Dec 1, 2021

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ

pin location
pin location

Ban Khai, Rayong

salary icon
salary iconตามข้อตกลงและประสบการณ์
number of positions icon
number of positions icon1 อัตรา
1.ตรวจสอบ และเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติการตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 2. วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกัน หรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัยเสนอต่อนายจ้าง 3. ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน 4. วิเคราะห์แผนงานโครงการ รวมทั้งข้อเสนอแนะของหน่วยงานต่างๆ และเสนอแนะมาตรการความปลอดภัยในการทำงานต่อนายจ้าง 5. ตรวจประเมินการปฏิบัติงานของสถานประกอบกิจการให้เป็นไปตามแผนงาน โครงการ หรือมาตรการความปลอดภัยในการทำงาน 6. แนะนำให้ลูกจ้างปฏิบัติตามข้อบังคับและคู่มือตามข้อ 3 7. แนะนำ ฝึกสอน อบรมลูกจ้างเพื่อให้การปฏิบัติงานปลอดจากเหตุอันจะทำให้เกิดความ ไม่ปลอดภัยในการทำงาน 8. ตรวจวัด และประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน หรือดำเนินการร่วมกับบุคคล หรือหน่วยงานที่ขึ้นทะเบียนกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นผู้รับรอง หรือตรวจสอบเอกสารหลักฐาน รายงานในการตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการทำงานภายในสถานประกอบกิจการ 9. เสนอแนะต่อนายจ้างเพื่อให้มีการจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงานที่เหมาะสมกับสถานประกอบกิจการ และพัฒนาให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 10. ตรวจสอบสาเหตุ และวิเคราะห์การประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องจากการทำงาน และรายงานผล รวมทั้งเสนอแนะต่อนายจ้างเพื่อป้องกันการเกิดเหตุโดยไม่ชักช้า 11. รวบรวมสถิติ วิเคราะห์ข้อมูล จัดทำรายงาน และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องจากการทำงานของลูกจ้าง 12. ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงานอื่นตามที่นายจ้างมอบหมาย
  1. เพศชาย / หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
  2. วุฒิการศึกษาระดับปริญาตรี สาขา อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม หรือ ที่เกี่ยวข้อง หรือมีใบอนุญาต
  3. มีประสบการณ์การทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม ในด้าน ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
  4. สามารถทำงานวันเสาร์ได้
  5. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS Office ได้ในระดับที่ดี
  6. สามารถทำเอกสารส่งหน่วยงานราชการในส่วนงานที่เกี่ยวข้องได้
  7. มีแนวคิด หรือทัศนคติเชิงบวก และทำงานเชิงรุก
  8. สามารถทำงานภายใต้สภาวะความกดดันสูงได้
สมัครผ่าน jobthai หรือ walk in เข้ามาสมัครที่บริษัทฯได้ทันที
คุณธนธัต
บริษัท ไทยระยองผลิตภัณฑ์ถุงมือยาง โซเพียว จำกัด
168 หมู่ 1
Nong Bua Ban Khai Rayong 21120
Nong Bua Ban Khai Rayong
ถนนเส้น 331 บ้านค่าย-บ้านบึง เข้าทางวัดหลวงปู่ทิม ก่อนข้ามสะพาน ให้เลี้ยวขวา มาจนถึงหน้าบริษัทฯ