Oct 14, 2021

หัวหน้าแผนกความปลอดภัยในการทำงาน

pin locationLocation
pin location

Uthai, Phra Nakhon Si Ayutthaya

salary iconSalary
salary iconตามตกลง
number of positions iconVacancies
number of positions icon1 อัตรา
Apply
Job Descriptions
1. ร่วมวางแผน ควบคุม ตรวจสอบ การปฏิบัติในส่วนงานความปลอดภัยในการทำงาน ให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของกฎหมาย ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง และเพื่อให้บริษัทและพนักงานปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย 2. ร่วมวิเคราะห์ความเสี่ยง นำเสนอแผน แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงจากอุบัติเหตุและโรคจากการทำงาน เพื่อให้เกิดสถานที่ทำงานที่ปลอดภัย 3. ให้ข้อเสนอแนะแก่บริษัท ผู้บริหาร และ Line Manager ในการปรับปรุงความปลอดภัยในการทำงาน 4. ริเริ่ม วางแผน นำเสนอ กิจกรรมในการส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน 5. จัดทำเอกสาร บันทึกที่เกี่ยวข้อง ส่งสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ตามบทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย 6. นำ (Lead) คณะกรรมการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 7. ประสานงานกับหน่วยงานภายใน และ supplier ในการซ่อม สร้าง อุปกรณ์ เครื่องจักร เครื่องมือ หรือสถานที่ เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 8. จัดทำเอกสาร บันทึก รายงาน ตามที่กฏหมายกำหนด รวมทั้ง Update กฏหมายทั้งหมด (กรม กระทรวง พระราชบัญญัติ)ที่เกี่ยวข้องกับโรงงานผลิตอาหาร 9. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
Qualifications
  1. เพศชาย / หญิง อายุตั้งแต่ 28-36 ปี
  2. ปริญญาตรี/โท อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  3. ไม่น้อยกว่า 5 ปี ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน หรือ 1 ปีขึ้นไป ในตำแหน่งหัวหน้าแผนกความปลอดภัยในการทำงาน
  4. ต้องมีประสบการณ์ด้านอุตสาหกรรมเครื่องดื่มหรืออาหาร จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  5. มีวุฒิภาวะ มีความเป็นผู้ใหญ่ สามารถให้คำปรึกษากับ พนักงาน หัวหน้างาน และผู้บริหารได้
  6. มีทักษะในการทำงานเป็นทีม การประสานงาน การทำงานร่วมกับผู้อื่น แต่ก็สามารถปฏิบัติงานตามลำพังได้
  7. มีทักษะการวางแผน การแก้ปัญหาที่เป็นระบบ
  8. มีความอดทดอดกลั้น ความเพียร ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค
  9. ต้องมีผลการเรียน วิชาระบาดวิทยา , จุลชีววิทยา , พิษวิทยา รวมกันไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิจ (ต้องมีเรียนทั้ง 3 วิชา)
How to apply
- สมัครผ่านปุ่ม Apply Now ของ JobThai.com - สนใจร่วมงานกับโรงงาน Ichitan Green Factory นิคมโรจนะ 3 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ส่ง Resume, รูปถ่ายปัจจุบัน และ วุฒิการศึกษา มาที่ E-mail
Contacts
เจ้าหน้าที่แผนกทรัพยากรบุคคล
บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
111/1หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมโรจนะโซน 3
Uthai Uthai Phra Nakhon Si Ayutthaya 13210
Tel. : 035-276-111 ต่อ 705 , 084-438-7693
Email : ichitangroup14_114@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Location
Uthai Uthai Phra Nakhon Si Ayutthaya
See Map
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.