Nov 25, 2021

วิศวกรซ่อมบำรุง (ประจำโรงงานชลบุรี)

pin locationLocation
pin location

Si Racha, Chon Buri

salary iconSalary
salary iconตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
number of positions iconVacancies
number of positions icon1 อัตรา
Apply
Job Descriptions
1.วางแผนและพัฒนาระบบซ่อมบำรุงภายในโรงงาน 2.ควบคุมและประสานงานโครงการที่เกี่ยวข้องกับเครื่องจักรภายในโรงงาน 3.ควบคุมและพัฒนากำลังคนให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4.ตรวจสอบ ปรับปรุง และติดตามการซ่อมบำรุงเครื่องจักร รวมถึงทดสอบการใช้งานก่อนปิดงานซ่อม 5.ควบคุม ดูแลและวางแผนงานอะไหล่และเครื่องมือในการซ่อมบำรุงให้ถูกต้องและเพียงพอต่อการใช้งาน 6.วิเคราะห์ สรุปผล และรายงานสถานะเครื่องจักร งานติดตามการซ่อมบำรุงประจำเดือน
Qualifications
 1. ป.ตรี สาขาวิศวกรรมไฟ้ฟ้า เครื่องกล หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 2. ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป และประสบการณ์หัวหน้างานไม่น้อยกว่า 2 ปี
 3. มีความรู้ TPM และระบบคุณภาพ ISO9001, ISO14001, GMP-HACCP, BRC
 4. มีทักษะการเป็นหัวหน้างานและทักษะการเป็นผู้นำ
 5. มีความสามารถในการนำเสนอและสื่อสาร
 6. มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (ภาคี) ขึ้นไป
 7. มีประสบการณ์ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร (จะพิจารณาพิเศษ)
How to apply
 • สมัครทาง E-mail
 • สมัครงานผ่าน JobThai
 • Contacts
  คุณอริสา
  บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
  Email : thaipressident_129@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
  Location
  Nong Kham Si Racha Chon Buri
  Application Methods
  Apply Now
  Apply by sending JobThai resume.
  Upload Files
  Apply by uploading resume, portfolio, etc.
  Send Email
  Apply by sending email.
  Easy Form
  Apply by filling your brief profile in the form.
  Other positions at this company