JobThai
May 26, 2022

ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล

pin location
pin location

Khlong Luang, Pathum Thani

salary icon
salary iconตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง
number of positions icon
number of positions icon1 อัตรา
วางแผน / ดำเนินการงาน ด้าน HRMและธุรการ ตามเป้าหมายที่วางไว้ 1. ส่วนงานเงินเดือน ค่าจ้าง - ควบคุม และตรวจสอบ รายงานค่าจ้างพนักงานรายเดือน (โปรแกรม Business Plus) และยื่นเอกสารและประสานงานกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องทั้งหมด (ประกันสังคม, สรรพากร, กรมแรงงาน, ธนาคาร ฯลฯ) - ตรวจสอบ รายงานค่าจ้างพนักงานรายวัน/รายเดือนให้ถูกต้องตามที่บริษัทกำหนด - ร่วมประเมิน และกำหนดเกณฑ์ประเมินผลงาน เพื่อการปรับค่าจ้างและโบนัส ให้เหมาะสม ยุติธรรม และเป็นไปตามผลงานของพนักงานแต่ละบุคคล ดูแลงานวางแผนกลยุทธ์ ภาพรวมของการบริหารงานบุคคล ของบริษัท และ บริษัทในเครือ 2. ส่วนงานสรรหา - ควบคุมการสรรหา และคัดกรอง พนักงานที่มีศักยภาพตรงกับเป้าหมายขององค์กร ด้วยวิธีการสรรหาที่หลากหลายและเหมาะสมกับตำแหน่งงาน - กำหนดอัตรากำลังพลที่เหมาะสมแต่ละส่วนงาน และเป็นไปตามเป้าหมายที่แต่ละฝ่ายกำหนด 3. ส่วนงานกฎหมายแรงงาน - ควบคุม ติดตาม และปรับปรุง กฎระเบียบข้อบังคับให้เป็นไปตามกฎหมายกำหนด สวัสดิการเพื่อจูงใจพนักงาน หนังสือสัญญาจ้าง และเอกสารที่เกี่ยวข้อง - เจรจา ไกล่เกลี่ย และแก้ไขปัญหา ในกรณีที่มีข้อพิพาทระหว่างพนักงานและบริษัท - ตรวจสอบติดตาม และดำเนินการ เอกสารพนักงานต่างด้าว MOU ให้เป็นไปตามกฎหมายกำหนด 4. ส่วนงานธุรการ - ควบคุม ติดตาม การเบิกจ่ายสวัสดิการต่างๆ ให้เป็นไปตามข้อกำหนด เงื่อนไขที่วางไว้ อย่างถูกต้อง ตรงตามเงื่อนไข - บริหารจัดการสวัสดิการหอพักพนักงาน ชุดยูนิฟอร์มพนักงาน และอื่นๆให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทฯกำหนด - ดูแลความเรียบร้อยพื้นที่โดยรอบ การทำงานของแม่บ้าน ตามพื้นที่ต่างๆ 5. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
  1. เพศชาย / หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
  2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  3. ต้องมีประสบการณ์อย่างน้อย 5-8 ปี ด้านการบริหารงานส่วนงาน HRM และ ธุรการ
  4. มีภาวะเป็นผู้นำสูง ควบคุมและวางแผนการทำงานของลูกทีมได้ดี
  5. มีระบบการตรวจเช็คและระบบการจัดการงานที่ดี สามารถนำเสนอต่อผู้บริหารได้
  6. มีประสบการณ์ด้านการทำเงินเดือนผ่านโปรแกรม Business Plus จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  7. มีความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
  8. สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
  9. มีทัศนคติที่ดี มีความสามารถในการสื่อสาร ประสานงานยังหน่วนงานต่างๆทั้งภายในและภายนอกได้เป็นอย่างดี
- สมัครด้วยตนเองพร้อมหลักฐานการสมัครงาน - สมัครผ่าน JobThai - สมัครผ่าน Email
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัท ชายสี่ บะหมี่เกี๊ยว จำกัด
7/7 ม. 8
Khlong Hok Khlong Luang Pathum Thani 12120
: 02-904-5223-5 ต่อ 202, 090-908-5264
LINE ID: 0909085264
Khlong Hok Khlong Luang Pathum Thani