JobThai
รับสมัครด่วน
Sep 30, 2022

หัวหน้าหน่วย PM

pin locationLocation
pin location

Ao Luek, Krabi

salary iconSalary
salary iconตามตกลง
number of positions iconVacancies
number of positions icon1 อัตรา
Apply
Job Descriptions
งานที่ปฎิบัติ 1.จัดทำประวัติเครื่องจักร/อุปกรณ์ ให้ครบทุกตัวในโรงงาน พร้อมทั้งปรับปรุงพัฒนาฐานข้อมูลในคอมพิวเตอร์ให้ทันสมัยเป็นปัจจุบันและพร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2.บันทึกการซ่อม เปลี่ยนอะไหล่ทุกตัวที่มีใบแจ้งซ่อม 3.จัดทำแผนงานบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM) ประจำวัน ประจำเดือนให้ครบถ้วน และครอบคลุมเครื่องจักรทั้งหมดส่งให้หัวหน้าแผนกวิศวกรรมทบทวนและส่งให้ผุ้จัดการฝ่ายโรงงาน พิจารณา อนุมัติ 4.มอบหมายงานบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM) ให้กับพนักงาน PM ให้กับพนักงาน PM เพื่อตรวจสอบ ติดตาม ลงมือปฎิบัติให้เสร็จตามกำหนด 5.รายการตรวจเ๙้๕เครื่องจักร มีทั้งแผน Timebase Maintenane , Condition base Maintenane, Visual Check ตรวจเช็ค , บันทึกข้อมูล,ประมวลผล, สรุปผล , ส่งให้หัวหน้าแผนก และ ผู้จัดการโรงงานทุกวัน 6.เมื่อตรวจเช็คเห้นความผิดปกติ ให้ออกใบแจ้งซ๋อมทันที (Jpb-Order) แล้วส่งให้หัวหน้าแผนกรับทราบทันที 7.จัดเตรียมตรวจเช็คอะไหล่ ชิ้นส่วนต่างๆให้พร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา ติดป้ายบอก อะไหล่แต่ละชิ้นใช้งานกับเครื่องจักรชนิดใดบ้างวางเข้าที่ให้เป็นระเบียบ 8.เขียนใบขอซื้อชิ้นส่วนที่ต้องการเปลี่ยนตามรอบ PM หรือพบเห็นการชำรุดให้ละเอียดตรงตาม Spac ส่งหัวหน้าแผนกวิศวกรรม 9.เป็นผู้นำพาทีมงาน ปฎิบัติหน้าที่ตามผู้บังคับบัญชามอบหมายอย่างเต็มใจให้เสร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่กำหนด และปลอดภัย โดยไม่ยึดติดตำแหน่งและหน้าที่แต่ละคน 10.อยู่รับผิดชอบดูแลงานซ่อมต่อเนื่องและ งานนอกเวลา (OT) พร้อมทดสอบเครื่องจักรหลังการซ่อม ให้เรียบร้อย เก็บอุปกรณ์ เครื่องมือทำความสะอาดเข้าที่ให้เรียบร้อย ปิดไฟ และอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานทั้งหมด 11.OJT เพิ่มทักษะให้ความรู้ความสามารถของผู้ใต้บังคับให้มีสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการ 12.ปฎิบัติกิจกรรม 5ส TPM ในพื้นที่รับผิดชอบอย่างจริงจัง 13.ให้ความร่วมมือแก่หน่วยงานอื่นๆด้วยความเต็มใจ โดยหัวหน้าแผนกเป็นผู้สั่งการ 14.เป็นผู้นำ อบรมปลูกฝังทัศนคติที่ดี และดูแลรักษาระเบียบวินัยในการทำงานของพนังงานมิให้หย่อยยาน 15.ประเมินผลการปฎิบัติงานและเสนอให้คุณให้โทษแก่พนักงานภายใต้บังคับบัญชาอย่างเที่ยงตรงและเป็นธรรม 16.ปฎิบัติงานอื่นๆตามมอบหมาย
Qualifications
  1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเครื่องกล , อุตสาหกรรม , การผลิต หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  2. เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
  3. มีประสบการณ์ด้านโรงงานปาล์มมากกว่า 1 ปี มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่เป็นอย่างดี
How to apply
- สมัครงานได้ที่บริษัทฯ - ส่งแบบฟอร์มสมัครงานทางไปรษณีย์ - ส่งประวัติมาทาง E-mail
Contacts
คุณศิริพร
บริษัท สยามโมเดิร์นปาล์ม จำกัด
33/4หมู่ที่2 ถ.นาเหนือ-เขาต่อ
Na Nuea Ao Luek Krabi 81110
Tel. : 075-819-485 ต่อ 33,43 หรือ 081-893-2664
Email : siamoils_60@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Fax : 075-819-486
Location
Na Nuea Ao Luek Krabi
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.
Other positions at this company