JobThai
Aug 9, 2022

Section Chief (Maintenance Project)

pin locationLocation
pin location

Chatuchak, Bangkok

salary iconSalary
salary iconNot specified
number of positions iconVacancies
number of positions iconNot specified
online interview iconOnline Interview
Apply
Job Descriptions
• รับผิดชอบควบคุมดูแลพนักงานในทีม รวมทั้งวางแผน กำหนดกรอบแนวทางการบำรุงรักษา ตลอดจนนำข้อมูลทางสถิติมาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงการบำรุงรักษาให้ดียิ่งขึ้น สอบทานการซ่อมบำรุงรักษาทั้งในเชิงป้องกันและแก้ไข (Preventive & Corrective Maintenance) ของระบบที่รับผิดชอบให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม • ร่วมกับผู้บังคับบัญชาจัดทำแผนงานประจำปีของหน่วยงาน ซึ่งครอบคลุมทั้งแผนงาน แผนงบประมาณและแผนกำลังคนให้สอดคล้องกับแผนและกลยุทธ์ขององค์กร รวมทั้งปฎิบัติตามและติดตาม ตลอดจนร่วมประเมินและทบทวนแผนทุกไตรมาส (Quarter Review) เพื่อปรับปรุงแผนให้มีความยืดหยุ่นเหมาะสมสอดคลัองกับสถานการณ์ • เสนอแนะวิธีพัฒนา ปรับปรุงระบบและขั้นตอนการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ โดยรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานและสภาพปัจจุบัน ติดตามการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้อง หาสาเหตุและวางกรอบแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงแก้ไข รวมทั้งปฏิบัติ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามระบบงานและขั้นตอนการดำเนินงานภายในที่เสนอแนะให้มีประสิทธิภาพ • ดูแลพนักงานในทีมงานให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัทที่กำหนด • ให้คำปรึกษาแนะนำ/สอนงานแก่พนักงานในหน่วยงานเกี่ยวกับงาน หลักการและระเบียบที่เกี่ยวข้องรวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาพนักงานทั้งทางด้านเทคนิค และการพัฒนาตนเองให้มีขีดความสามารถในการทำงานและผลิตภาพของผลงานที่เพิ่มขึ้น • ศึกษาและเรียนรู้ระบบการทำงานและวิศวกรรมของระบบต่างๆ รวมทั้งสอนงานและให้คำแนะนำแก่ทีมงาน เพื่อทำความเข้าใจในระบบการทำงานและสามารถวิเคราะห์แก้ไขหรือให้คำแนะนำปรึกษาแก่ทีมงาน/ลูกค้าได้อย่างถูกต้อง โดยศึกษาทำความเข้าใจในระบบการทำงานและวิศวกรรมของระบบต่างๆ รวมถึงแลกเปลี่ยน ให้ข้อมูลและคำแนะนำแก่ทีมงาน ลูกค้า/ผู้ใช้งานในหน่วยงานต่างๆ เกี่ยวกับการใช้งาน การแก้ไขปัญหา หรือซ่อมบำรุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ได้อย่างเป็นระบบและถูกต้อง • วางแผนการซ่อมบำรุงและสอบทานผลการซ่อมแซมแก้ไข หรือการเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ชำรุดเสียหาย (Corrective Maintenance) เพื่อให้แน่ใจว่า ระบบสามารถใช้งานได้อย่างถูกต้องเป็นปกติ โดยวางแผนการซ่อมบำรุง ประมาณระยะเวลาการซ่อมและเครื่องมืออุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการซ่อมบำรุง รวมทั้งสอบทานความเรียบร้อยในการซ่อมแซมหรือการเปลี่ยนอุปกรณ์อะไหล่สำรองให้ความรวดเร็วและถูกต้องตามแนวทางหรือขั้นตอนวิธีปฏิบัติซ่อมบำรุงที่กำหนด
Qualifications
  1. ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ / อิเล็กทรอนิกส์ / การสื่อสารโทรคมนาคม / เครื่องวัด
  2. มีประสบการณ์ในงานบริหารโครงการบำรุงรักษา มาแล้วอย่างน้อย 2 ปี
  3. มีความสามารถในการประสานงาน/มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
  4. มีไหวพริบปฏิภาณและการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
  5. มีความสามารถในการเป็นผู้นำและบริหารจัดการภายในทีม
  6. มีความสามารถในการวางแผนงาน
  7. มีความสามารถในการคำนวณและความละเอียดรอบคอบ
  8. ความอดทนทำงานภายใต้ความกดดันได้
How to apply
- สมัครผ่านทางอีเมล - สมัครผ่านทาง JobThai - สมัครที่บริษัท
Contacts
คุณสุธีรา
บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเซีย จำกัด (มหาชน)
469 ซอยประวิทย์และเพื่อน ถนนประชาชื่น
Lat Yao Chatuchak Bangkok 10900
Tel. : 02-589-9955
Email : amrasia_95@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Fax : 02-591-7022
Location
Lat Yao Chatuchak Bangkok
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.
Other positions at this company