Sep 25, 2020

ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท

pin locationLocation
pin location

Phaya Thai, Bangkok

salary iconSalary
salary iconN/A
number of positions iconVacancies
number of positions icon2 อัตรา
Apply
Job Descriptions
1.จัดทำเอกสารหนังสือเชิญประชุม และเอกสารประกอบการประชุม Presentation สำหรับการประชุมคณะกรรมการบริษัท และ คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ รวมทั้งการประชุมผู้ถือหุ้น 2.ติดตามผลมติที่ประชุมให้มีการปฏิบัติอย่างครบถ้วน 3. ส่งข้อมูลและแจ้งสารสนเทศผ่านระบบ SETPortal ของตลาดหลักพรัพย์ 4. ประสานงานกับทุกฝ่ายในการรวบรวมข้อมูลและการจัดทำแบบ 56-1 และแบบ 56-2 (รายงานประจำปี) หรือเอกสารอื่นๆที่เที่ยวข้อง 5. จัดเก็บเอกสารสำคัญของสำนักเลขานุการอย่างมีระบ ได้แก่ ทะเบียกรรมการ หนังสือเชิญประชุม รายงานการประชุม ทั้งของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย รายงานการประชุม แบบ 56-1 และ แบบ 56-2 เป็นต้น 6.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร 7.รับผิดชอบงานธุรการต่างๆ ของเลขานุการบรษัท เช่น พิมพ์เอกสาร ร่างหนังสือต่างๆ จัดส่งเอกสาร จัดทำค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมและของคณะกรรมการ และงานบริการทั่วไป เป็นตัน 8.ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาขจากเลขานุการบริบัท
Qualifications
  1. เพศชาย-หญิง
  2. อายุ 25-35 ปี
  3. การศึกษา ปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ การจัดการ กฎหมาย หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  4. สามารถใช้ไปรแกรม SETPortal ได้ จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
  5. มีประสบการณ์ทำงานด้านเลขานุการ ไม่น้อยกว่า 1 ปี หากมีประสบการณ์ตรงในการทำงานด้านเลขานุการบริษัท หรือทำงานในบริษัทมหาชน 1-2ปี จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
  6. สามารถใช้ Ms Office (Word, Excel, Power Point) ได้เป็นอย่างดี
  7. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ (TOEIC : 650)
  8. มีความละเอียดรอบคอบ เรียนรู้ได้เร็ว มนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะมีการติดต่อสื่อสาร สามารถบริหารจัดการงานได้อย่างมีเป็นระบบ มีความรับผิดชอบ รู้จักกาลเทศะ มีไพวพริบปฏิภาณในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี สามารถปฏิบัติงานในสภาวะกดดันได้ดี
How to apply
- สมัครผ่านปุ่ม Apply Now ของ JobThai - ส่งใบสมัครมาที่บริษัทฯ - สมัครผ่านทาง E-mail ของบริษัท piradruk@nep.co.th
Contacts
คุณพิราศรักศ์ , คุณอรวรรณ
บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
999/5 ม.1 ถ.มิตรภาพ นิคมอุตสาหกรรมนวนคร สูงเนิน
Na Klang Sung Noen Nakhon Ratchasima 30380
Tel. : 044-335-520 ต่อ 114 ต่อ 110
Email : nepjobs_84@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Fax : 044-335-448
Location
Khaeng Phaya Thai Phaya Thai Bangkok
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.