JobThai
Dec 2, 2023

หัวหน้างานธุรการโรงงาน (General Affair) (ด่วน)

pin locationLocation
pin location

Bangpoo Industrial Estate Samut Prakan

salary iconSalary
salary iconตามโครงสร้่างบริษัท
number of positions iconVacancies
number of positions icon1 อัตรา
Apply
Job Descriptions
- บริหารจัดการทีมงาน ให้ทำงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด - ตรวจสอบ ประสานงาน และกำกับดูแล การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย - ตรวจสอบ ประสานงาน และกำกับดูแล เกี่ยวกับรถรับ-ส่งพนักงาน/รถยนต์ของบริษัทฯ ให้เพียงพอกับการใช้บริการ - ตรวจสอบ กำกับดูแล ตัดสินใจ และดำเนินการแก้ไขปัญหา เกี่ยวกับงานทำความสะอาดอาคารและสถานที่ ของพนักงานทำความสะอาดชาย/หญิง ภายในบริษัท พร้อมทั้งจัดทำแผนทำความสะอาดอาคารและสถานที่ประจำปี - ดำเนินการ จัดทำสัญญาการจัดการของเสีย/การขายเศษวัสดุ ยื่นขออนุญาตกับทางกรมโรงงานอุตสาหกรรมและการนิคมอุตสาหกรรม ในเรื่องการจัดการของเสีย รวมถึงจัดทำเอกสารบันทึกต่างๆเรื่องการจัดการของเสียให้ครบถ้วน - ประสานงาน ตรวจสอบ กำกับดูแล และควบคุม การปฏิบัติงานของบริษัทรับกำจัดแมลงและสัตว์พาหะ ให้ถูกต้องสอดคล้องกับระบบ GMP และHACCP - ดำเนินการและจัดทำแผนกำจัดแมลงประจำปี/บันทึกต่างๆตามที่ระบุใน SOP และสัญญา เรื่องของการทำบริการแมลงและสัตว์พาหะ - ตรวจสอบ แก้ไข SOP,WI ให้สอดคล้องกับการทำงานและเป็นปัจจุบัน - ตรวจสอบ งานเอกสารเบิกจ่าย บันทึกภายใน ต่างๆ ของพนักงานธุรการให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อนำเสนอให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณา - ตรวจสอบ และดำเนินการต่อสัญญาจัดจ้างต่างๆให้ถูกต้องและทันเวลา - ตรวจสอบ และดำเนินการต่อประกันภัยโรงงาน ทรัพย์สิน ให้ถูกต้องและครบถ้วน รวมถึงการติดต่อเคลมประกันเมื่อเกิดเหตุทรัพย์สินเสียหาย - ประสานงานกับการนิคมอุตสาหกรรม ราชการ หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ร่วมกิจกรรมต่างๆ - ติดต่อ ประสานงาน กับกรมโรงงานอุตสาหกรรม และตรวจสอบเกี่ยวกับการทำหนังสือขออนุญาติ อาทิ สก.1 / สก.2/สก.3/รง.8/รง.9
Qualifications
  1. เพศ ชาย/หญิง
  2. อายุ 30 ปีขึ้นไป
  3. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการจัดการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  4. มีประสบการณ์เกี่ยวข้องกับงานอย่างน้อย 7 ปี ขึ้นไป
  5. มีภาวะผู้นำสูง กล้าตัดสินใจ มีทักษะการสื่อสารและบริหารทรัพยากรได้ดี
  6. มีความรู้เรื่องการยื่นเอกสารที่เกี่ยวกับกรมโรงงานหรือหน่วยราชการ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  7. มีความละเอียดรอบคอบ มีระเบียบเรียบร้อยในการทำงาน
  8. มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  9. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมุ่งมั่นมองหาสิ่งใหม่ๆ ในการทำงาน
  10. มีความอดทนในการเรียนรู้งานเพื่อให้ประสบความสำเร็จตามเวลา
How to apply
- สมัครผ่าน JobThai.com (Click Apply Now) - สมัครทาง E-mail - สมัครด้วยตนเอง - ที่บริษัท ไอ.พี.วัน จำกัด (นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย6ซี) - ที่บริษัท ไอ.พี. วัน จำกัด (ปากซอยรามคำแหง 129/1)
Contacts
คุณรภีศักย์ ภูวพัฒนาวงศ์ (คุณฟิวส์)
กลุ่มบริษัท ไอ. พี. (ไอ.พี. วัน และ ไอ.พี. เนเชอรัล โปรดักส์)
บริษัท ไอ.พี.วัน จำกัด ซอย 6C นิคมอุตสาหกรรม บางปู สมุทรปราการ
Tel. : 02-709-3955 ต่อ 2322
Email : iphouses_hr_250@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
LINE ID: 0920054765
Location
นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย6C
Bang Pu Mai Mueang Samut Prakan Samut Prakan
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.