JobThai
Jan 28, 2023

เลขานุการบริษัท/ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท

pin locationสถานที่ปฏิบัติงาน
pin location

Phaya Thai, Bangkok

salary iconเงินเดือน
salary iconตามโครงสร้างบริษัทฯ
number of positions iconอัตรา
number of positions icon2 อัตรา
สมัครงาน
รายละเอียดงาน
1.หน้าที่และความรับผิดชอบ 1.1 ประสานงานในการกำหนดวันประชุมคณะกรรมการบริษัท ตลอดทั้งปี และการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี พร้อมทั้งแจ้งให้คณะกรรมการบริษัททราบล่วงหน้า 1.2 จัดเตรียมระเบียบวาระการประชุม เอกสารประกอบการประชุม จัดส่งให้กรรมการพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการ 1.3 จัดเตรียมการประชุมผู้ถือหุ้น ระเบียบวาระและเอกสารประกอบการประชุม จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม รวมทั้งดูแลให้การประชุมเป็นไปอย่างราบรื่น และถูกต้องตามกฎหมาย 1.4 เข้าร่วมประชุมและจัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น โดยบันทึกสาระสำคัญในการประชุม ตลอดจนคำถาม และข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ 1.5 ติดตามให้มีการดำเนินการตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งรายงานให้ คณะกรรมการบริษัทรับทราบอย่างต่อเนื่อง 1.6 ให้ข้อมูลหรือคำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหาร ในการปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องตามกฎหมาย รวมทั้งข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนแนวปฏิบัติที่ดีของบริษัทจดทะเบียนในการกำกับดูแลกิจการ 1.7 จัดทำแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ที่มีข้อมูลถูกต้องและครบถ้วนตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมส่งให้หน่วยงานดังกล่าว และผู้ถือหุ้น (ส่งเฉพาะรายงานประจำปี) 1.8 จัดทำประวัติและทะเบียนกรรมการ ให้มีข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยอยู่เสมอ 1.9 จัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับรายงาน 1.10 เก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้ ให้ครบถ้วน เป็นระบบ และตรวจสอบได้ง่าย •หนังสือเชิญประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมเอกสารประกอบการประชุม •รายงานประจำปี •ทะเบียนกรรมการ •รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง 1.11 ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด และตามที่บริษัทฯ มอบหมาย
คุณสมบัติผู้สมัคร
  1. เพศชาย-หญิง
  2. อายุ 27 ปีขึ้นไป
  3. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ การจัดการ กฎหมาย หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  4. มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในด้านเลขานุการอย่างน้อย 2 ปี และด้านผู้ช่วยเลขานุการบริษัทหรือเลขานุการบริษัทอย่างน้อย 3 ปี
  5. มีความรู้ ความเข้าใจ ในกฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
  6. สามารถใช้ Ms. Office (Word, Excel, Power Point) ได้เป็นอย่างดี และสามารถใช้ไปรแกรม SETPortal ได้
  7. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ (TOEIC : 650)
  8. มีความละเอียดรอบคอบ เรียนรู้ได้เร็ว มนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะมีการติดต่อสื่อสาร สามารถบริหารจัดการงานได้อย่างมีเป็นระบบ มีความรับผิดชอบ รู้จักกาลเทศะ มีไหวพริบปฏิภาณในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี สามารถปฏิบัติงานในสภาวะกดดันได้ดี
  9. ผ่านการอบรมหลักสูตรเลขานุการบริษัท จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
วิธีการสมัคร
- สมัครผ่านปุ่ม Apply Now ของ JobThai - ส่งใบสมัครมาที่บริษัทฯ - สมัครที่บริษัทโดยตรง
ติดต่อ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
999/5 ม.1 ถ.มิตรภาพ นิคมอุตสาหกรรมนวนคร สูงเนิน
Na Klang Sung Noen Nakhon Ratchasima 30380
โทรศัพท์ : 044-335-523 ต่อ 109 หรือ 081-255-6290
อีเมล : nepjobs_84@trustmail.jobthai.com (อีเมลนี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน)
แฟกซ์ : 044-335-448
เว็บไซต์ : http://www.nep.co.th
สถานที่ปฏิบัติงาน
Phaya Thai Phaya Thai Bangkok
เลือกวิธีการสมัครงาน
สมัครด่วน
สมัครด้วยประวัติที่ฝากกับ JobThai
ส่งไฟล์ประวัติ
สมัครด้วยการส่งไฟล์เรซูเม่ ผลงาน หรืออื่นๆ
ส่งอีเมล
สมัครงานนี้ผ่านอีเมล
กรอกประวัติแบบย่อ
สมัครงานง่ายๆ ด้วย Easy Form
งานอื่น ๆ ของบริษัทนี้