JobThai
Jun 29, 2022

เจ้าหน้าที่อีเว้นท์-ธุรกิจสุรา (ชลบุรี)

pin location
pin location

Chon Buri

salary icon
salary iconตามโครงสร้างบริษัท
number of positions icon
number of positions iconหลายอัตรา
- ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย ตามที่ได้รับมอบหมาย - จัดหาสถานที่หรืองานกิจกรรมและการขายสินค้า เช่น ลานเบียร์,งานประเพณีตามเทศกาลต่างๆ - สร้างความสัมพันธ์กับผู้บริหารในท้องที่ ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเชิงกลยุทธ เพื่อมุ่งเน้นการรับรู้ตราสินค้าและส่งเสริมการกระจายสินค้า - ประสานงานกับทีมงานออนเทรดในการควบคุมดูแลสินค้าคู่แข่งในบริเวณพื้นที่จัดงานกิจกรรมรอบนอก - ดำเนินการจัดเตรียมองค์ประกอบในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายให้เป็นไปตาม ธีมงานที่บริษัทกำหนด เช่น เวที, เต้นท์, ป้ายไฟ, สื่อส่งเสริมการขาย ฯลฯ - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดหาคน เพื่อมาทำการติดตั้งเวที, เต้นท์, ป้ายไฟ, สื่อส่งเสริมการขายต่างๆ และควบคุมให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างเรียบร้อยและเป็นไปตามเวลาที่กำหนด ทั้งก่อน และหลัง การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายในแต่ละครั้ง - เตรียมสินค้าให้เพียงพอกับความต้องการในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายแต่ละครั้ง - เตรียมงาน อุปกรณ์ สถานที่ ให้พร้อมสำหรับการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย โดยคำนึงถึงคุณภาพ และความสะอาด - จัดทำ และรายงานผลการปฏิบัติงานในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายแต่ละครั้ง ทั้งปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ จัดทำรายงานข้อมูลการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายของคู่แข่งในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
  1. ปริญญาตรี โฆษณาประชาสัมพันธ์ การตลาด หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  2. มีประสบการณ์ด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายหรือประสานงานด้านกิจกรรม อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
  3. ขับรถยนต์เกียร์ธรรมดาได้ มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
- สมัครผ่าน JobThai - สมัครทาง Email - ผู้สนใจสามารถสมัครงานผ่านเว็บไซต์ https://careers.thaibevgroup.com
คุณธนาคาร
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) (Thai Bev)
Chon Buri