JobThai
รับสมัครด่วน
Feb 6, 2023

ผู้จัดการเขต (Area Manager) ปฏิบัติงานปทุมธานี และภาคกลาง

pin locationLocation
pin location

Sam Khok, Pathum Thani

salary iconSalary
salary iconตามวุฒิการศึกษา และประสบการณ์
number of positions iconVacancies
number of positions icon2 อัตรา
Apply
Job Descriptions
วัตถุประสงค์ของตำแหน่งงาน (Job Purpose) การดำเนินงานด้านการปฏิบัติการ รวมทั้งเป็นผู้ชี้นำ วางแผนงาน สอนงาน ควบคุมดูแลพนักงานและประสานงานกับหน่วยงานหรือบุคคลต่างๆทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ (Key Responsibilities) 1. งานการบริหารธุรกิจ 1.1. วิเคราะห์เป้าหมาย กำหนดงบประมาณการบริหารสาขา ต้นทุนของบุคลากรและค่าใช้จ่ายต่างๆ 1.2. สื่อสารให้ผู้จัดการสาขาได้รับรู้เกี่ยวกับเป้าหมาย เพื่อให้เป็นทิศทางเดียวกัน 1.3. วางแผนบริหารค่าใช้จ่ายของสาขาให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ตั้งไว้ 1.4. ควบคุมดูแลผลประกอบการของสาขา วัดผลตามแนวทางที่กำหนด แก้ไขปัญหาตลอดจนวิเคราะห์แนวทางเพื่อเพิ่มผลกำไรสูงสุด 1.5 กำหนดยอดขายของสาขาให้ทุกสาขามีเป้าหมายในการขายทั้งรายวันและรายเดือนอย่างชัดเจน 1.6 ชี้แจง ควบคุม ติดตาม ว่าทีมงานสามารถปฏิบัติงานได้ตามเงื่อนไขของแผนการตลาดและโปรโมชั่นอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถให้คำแนะนำเกี่ยวกับสินค้าและสื่อต่างๆ ถูกต้องครบถ้วน 1.7 วิเคราะห์ผลต่างกับยอดขายที่เกิดขึ้น หาแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงการบริหารงานในสาขาที่มีปัญหา 2. งานการบริหารบุคคล 2.1 จัดทำแผนอัตรากำลังคนในระดับผู้จัดการสาขา 2.2 สรรหา คัดเลือกผู้จัดการสาขา เพื่อให้ได้พนักงานที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพตรงตามคุณสมบัติที่ต้องการ 2.3 การฝึกอบรม และสอนงานพนักงานอย่างถูกต้องครบถ้วนทุกกระบวนการ ตลอดจนสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐาน 2.4 เพิ่มพูนทักษะ ความชำนาญให้แก่ผู้จัดการร้าน เพื่อให้มีความสามารถในการเป็นผู้นำที่ดี และสามารถนำสิ่งที่เรียนรู้ไปปฏิบัติให้เกิดผลได้จริง 2.5 กล่าว คำชม ให้รางวัลแก่พนักงานที่ดี และตักเตือนหรือลงโทษผู้ที่กระทำความผิดให้เป็นไปตามนโยบายและกฎระเบียบ ตลอดจนสร้างเสริมบรรยากาศ และสภาพแวดล้อมเพื่อให้พนักงานเกิดแรงจูงใจในการทำงาน 3.งานการบริหารลูกค้า 3.1 ตรวจสอบดูแลมาตรฐานการใช้วัสดุ อุปกรณ์ สภาพร้าน เพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุด 3.2 ดำเนินการแก้ปัญหาการร้องเรียนจากลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ และมั่นใจได้ว่าปัญหาของลูกค้าได้รับการแก้ไขอย่างเสร็จสิ้นสมบูรณ์ 4.3. สร้างเสริมสัมพันธภาพที่ดีกับลูกค้าเป็นตัวแทนในการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ เพื่อให้ร้านเป็นที่รู้จักและที่นิยมในพื้นที่ที่ร้านจัดตั้งอยู่ 5. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
Qualifications
  1. ทุกเพศ อายุ 35 - 50 ปี
  2. วุฒิปริญญาตรี การขายการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  3. มีทัศนคติบวก มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ และใจรักการบริการ
  4. มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้น ใส่ใจงาน สามารถทำงานแบบปิดงานในแต่ละวันได้
  5. สามารถสื่อสารและประสานงานได้คล่องแคล่ว
  6. สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  7. มีประสบการณ์เคยบริหารงานเกี่ยวกับธุรกิจค้าปลีก 3 - 5 ปีขึ้นไป เช่น Lotus Big C จะพิจารณาเป็นพิเศษ
How to apply
- สมัครได้ด้วยตนเอง - สมัครผ่านอีเมล - สมัครผ่าน JobThai *สนใจติดต่อตามข้อมูลด้านล่างได้ในเวลาทำการ 8.30-17.00 น.*
Contacts
แผนกทรัพยากรบุคคลและธุรการ
บริษัท เคทีเอส จำกัด
สำนักงานใหญ่ เคทีเอส เพ็ทมาร์ท อ,สามโคก จ.ปทุมธานี
Tel. : 098-281-5564
Email : kts-personal2_90@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
LINE ID: 0982815564
Location
Sam Khok Sam Khok Pathum Thani
Directions
- สายปทุม - บ้านแพน - รถสองแถวสายปทุม-สามโคก, นนทบุรี-เสนา
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.
Other positions at this company