JobThai
Nov 30, 2022

เภสัชกร (Full-time)

pin locationLocation
pin location

Chom Thong, Bangkok

salary iconSalary
salary iconตามโครงสร้างของบริษัท ฯ
number of positions iconVacancies
number of positions icon2 อัตรา ด่วน !!
Apply
Job Descriptions
งานตามสายวิชาชีพ - จ่ายยาผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน - ควบคุมติดตามผลการใช้ยา - ให้คำปรึกษาและคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้ยาในผู้ป่วยมะเร็ง - งานผสมยาเคมีบำบัดให้กับผู้ป่วยเฉพาะราย งานด้านวิชาการ - งานให้บริการด้านเภสัชสนเทศ - งานฝึกอบรมและพัฒนา - งานพัฒนาคุณภาพและวิจัยทางเภสัชกรรม งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย - วางแผนการจัดซื้อยาให้เป็นไปตามงบประมาณ และจัดซื้อยาได้ถูกต้องตามระเบียบโรงพยาบาล กำกับดูแลการตรวจรับยาจากการจัดซื้อให้ถูกต้อง - ประเมินสถานการณ์การใช้ยาในโรงพยาบาล ประสานงานกับคลังและจัดซื้อเพื่อจัดเตรียมให้มียาสำรองในปริมาณเพียงพอ และเหมาะสม - กำกับดูแลผู้ช่วยเภสัชกรให้ดำเนินการจัดเก็บยาในแผนกให้ถูกต้องตามคุณสมบัติยาแต่ละชนิด เพื่อป้องกันปัญหายาเสื่อมหรือหมดอายุ - มีความรู้เกี่ยวกับระบบบัญชียาแห่งชาตินโยบายการใช้ยาในโรงพยาบาลเพื่อควบคุม กำกับ การใช้ยาในโรงพยาบาลให้ถูกต้องตามระเบียบและส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล - ดำเนินการตามขั้นตอนของโรงพยาบาลกรณีแพทย์สั่งใช้ยานอกบัญชียาโรงพยาบาลเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับยาที่จำเป็นอย่างทันท่วงที
Qualifications
  1. ระดับการศึกษาปริญญาตรี เภสัชศาสตร์บัณฑิต และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
  2. มีประสบการณ์เภสัชกร ในโรงพยาบาล หรือเคยผ่านการฝึกงานในโรงพยาบาล
  3. หากมีประสบการณ์การทำงานด้านคลังเวชภัณฑ์ยา จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  4. มีความเข้าใจในมาตรฐานวิชาชีพเภสัชกรรมโรงพยาบาล
  5. มีความกระตือรือร้นในการค้นหาข้อมูลเพื่อใช้ปรับปรุงการบริการและพัฒนาวิชาชีพ
  6. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office เช่น Microsoft Word, Microsoft Excel, และ Internet ได้เป็นอย่างดี
  7. มีความอดทนและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถปฏิบัติงานร่วมกับแพทย์และทีมบุคลากรทางการแพทย์ในการดูแลผู้ป่วยได้
  8. สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งวาจาและลายลักษณ์อักษร และสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
  9. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
How to apply
- กด Apply หน้า Jobthai - สมัครได้ด้วยตนเอง ในวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.00 - 17.00 น. - ส่งประวัติที่มีรูปถ่าย *เกรดเฉลี่ย *เงินเดือนที่คาดหวัง มาที่ Email - จดหมายสมัครงานมาตามที่อยู่ของบริษัท ***จะพิจารณาเฉพาะใบสมัครที่มีรูปถ่ายเท่านั้น*** เอกสารที่ต้องแนบมาด้วย 1. รูปถ่าย 1-2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ 2. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 2 ใบ 3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ใบ 4. สำเนาใบปริญญาบัตร,ประกาศนียบัตร จำนวน 2 ใบ 5. หนังสือรับรองการศึกษา จำนวน 2 ใบ 6. สำเนาวุฒิการศึกษา/Transcript จำนวน 2 ใบ 7. สำเนาใบประกอบวิชาชีพ จำนวน 2 ใบ 8. สำเนาบัตรสมาชิกสภาการพยาบาล จำนวน 1 ใบ 9. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) 10. สำเนาใบ สด.8 หรือ สด.43 (เพศชาย) 11. หนังสือรับรองการทำงาน (ถ้ามี) 12. เอกสารผ่านการอบรมต่างๆ (ถ้ามี) ****ให้นำเอกสารตัวจริงมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบด้วยค่ะ****
Contacts
ฤทธิไกร นาควิจิตร
โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
Tel. : 090-198-7718
Email : bangpakokhos14_266@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
LINE ID: hrbpk9
Location
Bang Mot Chom Thong Bangkok
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.
Other positions at this company