Apr 3, 2020

Finance Manager

pin locationLocation
pin location

Phanat Nikhom, Chon Buri

salary iconSalary
salary iconตามโครงสร้างบริษัทฯ
number of positions iconVacancies
number of positions icon1 อัตรา
Apply
Job Descriptions
 • กำหนดนโยบาย วางแผน พยากรณ์ บริหาร และ ควบคุมทางด้านการเงินให้มีประสิทธิภาพ ตามงบประมาณ และ แผนธุรกิจขององค์กรตามที่ได้กำหนดไว้ , จัดหาเงินทุนหมุนเวียนทั้งระยะสั้นและระยะยาว เพื่อรองรับการดำเนินงานและขยายกิจการในอนาคต ควบคุมการใช้สินเชื่อของกิจการอย่างมีประสิทธิภาพ ต้นทุนต่ำ , บริหารความเสี่ยงอันเนื่องมาจากการบริหารการดำเนินงานและการลงทุนของกิจการ และวิเคราะห์ทางด้านการเงิน โดยใช้เครื่องมือทางการเงิน เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ ไปใช้ประโยชน์ในการแก้ไข ปรับปรุง พัฒนาองค์กร และหรือเพื่อรายงานนำเสนอผู้บริหารในการตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ ในทิศทางที่ถูกต้อง
 • 1. รับรู้และเข้าใจเป้าหมาย ภารกิจ แผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ และแผนกลยุทธ์ของทุกส่วนงาน
 • 2. กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบของบุคลากรในฝ่าย ให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ
 • 3. กำหนดนโยบายทางด้านการเงินกับผู้บริหารทุกส่วนงานให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์บริษัทฯ
 • 4. กำหนดและวางแผนทางด้านการเงินให้สอดคล้องและตอบสนองกลยุทธ์ของบริษัทฯ
 • 5. ควบคุมและพยากรณ์ทางด้านการเงินให้สอดคล้องตามแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ
 • 6. ควบคุมและวางแผนการบริหารสภาพคล่อง ทั้งรายรับ และรายจ่ายให้เหมาะสม
 • 7. ควบคุมรายรับ – รายจ่าย ด้วยระบบงบประมาณ พร้อมทั้งแก้ไขปรับปรุง เสนอแนะเปรียบเทียบ งบประมาณ ให้มีความเสถียรทางด้านงบประมาณของบริษัทฯ มากที่สุด
 • 8. จัดหาและจัดสรรแหล่งเงินทุน เพื่อรองรับการดำเนินงานและลงทุนในปัจจุบันและอนาคต
 • 9. บริหารความเสี่ยงทางด้านการเงินของกิจการ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ
 • 10. ปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางการเงินให้เหมาะสม สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทฯและตามสภาวะการณ์ปัจจุบันและอนาคต
 • 11. ประเมินผลงาน การปฏิบัติงานตามแผนงานการเงิน พร้อมทั้งนำข้อบกพร่องมาปรับปรุงแก้ไข งานที่ยังไม่สามารถบรรลุเป้าหมายของส่วนติดตาม ควบคุม ผลักดัน ประเมินผล ให้คำปรึกษา แก้ไขปัญหา และให้ความรู้ เสริมทักษะ กับ ผู้ใต้บังคับบัญชา เกี่ยวกับการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 • 12. นำเสนอและรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาและผู้บริหารระดับสูง พร้อมเสนอแนะแนวทางในการเพิ่มมูลค่าของกิจการ ในทิศทางที่ถูกต้อง
 • 13. ติดตาม ควบคุม ผลักดัน ประเมินผล ให้คำปรึกษา แก้ไขปัญหา และให้ความรู้ เสริมทักษะ กับ ผู้ใต้บังคับบัญชา เกี่ยวกับการทำงาน
Qualifications
 1. เพศชาย /หญิง อายุ 34 ปีขึ้นไป
 2. ปริญญาตรี หรือปริญญาโท สาขาบัญชี และการเงิน ขึ้นไป
 3. มีประสบการณ์งานด้านการเงินหัวหน้างาน 5 ปี ขึ้นไป / มีประสบการณ์ด้านบริหาร 8 ปี ขึ้นไป
 4. มีทักษะในการเจรจาต่อรอง โน้มน้าว ชักจูงผู้อื่น ให้คล้อยตาม
 5. มีความละเอียดรอบคอบ ทัศนคติเชิงบวก และมีความรับผิดชอบสูง มีทักษะในการตัดสินใจ
 6. มีความเชี่ยวชาญ ด้านการเงิน มีวิสัยทัศน์ เป็นนักคิด มีภาวะผู้นำ มีทักษะวางแผนเชิงกลยุทธ์
 7. สามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น และโปรแกรมสำเร็จรูปอื่นๆ
 8. สามารถในการทำงานเป็นทีม และนำทีมได้อย่างดี
 9. สามารถ ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
How to apply
 • - สมัครด้วยตนเองที่ฝ่ายบุคคล (พร้อมรู้ผล) คุณธีรเดช
 • - สมัครผ่าน E-mail บริษัท
 • - ติดต่อสอบถามได้ตามเบอร์มือถือด้านล่าง
 • - สมัครผ่าน JobThai
Contacts
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ส่วนงานสรรหา-ว่าจ้าง
บริษัท พนัส แอสเซมบลีย์ จำกัด
27/1 ม.3
Kut Ngong Phanat Nikhom Chon Buri 20140
Tel. : 038-462-100-2, 061-193-9199 (คุณขนิษฐา), 063-892-7959 (คุณธีรเดช)
Email : panus_84@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Fax : 038-462-103
Website : www.panus.co.th
Line ID: 091-1939199
Location
Kut Ngong Phanat Nikhom Chon Buri
Directions
 • รถบัสสายเกาะโพธิ์ - พนัสนิคม ขึ้นตรงที่แยกเฉลิมไทย จากตัวเมืองชลบุรีมุ่งหน้ามา อ.พนัสนิคม ระยะทาง 22 กิโลเมตร ผ่าน อี-เทค ถึง 4 แยกพานทองไม่ต้องเลี้ยวตรงมา บริษัทอยู่ ขวามือ พื้นที่ 180 ไร่ ติดถนนใหญ่
See Map
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.