JobThai
Jun 11, 2024

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ (จ.ป.) ทั่วประเทศ

pin locationสถานที่ปฏิบัติงาน
pin location

Bangkok

salary iconเงินเดือน
salary iconไม่ระบุ
number of positions iconอัตรา
number of positions icon20
online interview iconสัมภาษณ์งานออนไลน์
สมัครงาน
Job Descriptions
ด้านความปลอดภัย 1. รับมอบนโยบายการปฏิบัติงานจากผู้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติงานการจัดการด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายและเพื่อความปลอดภัยของพนักงาน/ลูกค้าและผู้ที่อยู่ในพื ้นที่ของบริษัทให้เป็นไปตามแผนและแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้อง 2. ดำเนินงานตามแผนงานด้านความปลอดภัย 3. ควบคุมและกำกับดูแลให้สาขาปฏิบัติตามมาตรการควบคุมพฤติกรรมด้านความปลอดภัย 4. วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตรายและกำหนดมาตรการป้องกันและขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัย 5. ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 6. รวบรวมกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท พร้อมติดตามการเปลี่ยนแปลงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัย และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท 7. ดูแล และตรวจสอบความปลอดภัยในการทำางาน ให้เป็นไปตามมาตรฐานและข้อกำหนดด้านความปลอดภัยของบริษัท 8. ตรวจสอบระบบความปลอดภัยและสำรวจความเสี่ยงของสาขา เพื่อวิเคราะห์จุดเสี่ยงพร้อมทั้งหามาตรการและแนวทางแก้ไข เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 9. ตรวจสอบและวิเคราะห์หาสาเหตุกรณีเกิดอุบัติเหตุ การเจ็บป่วย หรือเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องจากการทำงาน ของพนักงาน/ลูกค้า รวมทั้งจัดทำเป็นรายงานเสนอแนะทางการแก้ไข 10. ตรวจความปลอดภัยในการทำงาน(Safety Audit) ของแต่ละสาขาตามแผนงานที่กำหนด 11. รวบรวมข้อมูล สถิติการเกิดอุบัติเหตุอันเนื่องจากการทำงาน และอุบัติเหตุนอกเวลาการปฏิบัติงานของพนักงาน ลูกค้า ลานจอด ทรัพย์สิน และผู้รับเหมา ประจำเดือน พร้อมสรุปส่งผู้บังคับบัญชา 12. แนะนำ ฝึกสอน และอบรมพนักงานให้ปฏิบัติตามคู่มือความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน รวมถึงด้านโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การปฏิบัติงานปลอดจากเหตุอันจะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยในการทำงาน
Qualifications
  1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีสาขาอาชีวอนามัย หรือเทียบเท่า
  2. ปริญญาตรีสาธารณสุขศาสตร์สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยหรือหลักสูตรที่กรมสวัสดิการฯรับรอง ,ประกาศนียบัตรการอบรม เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ จากหน่วยงานที่ได้การรับรอง
  3. ผ่านงานด้านความปลอดภัย อย่างน้อย 1 ปี
  4. ความรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย
How to apply
ส่งอีเมล
Contacts
Manpower Management
Home Product Center (Public) Co., Ltd.
31 ถนนประชาชื่นนนทบุรี
Bang Khen Mueang Nonthaburi Nonthaburi 11000
Tel. : 02-832-1000
Email : homepro40_714@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Fax : 02-832-1299
Location
ทุกสาขา
Bangkok
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.
งานอื่น ๆ ของบริษัทนี้
Office Hours: Monday-Friday 8:30-18:00For more information: support@jobthai.comAdvertising: sale@jobthai.comFax: 02-480-9988
THiNKNET Co., Ltd. (Head Office)323 United Center Building, 6th Floor, Room 601, Silom Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500
JobThai has only one website. In no case, we have an affiliate, agent or appointee. Please do not rely on any other website, email, telephone, SMS or other contacting channel. If it is a case, we will prosecute under a lawsuit in the upmost as allowed.
Copyright © 2024 THiNKNET Co., Ltd. All Rights Reserved. | Terms of Service | Privacy Policy | Cookie Policy | Disclaimer