JobThai
Aug 11, 2022

New Reporter (ผู้สื่อข่าว)

pin locationLocation
pin location

Chatuchak, Bangkok

salary iconSalary
salary iconตามตกลง
number of positions iconVacancies
number of positions icon1
online interview iconOnline Interview
Apply
Job Descriptions
ผลิตข่าวสถานการณ์ประจำวันและข่าวเชิงลึกให้สามารถตอบสนองความต้องการรับรู้ของผู้ชมและสร้างประโยชน์ต่อส่วนรวม ด้วยรูปแบบที่สอดรับกับพฤติกรรมของผู้รับข่าวสารที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย โดยอาศัยทักษะการสื่อสารและผลิตชิ้นงานที่เหมาะสมกับ Platform ต่าง ๆ ของบริษัท พร้อมทั้งนำเสนอ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อต่อยอดประเด็นข่าวและรูปแบบการนำเสนอร่วมกับกองบรรณาธิการ เพื่อให้เนื้อหาข่าวถูกต้อง รอบด้าน เป็นธรรมและมีความน่าสนใจ ภายใต้หลักจริยธรรมการนำเสนอข่าวของสื่อมวลชน 1. ปฎิบัติหน้าที่จัดทำ/รายงานข่าว เปิดหน้า ลงเสียง พากย์เสียง เขียน/จัดทำสกู๊ป และรายการต่าง ๆ ของบริษัทฯ ทุก Platform ที่ได้รับมอบหมายให้ถูกต้องครบถ้วน 2. พัฒนาต่อยอดประเด็นข่าวประจำวันให้เป็นข่าวเชิงลึก ตอบสนองความสนใจของผู้ชม 3. นำเสนอความคิดและมีส่วนร่วมในการออกแบบชิ้นงานร่วมกับกองบรรณาธิการ ให้มีความน่าสนใจ ทั้งเนื้อหาและรูปแบบการนำเสนอ 4. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทุกช่องทาง นำเสนอข่าวให้สามารถเข้าถึงผู้ชมได้มากที่สุด 5. สร้างตัวตนและภาพลักษณ์ของตัวเอง (Personal branding) เป็นผู้นำเสนอข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ ผ่านโซเชียลมีเดียส่วนตัว 6. พัฒนาทักษะส่วนตัวในการรายงานข่าวผ่านทุก Platform ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 7. ออกแบบและติดตามทุกขั้นตอนการทำงาน ทั้ง Pre - Production, Production, Post Production เพื่อให้ได้ชิ้นงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
Qualifications
 1. อายุ 25 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 2. ประสบการณ์ 3-5 ปี ด้าน การเป็นผู้สื่อข่าว สามารถทำข่าวออนไลน์/หน้าจอ
 3. มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการผลิตข่าวเป็นอย่างดี
 4. มีความกระตือรือร้น สนใจศึกษาข้อมูลข่าวสารใหม่ ๆ อยู่เสมอ
 5. มีความละเอียดรอบคอบ บริหารจัดการงานเฉพาะหน้าได้ดี
 6. มีสามารถทำงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี
 7. มีสำนึกรับผิดชอบและจิตวิญญาณของความเป็นนักการสื่อสารมวลชน
 8. มีความสามารถสนข่าวสายการเมือง มีความสนใจสถานการณ์การเมือง สนุกกับการคิดต่อ เพื่อต่อยอดแง่มุมข่าวการเมือง ให้สามารถสนองการรับรู้ของผู้ชม
 9. รู้จักและเข้าใจจุดยืนวิธีคิดของแหล่งข่าวทุกฝ่าย มีมุมมองที่ยืดหยุ่น ต่อการทำความเข้าใจปรากฎการณ์ทางการเมือง
 10. มีความรู้ทางประวัติศาสตร์การเมืองระดับหนึ่ง
 11. สามารถจับประเด็น เขียนข่าวโทรทัศน์ในระดับพื้นฐานได้
 12. มีความพร้อมในการเรียนรู้และทำความเข้าใจวิธีการนำเสนอข่าวการเมืองผ่านภาพและเสียงอย่างเป็นระบบให้มีความน่าสนใจ เพื่อให้ผู้ชมเข้าใจและรู้เท่าทันสถานการณ์
How to apply
- สามารถสมัครทาง online ได้ที่ E- Mail
Contacts
คุณปาริชาต วุฒิอรรถสาร , คุณอุบลวรรณ อิ่มอร่าม , คุณนภัสวรรณ เถินมงคล
บริษัท บางกอก มีเดีย แอนด์ บรอดคาสติ้ง จำกัด
เลขที่ 5 ซอยทรงสะอาด ถนนวิภาวดีรังสิต
Chom Phon Chatuchak Bangkok 10900
Tel. : 02-118-0080
Email : pptvthailand_67@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Fax : 02-018-8198
Location
Chom Phon Chatuchak Bangkok
Directions
รถไฟฟ้า BTS ลงสถานี หมอชิต รถไฟฟ้า MRT ลงสถานี พหลโยธิน ทางออก 2 รถเมย์สาย 555, 504, 187, 24, 107, 129, 92, 138
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.
Other positions at this company