Jul 22, 2021

Assistant Commercial Contract Manager

pin location
pin location
mrt iconQueen Sirikit National Convention Centre
salary icon
salary iconุ60,000
number of positions icon
number of positions icon1 อัตรา
1. จัดทำ ตรวจสอบ พิจารณาอนุมัติ สัญญา บันทึกข้อตกลง และเอกสารต่าง ๆ ให้ถูกต้องตามหลักการและข้อกฎหมาย ของทุกหน่วยงานทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษทุกโครงการ 2. เป็นผู้รับมอบอำนาจดำเนินการเจรจาไกล่เกลี่ยหรือติดต่อประสานงานกับลูกค้าเพื่อแก้ไขปัญหาบริษัท 3. ให้ความเห็นเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาสัญญาฯ พิจารณาตรวจสอบชื่อโฆษณา(โบว์ชัวร์) สัญญาซื้อจะขายและเอกสารประกอบการขายทั้งบ้านจัดสรรและอาคารชุด ประสานงาน แก้ไขปัญหาระหว่างการเพื่อให้บีีลุเป้าหมายของโครงการแต่ละโครงการ 4. ดำเนินการให้ความเห็นกฎหมายพร้อมทั้งให้คำปรึกษาและสนับสนุนการทำงานของทุกหน่วยงานในบริษัท รวมทั้งบริษัทในเครือ 5. ปฏิบัติตามที่บริษัทมอบหมาย
  1. วุฒิปริญญาตรี สาขากฎหมาย
  2. มีประสบการณ์ด้านการทำสัญญาอย่างน้อย 5 ปีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  3. สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
- สมัครงานผ่านทาง JobThai.com - สมัครผ่านทาง E-mail - สมัครผ่านทาง ไปรษณีย์ - สมัครได้ด้วยตนเอง ในวัน และเวลาทำการ - สอบถามเพิ่มเติมที่เบอร์ด้านล่าง - https://career10.successfactors.com/career?company=anandadeve
คุณศิริโฉม เจริญจิตร, คุณสโรชา คงมานะชาญ
บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
สำนักงานใหญ่ 2525 อาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ ชั้นที่ 11 ถนนพระรามสี่
Khlong Toei Khlong Toei Bangkok 10110
: 02-056-2222 ต่อ 3518 หรือ 02-056-2399 ต่อ 3902,3913
Khlong Toei Khlong Toei Bangkok