JobThai
Apr 19, 2024

หัวหน้าแผนกบัญชี

pin locationสถานที่ปฏิบัติงาน
pin location

Mueang Samut Prakan, Samut Prakan

salary iconเงินเดือน
salary iconไม่ระบุ
number of positions iconอัตรา
number of positions iconไม่ระบุ
สมัครงาน
Job Descriptions
1. บริหาร ควบคุม ตรวจสอบ ดูแลการทำงานของแผนกบัญชี เพื่อยืนยันรายการรับ-จ่าย การออกเอกสารใบกำกับภาษีหรือเอกสารอื่นๆทีเกี่ยวข้อง และการบันทึกบัญชี ให้ถูกต้องเป็นไปตามหลักการบัญชีและภาษี 2. ควบคุมและตรวจสอบระบบบัญชีทรัพย์สินให้เป็นไปตามความเป็นจริงและเป็นปัจจุบันเสมอ 3. ตรวจสอบการจัดการปิดบัญชีงบการเงินบริษัทและกลุ่มบริษัท (Consolidated Financial Report) ประจำรายเดือนและรายปี เพื่อนำเสนอรายงานงบการเงิน (งบกำไรขาดทุน งบดุลและงบกระแสเงินสด) ต่อผู้บริหารตามเวลาที่กำหนด รวมถึงรายงานภาษีอากรที่เกี่ยวข้อง (รายเดือนและรายปี) เพื่อนำส่งหน่วยงานราชการ 4. ตรวจสอบการจัดทำงบประมาณรายปีและระบบการบริหารภาษีของกลุ่มบริษัท รวมถึงควบคุมการใช้งบประมาณฯให้เป็นไปตามแผนงานที่ได้รับอนุมัติ พร้อมทั้งตรวจสอบรายงานเปรียบเทียบการใช้งบประมาณที่เกิดขึ้นจริงกับแผนงานฯ ต่อผู้บริหารตามเวลาที่กำหนด 5. ประสานงานและตววจสอบข้อมูลแก่ผู้สอบบัญชีและสรรพากรและหรือหน่วยงานภายนอก (ถ้ามี) 6. ตรวจสอบ ปรับปรุงและพัฒนารายงานข้อมูล รวมถึงการออกแบบรายงานต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการบริหารงาน และสนับสนุนตัดสินใจของผู้บริหาร 7. ดูแลงานด้านบัญชีต้นทุนและสามารถวางระบบบัญชีต้นทุน เพื่อคำนวณต้นทุนของสินค้าแต่ละชนิด 8. ตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวของสินค้าและสามารถหามูลค่าของวัตถุดิบ (RM), งานระหว่างทำ (WIP), และสินค้าสำเร็จรูป (FG)และกระทบยอดในระบบ 9. ตรวจสอบ คำนวณ และปิดยอดต้นทุนสินค้าทั้งหมดที่เป็น Actual Cost ผ่านระบบสารสนเทศขององค์กรได้อย่างถูกต้องเหมาะสม (ปันส่วนอย่างเหมาะสม) และเป็นไปตามนโยบายขององค์กร 10. ตรวจสอบงานวิเคราะห์ต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงกับต้นทุนมาตรฐานที่เกิดขึ้น โดยวิเคราะห์ถึงสาเหตุและปัจจัยต่างๆ ตามมาตรฐานบัญชี นโยบายทางบัญชี และนโยบายขององค์กร 11. ตรวจสอบรายงานการผลิตที่เกี่ยวข้องกับบัญชีต้นทุนที่เป็นประโยชน์ต่อฝ่ายบริหาร บัญชีและการเงิน 12. ควบคุมและตรวจสอบรายงานกระแสเงินสดรับ-จ่าย ประจำงวด (รายเดือนและรายปี) เพื่องานบริหารเงินทุนหมุนเวียนให้เกิดประโยชน์สูงสุด 13. ปรับปรุงแผนนโยบายทางการเงินให้เหมาะสมและคล่องตัวตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง และปรับปรุงพัฒนาระบบการเงิน และการบริหารงานการเงินให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 14. ควบคุมและตรวจสอบการจัดทำและรายงานวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบกับกลุ่มธุรกิจเดียวกัน
Qualifications
  1. อายุ 35 ปีขึ้นไป การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี
  2. ต้องมีประสบการณ์บริหารงานบัญชีทั้งระบบไม่น้อยกว่า 5 ปี
  3. ต้องมีความรู้ด้านกฎหมายภาษี และประมวลรัษฎากร และหรือกฎหมายอื่นๆทีเกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
  4. ต้องมีประสบการณ์ด้านต้นทุน (Cost Accounting)
  5. ต้องมีความสามารถในการใช้ Microsoft Office โดยเฉพาะ Excel ได้เป็นอย่างดี
  6. มีประสบการณ์งานวิเคราะห์ทางการเงิน, Corporate Finance และหรือ Project Finance จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
  7. ความละเอียดรอบครอบ มีทักษะด้านวิเคราะห์ สามารถคิดเป็นระบบ เชื่อมโยง วางแผน และแก้ไขปัญหาได้ดี มีภาวะผู้นำสูง การทำงานที่มุ่งสู่ผลลัพธ์ สามารถการบริหารเวลาอยู่ในระดับที่มีประสิทธิภาพสูง
How to apply
- สมัครด้วยตนเอง - ส่งในสมัครผ่าน Apply Now ของ JobThai.com
Contacts
คุณรัตนาวไล ทองศรี
บริษัท ยืนยง เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
889/1 หมู่ 7 โครงการบางปู SME
Bang Pu Mueang Samut Prakan Samut Prakan 10280
Tel. : 02-323-9072-6 #27,28
Email : yuenyong_53@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Location
Bang Pu Mueang Samut Prakan Samut Prakan
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.
งานอื่น ๆ ของบริษัทนี้
Office Hours: Monday-Friday 8:30-18:00For more information: support@jobthai.comAdvertising: sale@jobthai.comFax: 02-480-9988
THiNKNET Co., Ltd. (Head Office)323 United Center Building, 6th Floor, Room 601, Silom Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500
JobThai has only one website. In no case, we have an affiliate, agent or appointee. Please do not rely on any other website, email, telephone, SMS or other contacting channel. If it is a case, we will prosecute under a lawsuit in the upmost as allowed.
Copyright © 2024 THiNKNET Co., Ltd. All Rights Reserved. | Terms of Service | Privacy Policy | Cookie Policy | Disclaimer