Nov 26, 2021

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (คลังสินค้า ALL Now Complex ใกล้แยกนพวงศ์)

pin locationLocation
pin location

Lat Lum Kaeo, Pathum Thani

salary iconSalary
salary iconNot specified
number of positions iconVacancies
number of positions icon1
online interview iconOnline Interview
Apply
Job Descriptions
1.ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน 2.วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกันหรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัยเสนอต่อนายจ้าง 3.ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน 4.วิเคราะห์แผนงานโครงการ รวมทั้งข้อเสนอแนะของหน่วยงานต่าง ๆ และเสนอแนะมาตรการความปลอดภัยในการทำงานต่อนายจ้าง 5.ตรวจประเมินการปฏิบัติงานของสถานประกอบกิจการให้เป็นไปตามแผนงานโครงการหรือมาตรการความปลอดภัยในการทำงาน 6.แนะนำให้ลูกจ้างปฏิบัติตามข้อบังคับและคู่มือตามข้อ 3 7.แนะนำ ฝึกสอน อบรมลูกจ้างเพื่อให้การปฏิบัติงานปลอดจากเหตุอันจะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยในการทำงาน 8.ตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน หรือดำเนินการร่วมกับบุคคลหรือหน่วยงานที่ขึ้นทะเบียนกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นผู้รับรองหรือตรวจสอบเอกสารหลักฐานรายงานในการตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการทำงานภายในสถานประกอบกิจการ 9.เสนอแนะต่อนายจ้างเพื่อให้มีการจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงานที่เหมาะสมกับสถานประกอบกิจการ และพัฒนาให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 10.ตรวจสอบหาสาเหตุ และวิเคราะห์การประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องจากการทำงาน และรายงานผล รวมทั้งเสนอแนะต่อนายจ้างเพื่อป้องกันการเกิดเหตุโดยไม่ชักช้า 11.รวบรวมสถิติ วิเคราะห์ข้อมูล จัดทำรายงาน และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องจากการทำงานของลูกจ้าง 12.กำกับดูแล ระบบมาตรฐานด้านความปลอดภัยในองค์กร 13.ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงานอื่นตามที่นายจ้างมอบหมาย
Qualifications
 1. อายุ 22 – 30 ปี
 2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 3. ทำงาน 6 วัน/สัปดาห์
 4. สามารถเข้างานเป็นกะ และควบคุมงานกลางคืนตามแผนประจำปี
 5. มีทักษะในการใช้งาน Microsoft office ได้แก่ PowerPoint, Word, Excel เป็นต้น
 6. มีทักษะในการนำเสนอข้อมูล และนำเสนอในที่ประชุม
 7. มีทักษะในการสื่อสาร ประสานงาน
 8. สามารถเดินทางไปประชุม อบรม สัมมนา นอกสถานที่ได้
 9. ไม่มีโรคประจำตัวเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจและหัวใจ (เนื่องจากต้องกำกับดูแลทีมฉุกเฉิน รวมทั้งร่วมฝึกปฏิบัติ)
 10. หากมีความรู้หรือประสบการณ์ในการควบคุมงานเสี่ยงอันตราย เช่น งานที่สูง งานประกายไฟ หรือการจัดการเหตุฉุกเฉิน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
How to apply
 • สมัครผ่าน www.cpall.co.th
 • สมัครผ่าน jobthai (Click Apply Now) http://job.cpall.co.th
 • สามารถสมัครได้ด้วยตนเองที่ สำนักทรัพยากรบุคคล อาคารยูไนเต็ด (สีลม) ชั้น 28 เอกสารที่ใช้ในการสัมภาษณ์ 1.สำเนาบัตรประชาชน 2.สำเนาทะเบียนบ้าน 3.สำเนาวุฒิการศึกษา 4.ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (หากเคยเปลี่ยนชื่อ-สกุล) 5.รูปถ่าย 1 นิ้ว หรือ 1 นิ้วครึ่ง
 • Contacts
  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
  บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) / CP ALL PLC.
  อาคาร The TARA ชั้น 3 แจ้งวัฒนะ
  Si Lom Bang Rak Bangkok 10500
  Tel. : 02-071-1726
  Email : cpall_167@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
  Location
  https://goo.gl/maps/KhGfiCk3CNWjNMn5A
  Na Mai Lat Lum Kaeo Pathum Thani
  Application Methods
  Apply Now
  Apply by sending JobThai resume.
  Upload Files
  Apply by uploading resume, portfolio, etc.
  Send Email
  Apply by sending email.
  Easy Form
  Apply by filling your brief profile in the form.
  Other positions at this company