JobThai
Dec 2, 2022

Production Engineer ** ปฏิบัติงานที่โรงงาน จ.ระยอง **

pin location
pin location

Nikhom Phatthana, Rayong

salary icon
salary iconตามโครงสร้างบริษัทฯ
number of positions icon
number of positions icon1 อัตรา
1.ศึกษาหาโอกาสและความเป็นไปได้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต 2. ส่งเสริมสร้างสภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในองค์กรพร้อมทั้งเสนอแนวทางในการพัฒนา 3. นำเสนอและสนับสนุนโครงการใหม่ให้กับผู้จัดการฝ่ายผลิต 4. บันทึกและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวร้องสำหรับปรับปรุงเพิ่มเติมในกระบวนการผลิตและกระบวนการอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการผลิต 5. จัดเตรียมเอกสารสนันสนุนโครงการต่งๆที่ได้รับมอบหมาย เช่น รายงานการวิคราะห์, รายงานการประเมินความเป็นไปได้ และประเมินผลของโครงการ 6. ให้การสนันสนุนพัฒนาในเชิงกระบวนการผลิต วิศวกรรม และความเชี่ยวชาญด้านเทคนิคการผลิตต่างๆแก่ทีมงาน 7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย และปฏิบัติตามข้อกำหนดของระบบมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
  1. ปริญญาตรี หรือสูงกว่า สาขา วิศวกรรมศาสตร์,วิทยาศาสตร์,ไฟฟ้า,เครื่องกล,อุตสาหกรรม หรือ เคมี
  2. มีความรู้ความสนใจและมีความสามารถในการปรับปรุงกระบวนการต่างๆ
  3. มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปีในด้านกระบวนการผลิต, กระบวนการทางวิศวกรรม หรือการปรับปรุงกระบวนการอย่างต่อเนื่อง
  4. มีทักษะด้านการจัดการโครงการ, การอำนวยการ, การติดต่อประสานงาน, การสื่อสาร และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
  5. มีทักษะด้านการวิคราะห์และการแก้ปัญหา, มีความรู้เกี่ยวกับพอลิเมอร์, หมึกพิมพ์,สี, หรือเครื่องมือสำหรับการวิเคราะห์ปรับปรุงกระบวนการ
  6. มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ข้อมูลและวิเคราะห์สาเหตุอยู่ในเกณฑ์ดี
- สมัครผ่าน JobThai - ส่ง E-mail - สมัครด้วยตัวเอง (ตามสาขาที่เปิดรับสมัคร) - สอบถามเพิ่มเติมตามเบอร์โทรด้านล่าง ** สมัครงาน จ.นครปฐม กรุณาติดต่อ คุณสุวิภากร, คุณอรวรรณ หรือคุณเกตวลี เท่านั้น !! ** สมัครงาน จ.ระยอง กรุณาติดต่อ คุณนภสกร, คุณชัยวัฒน์ เท่านั้น !!
สมัครงาน จ.นครปฐม - ติดต่อ คุณสุวิภากร , คุณเกตุวลี, สมัครงาน จ.ระยอง - คุณนภสกร , คุณชัยวัฒน์
กลุ่มบริษัท ทีพีบีไอ จำกัด ( มหาชน )
42/174 หมู่ที่5 ซอยศรีเสถียรนิเวศน์
Rai Khing Sam Phran Nakhon Pathom 73210
: สำนักงานใหญ่ นครปฐม ติดต่อ 02-429-0354-7, โรงงานระยอง ติดต่อ 038-017-471-3 ต่อ 203
ซอย 13
Makham Khu Nikhom Phatthana Rayong