JobThai
May 30, 2024

Safety Officer จป.วิชาชีพ จ.ยโสธร

pin locationสถานที่ปฏิบัติงาน
pin location

Sai Mun, Yasothon

salary iconเงินเดือน
salary icon2x,xxx.-
number of positions iconอัตรา
number of positions iconหลายอัตรา
online interview iconสัมภาษณ์งานออนไลน์
สมัครงาน
Job Descriptions
• ดำเนินงานด้านความปลอดภัย และ สิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ มาตรฐานต่างๆ รวมถึงสอดคล้องกับการดำเนินงานมาตรฐาน SHE&EN ของกลุ่ม CPF • ชี้บ่ง ประเมินความเสี่ยงของทุกกิจกรรม และ กำหนดแนวทางเพื่อขจัดความเสี่ยง ดูแลให้มีการดำเนินการอย่ำงต่อเนื่อง • กำหนดชนิดอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่เหมาะสมกับลักษณะความเสี่ยงของงาน และกำกับดูแลให้มีการใช้งานอย่างถูกต้อง • ทบทวนและปรับปรุงการวางแผนด้าน SHE&EN ประจำเดือน และ ประจำปี • ดำเนินการนำนโยบายด้าน ESG มำปรับใช้ให้กับหน่วยงาน กำรบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพโปร่งใส คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการดำเนินการของธุรกิจ • แนะนำ ฝึกสอน อบรม ให้ผู้ปฎิบัติงานปฎิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนด กฎระเบียบ มาตรการเพื่อความปลอดภัย • เข้าร่วมการสอบสวนเคสอุบัติเหตุ เพื่อหาแนวทางป้องกัน • ริเริ่มหรือส่งเสริม โครงการและกิจกรรมต่างๆ ให้พนักงานตระหนักถึงความปลอดภัย Zero Accident
Qualifications
  1. วุฒิปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
  2. จบใหม่ หรือมีประสบกำรณ์ 0-2 ปี
  3. สามารถปฏิบัติงาน 6 วันต่อสัปดาห์ ปฎิบัติงานที่ต่างจังหวัดได้
  4. มีความเป็นผู้นำ มีความกระตือรือร้น มีความหยืดหยุ่นในการทำงาน มีความคิดสร้างสรรค์ และสามารถเข้ากับผู้อื่นได้ดี
  5. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
  6. ผ่านการฝึกอบรมระบบมาตรฐานต่างๆ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  7. สถานที่เปิดรับ : โรงงานชำแหละตัดแต่งและแปรรูปสุกร จ.ยโสธร
How to apply
ผู้ที่สนใจสามารถสมัคร Online ผ่าน Job Thai โดยคลิก apply now ในตำแหน่งงานที่สนใจ
Contacts
คุณกุุสุมา
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
Email : cpfworldwide_628@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Location
Sai Mun Yasothon
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.
งานอื่น ๆ ของบริษัทนี้
Office Hours: Monday-Friday 8:30-18:00For more information: support@jobthai.comAdvertising: sale@jobthai.comFax: 02-480-9988
THiNKNET Co., Ltd. (Head Office)323 United Center Building, 6th Floor, Room 601, Silom Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500
JobThai has only one website. In no case, we have an affiliate, agent or appointee. Please do not rely on any other website, email, telephone, SMS or other contacting channel. If it is a case, we will prosecute under a lawsuit in the upmost as allowed.
Copyright © 2024 THiNKNET Co., Ltd. All Rights Reserved. | Terms of Service | Privacy Policy | Cookie Policy | Disclaimer