Dec 3, 2020

Production Line Leader (ส่วนโรงงานสุขสวัสดิ์ 86)

pin locationLocation
pin location

Phra Samut Chedi, Samut Prakan

salary iconSalary
salary iconตามโครงสร้างบริษัทฯ (มีค่ากะ ค่าข้าว ค่าเบี้ยขยัน)
number of positions iconVacancies
number of positions icon2 อัตรา
Apply
Job Descriptions
1. ควบคุมการผลิตให้ได้ปริมาณและคุณภาพสำเร็จตามแผนการผลิตที่ตั้งเป้าหมายไว้ในแต่ละวัน 2. ดูแลประสิทธิภาพเครื่องจักรในการผลิตให้เกิดของเสียน้อยที่สุด 3. การจัดกำลังคนสำหรับการผลิตได้ตามที่วางแผนไว้ 4. จัดสรรพนักงานตามตำแหน่งที่วางไว้กับงานอย่างเหมาะสม 5. เตรียมความพร้อมเครื่องจักร ดูแลเรื่องการบำรุงรักษาเครื่องจักรเบื้องต้น 6. เตรียมวัตถุดิบในการผลิตให้พร้อมก่อนทำการผลิต 7. อบรมพนักงานเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องอยู่เสมอ 6. ตรวจสอบเอกสารหน้างานต่างๆ ของฝ่ายผลิตและปรับปรุงแก้ไขให้ทันสมัย และให้สะดวกแก่การใช้งานอยู่เสมอ 7. ปฏิบัติตามระบบของบริษัทอย่างเคร่งครัด  8. จัดทำรายงานสรุปรายงานส่งมอบให้หัวหน้างานประจำวัน 9. ควบคุมผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบ และขั้นตอนการทำงานของบริษัทอย่างเคร่งครัด  เช่น เรื่อง ISO , Safety 10. ฝึกอบรม OJT ให้กับพนักงานใหม่ และประเมินการทำงานผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อพัฒนาทักษะในการทำงาน
Qualifications
 1. เพศชาย/หญิง อายุ 26-35 ปี
 2. จบการศึกษาปริญญาตรี ด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, อุตสาหกรรมการผลิต, การจัดการ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 3. ประสบการณ์ทำงานฝ่ายผลิตอย่างน้อย 3 ปี เคยมีลูกน้องใต้บังคับบัญชาจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 4. ใช้โปรแกรม Microsoft office ได้เป็นอย่างดี
 5. ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ระดับพอใช้
 6. มีความรู้ข้อกำหนด ISO 9001 (รับพิจาณณาเป็นพิเศษ)
 7. มีความรู้การทำ Kaizen, QCC (รับพิจาณณาเป็นพิเศษ)
 8. มีความรู้ด้านสถิติและสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้เป็นอย่างดี
 9. สามารถปฏิบัติงานวันจันทร์-เสาร์ และอยู่ OT กรณีมีงานเร่งด่วนได้
 10. มีความเป็นผู้นำ บริหารจัดการทีมเป็นระบบ มองภาพรวม
 11. สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี มีความอดทนต่อแรงกดดัน
 12. มีทักษะด้านการสื่อสารที่ดี กล้าแสดงออก กล้าตัดสินใจ กล้าเสนอแนะความคิดเห็น
 13. ชอบเรียนรู้ และพัฒนาตัวเองจากเทคโนโลยีใหม่
 14. สามรถเข้ากะได้ วนทุก 2 สัปดาห์ ( 9.00-18.00 และ 20.00-05.00 )
How to apply
- สมัครได้ด้วยตัวเองได้ที่บริษัทตามเวลาทำการ เวลา 09:30-18:30 น. - สมัครผ่านอีเมล์ - สมัครผ่าน JobThai
Contacts
คุณมินตรา หล้าล้ำ
บริษัท ดีพลัส อินเตอร์เทรด จำกัด
445-446 ม.1 ซ.สุขสวัสดิ์ 86 ต.ปากคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ
Tel. : 080-753-6108
Email : dplusinter_237@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
LINE ID: 0807536108
Location
Pak Khlong Bang Pla Kot Phra Samut Chedi Samut Prakan
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.
Other positions at this company