่ยวกับ KPI และ Competency ได้ •บริหารฐานข้อมูลทะเบียนประวัติพนักงาน และสถิติของพนักงานในระบบ HRIS ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน •จัดการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานตามแผนที่กำหนด •งานอื่นๆ ตามที่ได้รับหมาย
Qualifications
  1. การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  2. มีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 3-5 ปี ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เข้าใจ Concept การบริหาร และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
  3. มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องกฎหมายแรงงาน
  4. มีความสามารถในการดำเนินการกระบวนการ Payroll ตั้งแต่เริ่มจนจบกระบวนการ และหากมีประสบการณ์จัดทำเงินเดือนผ่านระบบ E-BUSINESS PLUS จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  5. มีทักษะในการวิเคราะห์ วางแผนการปฏิบัติงาน
  6. มีความสามารถในการบริหารฐานข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล และการรายงานผล (Data Analytic & Report)
  7. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงได้ดี
  8. หากมีประสบการณ์การทำงานด้านงานบุคคลที่มีความหลากหลาย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
How to apply
- สมัครด้วยตนเอง - สมัครผ่านอีเมล - สมัครผ่าน JobThai
Contacts
เจ้าหน้าที่บุคคล
มูลนิธิรามาธิบดี
270 ถนนพระรามที่ 6
Thung Phayathai Ratchathewi Bangkok 10400
Tel. : 02-201-2222 ต่อ 132
Email : ke_sasirat_05@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Fax : 02-201-2920
Location
มูลนิธิรามาธิบดีฯ
Thung Phayathai Ratchathewi Bangkok
Directions
- รถเมย์สาย 8, 157, 509, 538, ปอ. 44 - รถไฟฟ้า BTS ลงสถานีอนุเสาวรีย์ แล้วต่อวินมอเตอร์ไซด์ในซอยโยธี
See Map
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.