May 22, 2020

Sales Area Manager (ทั่วประเทศ)

pin locationLocation
pin location

Huai Khwang, Bangkok

salary iconSalary
salary iconNot specified
number of positions iconVacancies
number of positions iconหลายอัตรา
Apply
Job Descriptions
 • •กำกับดูแลการการขายกิจกรรมการขายและการตลาด เพื่อให้ทีมงานขายและเพื่อนคู่ค้า สามารถสร้างยอดขายและขยายฐานลูกค้าได้ตามที่กำหนด รวมถึงติดตามดูแลการเบิกจ่าย การเงิน และบัญชีให้มีความถูกต้องตามนโยบายของบริษัท
 • oติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน และเพื่อนคู่ค้าเป็นรายสัปดาห์ พร้อมทั้งสอนงานให้คำแนะนำปรึกษา และเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาให้กับพนักงานและเพื่อนคู่ค้าในจังหวัดที่รับผิดชอบ
 • oติดต่อลูกค้ารายสำคัญในพื้นที่เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
 • •บริหารและจัดสรรเป้าหมายการขายสินค้าและบริการตามช่องทางการขายต่างๆ ภายในจังหวัดและพื้นที่ที่รับผิดชอบ เพื่อให้การบริหารช่องทางการขายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการชี้แจงและอธิบายเป้าหมายการขาย และแผนกลยุทธ์ในการดำเนินงานให้ทีมงานเข้าใจอย่างถูกต้อง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดตามเป้าหมายที่วางไว้
 • •ติดตามและประเมินผลการขาย วิเคราะห์ปัญหา จุดอ่อน จุดแข็ง ติดตามและประเมินสถานการณ์ด้านการขาย การตลาดและกิจกรรมส่งเสริมการขาย อัตรากำลังคนและอบรมพัฒนาพนักงาน เพื่อนคู่ค้า รวมถึงประเมินคุณภาพของสัญญาณ งบประมาณ เพื่อปรับกลยุทธ์สำหรับดำเนินงานในแต่ละสัปดาห์ เพื่อกระตุ้นยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด
 • •จัดทำแผนการขายและแผนการตลาดในพื้นที่เพื่อสร้างยอดขายและขยายฐานลูกค้าให้ได้ตามที่กำหนด และนำเสนอขออนุมัติแผนการดำเนินงานและงบประมาณที่เกี่ยวข้อง
 • •สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานของพนักงาน และเพื่อนคู่ค้าเป็นรายเดือน เพื่อวิเคราะห์ปัญหา จุดอ่อน จุดแข็งของพนักงาน เพื่อนคู่ค้า และคู่แข่งขัน เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาและปรับกลยุทธ์การดำเนินงานภายในจังหวัดที่รับผิดชอบในเดือนถัดไป เพื่อนำเสนอแผนมายัง Regional Sale Manager เพื่อพิจารณาเห็นชอบและอนุมัติ ดำเนินการตามแผนงานต่อไป
Qualifications
 1. ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 2. อายุไม่เกิน 35 ปี
 3. มีประสบการณ์ด้านการขาย บริหารช่องทางการขาย 5 ปี
 4. มีทักษะด้านการวิเคราะห์และวางแผนการขายการตลาด
 5. มีทักษะในการบริหารจัดการทีม มีภาวะผู้นำ
 6. ทักษะด้านการสื่อสาร และความสามารถในการเจรจาต่อรอง
 7. สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
 8. สามารถประจำพื้นที่ที่ได้รับมอบหมายได้ ไม่มีข้อจำกัดด้านการเดินทาง
How to apply
 • ผู้ที่สนใจสามารถสมัครงานได้ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่ได้ระบุไว้ข้างต้น หรือ ส่งใบสมัครงานทาง e-mail
 • - สมัครผ่านเว็บ http://hr.truecor
 • - หลักฐานที่ใช้ในการสมัครงาน : ข้อมูลส่วนตัวพร้อมประวัติการทำงาน ,หลักฐานการศึกษา ,สำเนาบัตรประชาชน ,สำเนาทะเบียนบ้าน และรูปถ่าย 1 นิ้ว มาสมัครที่ ฝ่ายสรรหาทรัพยากรบุคคล บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 • - สามารถสมัครได้ด้วยตนเองได้ที่อาคาร Fortune Tower ชั้น 11 MRT สถานีพระรามเก้า
 • กรุณาลงทะเบียนและกรอกประวัติส่วนตัวก่อนเดินทางเข้ามาสมัครงาน ที่ http://hr.truecorp.co.th/home/cvweb/th/login/register
Contacts
คุณณัฐกวินป์
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) / True Corporation Public Co., Ltd.
Email : truecorp_328@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Location
Huai Khwang Huai Khwang Bangkok
Directions
 • การเดินทางมาสมัครงาน >>>
 • - MRT สถานี พระราม 9
 • - รถตู้ สาย อ.ส.ม.ท.
 • - รถเมล์ :
 • ถนนรัชดาภิเษก สาย 73, 73ก, 136, 137, 157, 163, 172, 179, 185, 206, 514, 517, 528, 529
 • ถนนพระราม 9 สาย 137, 157, 163, 168, 171, 179, 517, 528, 537, 551, ปอ.พ.4
 • ถนนอโศก-ดินแดง สาย 73, 73ก, 98, 168, 171, 172, 514, 529, 537, 551, ปอ.พ.4
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.