Sep 17, 2021

ผู้จัดการแผนกบริหารโรงบรรจุมะขาม จ.จันทบุรี (ช่วงแรกทำงานที่กรุงเทพ)

pin location
pin location

Makham, Chanthaburi

salary icon
salary iconN/A
number of positions icon
number of positions icon1
1.กำหนดแนวทางการเก็บรวบรวมข้อมูลจากโรงบรรจุ และรายงานที่เกี่ยวข้อง บริหารข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 2.ตรวจเยี่ยมโรงบรรจุ เพื่อตรวจสอบกระบวนการอัดบรรจุ สต๊อกแก๊ซ และ สต๊อกถัง ให้ปฎิบัติได้ถูกต้องครบถ้วน และร่วมประชุมกับพนักงานเพื่อสรุปปัญหา และ แนวทางแก้ไข เพื่อมาทำแผนในการพัฒนาพร้อมนำเสนอพิจารณาอนุมัติ 3.นำข้อมูลที่ได้จัดทำแผนดำเนินการแก้ไข และนำเสนอกระบวนการทำงานให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท 4.วิเคราะห์ข้อมูลการทำงานและกระบวนการทำงานต่างๆของโรงบรรจุ เพื่อวัดประสิทธิภาพและประสิทธฺผล 5.มีความรู้ความเข้าใจระบบ SAP 6.สามารถกำหนด KPI ของพนักงานในโรงบรรจุได้ 7.สามารถสรรหานวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อช่วยในการทำงานให้ได้ผลดียิ่งขึ้น 8.ดูแลความเรียบร้อยโดยรวมของโรงบรรจุ 9.บริหารจัดการสต๊อกของโรงบรรจุได้
  1. เพศชาย / หญิง อายุ 30ปี ขึ้นไป
  2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
  3. มีประสบการณ์ในสายงายที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
  4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ และโปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
  5. มีความสามารถในการจัดทำรายงานเชิงวิเคราะห์ และรายงานต่าง ๆ ได้
  6. มีทักษะในด้านการประสานงาน และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
  7. มีทักษะในการสอนงาน วิเคราะห์และวางแผนในการปฎิบัติงาน
  8. มีความรอบครอบ และ รักในการเรียนรู้งานที่ตนเองดูแล
  9. ขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาตขับขี่
  10. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
- สมัครผ่าน JobThai.com (Click Apply Now) - ส่ง Resume มายัง Email ด้านล่าง
คุณปัณณพร
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ปฎิบัติงานที่อำเภอมะขาม จ.จันทบุรี
Makham Makham Chanthaburi