Nov 29, 2021

เจ้าหน้าที่ประสานงานและธุรการ (ระยอง)

pin location
pin location

Mueang Rayong, Rayong

salary icon
salary iconไม่ระบุ
number of positions icon
number of positions iconไม่ระบุ
• ตรวจสอบ และดำเนินการจัดทำเอกสารสั่งซื้อสินค้าของฝ่ายขาย ให้ตรงกับนโยบายการขายในเรื่องราคาและโปรโมชั่น พิมพ์ใบส่งของ/ใบกำกับภาษี และประสานงานเกี่ยวกับการชำระค่าสินค้า (เงินสด) รวมถึงเอกสารการวางบิล ระหว่างการเงินกับฝ่ายขาย • ประสานงานกับฝ่ายสนับสนุนการขาย ฝ่ายขาย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับการจัดทำงบจัดงบจ่าย ขออนุมัติและเบิกจ่ายกิจกรรมการขาย ดูแลสต๊อกอุปกรณ์ส่งเสริมการขาย การรับ-เบิกจ่ายสินค้าและส่งรายงานข้อมูลสต๊อกสินค้า เอกสารขออนุมัติเบิกจ่ายกิจกรรมส่งเสริมการขาย เอกสารสัญญา และเอกสารเบิกค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสิทธิที่ได้รับ • ดูแลสภาพแวดล้อมและอุปกรณ์เครื่องใช้ให้เป็นไปตามมาตรฐานการทำงาน ประสานงานและดูแลทรัพย์สิน อุปกรณ์ในการทำงาน ให้มีเพียงพอและพร้อมใช้งาน • ประสานงาน ติดตาม ดูแลเรื่องสวัสดิการของพนักงาน และเบิกค่าใช้จ่ายสวัสดิการพนักงาน ให้เป็นไปตามระเบียบขององค์กร
  1. ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ การจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  2. ประสบการณ์ด้านการการประสานงานขายหรือธุรการ อย่างน้อย 1 ปี
  3. มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี : Microsoft Office: Word, Power Point, Excel
  4. มีทักษะในการประสานงานและการเจรจาต่อรอง และมีความรู้ในเรื่องการจัดเก็บเอกสารเป็นอย่างดี
- สมัครผ่าน JobThai - สมัครทาง Email - ผู้สนใจสามารถสมัครงานผ่านเว็บไซต์ https://careers.thaibevgroup.com
คุณศราวุธ
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) (Thai Bev)
Mueang Rayong Rayong