JobThai
รับสมัครด่วน
Oct 4, 2022

ผู้จัดการฝ่ายบรรณาธิการ - สังคมศึกษา(ประวัติศาสตร์) (มีประสบการณ์ครู)

pin location
pin location

Phra Nakhon, Bangkok

salary icon
salary icon30,000 - 50,000 บาท
number of positions icon
number of positions icon1
-ร่วมกำหนดนโยบายการผลิต และวางแผนการปฏิบัติงาน -กำกับ ดูแล ตรวจสอบคุณภาพงานบรรณาธิการกิจ -ควบคุมและให้คำแนะนำในการจัดทำต้นฉบับทั้งกระบวนการ -ตรวจสอบคุณภาพการจัดหน้า การออกแบบ เนื้อหาภายในเล่ม -สนับสนุนข้อมูลวิชาการให้แก่ฝ่ายต่างๆ รวมทั้งคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ
 1. อายุระหว่าง 40 - 45 ปี (ขออนุญาตติดต่อกลับผู้ที่เข้าเกณฑ์นี้เท่านั้น)
 2. วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป คณะครุศาสตร์ / ศึกษาศาสตร์ / ศิลปศาสตร์ สาขาที่เกี่ยวข้องกับสังคมศึกษา / ประวัติศาสตร์
 3. มีประสบการณ์ด้านการศึกษา / การสอน / การทำหนังสือเรียน มาไม่น้อยกว่า 13 ปี ขึ้นไป
 4. มีความสามารถในการสื่อสารได้เป็นอย่างดี และมีภาวะผู้นำ
 5. มีความคิดสร้างสรรค์ และความเข้าใจแนวทางการจัดทำสื่อการสอนที่ทันสมัย
 6. มีความสามารถและประสบการณ์ในการควบคุมงานของตนเองและทีมงาน ให้ตรงตามการออกแบบ และตามเวลาที่กำหนดไว้
 7. สามารถจัดการ, แก้ไขปัญหาของงาน และทำงานภายใต้ความกดดันได้
 • สมัครงานผ่าน JobThai.com
 • ส่ง Resume มาทาง E-mail
 • โทรศัพท์ติดต่อทางเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุไว้
 • หลักฐานการสมัคร 1. รูปถ่าย 2. หลักฐานการศึกษา 3. สำเนาทะเบียนบ้าน 4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 5. หนังสือรับรองการทำงาน (ถ้ามี)
  ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์
  กลุ่มบริษัทอักษร เอ็ดดูเคชั่น
  142 ซอยแพร่งสรรพศาสตร์ ถนนตะนาว
  San Chao Pho Suea Phra Nakhon Bangkok 10200
  : 02-622-2999 ต่อ 2612 , 2699, 086-341-8003
  LINE ID: act_hr
  San Chao Pho Suea Phra Nakhon Bangkok
  - รถประจำทาง - สี่แยกคอกวัว หรือถนนราชดำเนินกลาง และเดินเข้าถนนตะนาว (ข้างธนาคารออมสิน) ประมาณ 400 เมตร เลยศาลเจ้าพ่อเสือ มาประมาณ 50 เมตร - ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ อยู่ฝั่งตรงข้ามซุ้มประตูแพร่งสรรพศาสตร์ อาคารหน้า ชั้น 3 - สายรถประจำทาง ที่ผ่านสี่แยกคอกวัว อาทิ สาย 2 ,15, 32 ,44,47,59 ,60 ,68 ,70 ,79 ,82 ,157 ,171 ,183 ,201 ,203 ,503 ,509 ,51 และ 556