Oct 26, 2021

IR และ ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท

pin locationLocation
pin location

Phaya Thai, Bangkok

salary iconSalary
salary iconตามประสบการณ์
number of positions iconVacancies
number of positions icon1 อัตรา
Apply
Job Descriptions
•จัดเตรียมร่างข่าวต่างๆ (Ecid) ที่ต้องรายงานตลาดหลักทรัพย์ เรื่องการเปลี่ยนแปลง การลงทุน การได้มาซึ่งทรัพย์สิน รายการที่เกี่ยวโยงกัน สนับสนุนการทำงานของเลขานุการบริษัทที่เกี่ยวกับการให้ข่าว รวมถึงบริการต่างๆในระบบ Set link ติดตามกฎ ระเบียบ ของหน่วยงานกำกับดูแล เพื่อนำมาปรับปรุงการนำเสนอข้อมูลให้ถูกต้องตามกฎระเบียบ •ควบคุมการจัดทำรายงานประจำปี แบบ 56-1 จัดทำ One report ให้อยู่ในกำหนด รวมถึงประสานงาน ESG report และร่วมจัดทำ ประสานงานเกี่ยวกับการต่ออายุกระบวนการทุจริตคอรัปชั่น (CAC) เป็นต้น และจัดทำเอกสารส่งให้แก่หน่วยงานต่างๆ ตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ TSD และ กลต. ทุกอย่าง รวมถึงช่วยเหลือเกี่ยวกับการใช้ระบบ Set link •ประสานงาน ช่วยจัดเตรียม รวมทั้งการเตรียมเอสการต่างๆในการประชุมผู้ถือหุ้น และดูแลการปิดทะเบียนผู้ถือหุ้น •จัดทำงบประมาณและบริหารการใช้งบประมาณส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์และนำเสนอบริการPR เพื่อใช้สื่อทางการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด •ดูแล Web Site ของบริษัท ในส่วนของนักลงทุนสัมพันธ์ •จัดทำ MD&A , Snapshot , Key Finance Ratio ในทุกเดือน รวมทั้งเอกสารต่างๆเพื่อใช้ในการนำเสนอนักลงทุน ดูแลประสานงานในการพบนักลงทุนที่ตลาดฯจัดขึ้น (Opportunity day) •ตรวจสอบข่าวในตลาดไม่ให้มีข้อขัดแย้งกับข้อเท็จจริงที่บริษัทเปิดเผย ดูแลการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ต่อนักวิเคราะห์ นักข่าวและนักลงทุน รักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับนักลงทุน ผู้วิเคราะห์และเป็นตัวกลางในการรับข้อเสนอแนะจากนักลงทุนผู้ถือหุ้น ผู้วิเคราะห์เพื่อเสนอฝ่ายบริหาร ติดตามข้อมูลการซื้อขายหุ้นของบริษัท และข่าวสารต่างๆ ในตลาด และบทวิเคราะห์ที่เกี่ยวกับบริษัทที่อาจมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนเพื่อประเมินผลกระทบ และเสนอแนวทางแก้ไข •งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา ลักษณะการปฏิบัติหน้าที่ : •ดำเนินการแจ้งข่าวสารต่างๆ และนำส่งรายงานต่างๆ โดยทำผ่านระบบของทางตลาดหลักทรัพย์ TSD และกลต. ภายในระยะเวลาที่กำหนดของหน่วยงานนั้นๆ โดยจะต้องเป็นผู้ประสานงานขอข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานต่างๆ ร่วมทั้งประสานงานกับหน่วยงานภายใน และหน่วยงานภายนอก •ทำการ Update ข้อมูลของ Web Site บริษัทให้เป็นปัจจุบัน •รับสายจากนักลงทุน นักวิเคราะห์ที่ติดต่อสอบถามข้อมูลเข้ามายังบริษัทดำเนินการตรว
Qualifications
  1. เพศชาย - หญิง อายุ 25 – 35 ปี
  2. การศึกษา : ปริญญาตรีสาขาบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  3. มีประสบการณ์ในตำแหน่งงาน 2-3 ปี ขึ้นไปบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ สามารถทำ Financial model ได้ (จะพิจารณากรณีพิเศษ)
  4. สามารถใช้โปรแกรม MS Office ได้เป็นอย่างดี
  5. ภาษาอังกฤษ ทั้งการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี
  6. มีทักษะในการจัดทำ Presentation และการนำเสนอต่อที่ประชุม
  7. มีความสามารถในการประสานงานกับบุคคลทั้งภายในและภายนอกองค์กร (Communication skills) ตั้งแต่ ระดับปฏิบัติการจนถึงผู้บริหารระดับสูง
  8. มีความเป็นผู้นำที่ดี รับผิดชอบและซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ มีความคิดเป็นระบบ มุ่งมั่นที่จะทำภารกิจที่ได้รับมอบหายให้สำเร็จลุล่วง•
How to apply
- สมัครผ่านทาง JobThai.com - สมัครด้วยตนเอง - สมัครทางไปรษณีย์ - สมัครโดยการส่ง Resume มาที่ e-Mail
Contacts
แผนกทรัพยากรบุคคล
บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
389 ถนนวิภาวดีรังสิต
Sam Sen Nai Phaya Thai Bangkok 10400
Tel. : 02-993-8982 ต่อ 5110
Email : pstpst_93@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Fax : 02-993-8998
Location
Sam Sen Nai Phaya Thai Bangkok
Directions
ใกล้กับตึก กลต.
See Map
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.